Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zlepšení vlivu na životní prostředí: evropský systém pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zlepšení vlivu na životní prostředí: evropský systém pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)

Cílem systému pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) Evropské unie je podněcovat společnosti a další organizace k postupnému zlepšování vlivu svých činností na životní prostředí. Je otevřen kterékoli organizaci uvnitř EU i mimo ni, zahrnuje všechna odvětví hospodářství a služeb a má celosvětovou platnost.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES.

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zřizuje dobrovolný systém EMAS. Jedná se o prémiový nástroj řízení životního prostředí, který uživatelům pomáhá posuzovat a zlepšovat svůj vliv na životní prostředí a podávat o něm zprávy.

KLÍČOVÉ BODY

Organizace, která chce získat registraci EMAS, musí:

  • provést přezkum environmentálních aspektů svých činností, výrobků a služeb,
  • přijmout environmentální politiku obsahující závazek dodržovat všechny příslušné právní předpisy a neustále se zlepšovat,
  • vytvořit program s informacemi o konkrétních environmentálních cílech,
  • zavést účinný systém řízení za účelem dosažení environmentální politiky a zajištění průběžného zlepšování,
  • provádět environmentální audit, který vyhodnotí stávající systém řízení a celkový soulad s politikou a programem,
  • poskytnout environmentální prohlášení o svém působení z hlediska cílů a budoucích kroků, které bude třeba podniknout.

Environmentální přezkum, systém řízení, postup auditu a environmentální prohlášení musí schválit akreditovaný environmentální ověřovatel.

Schválené environmentální prohlášení je zaregistrováno a zpřístupněno veřejnosti.

Organizace, která úspěšně projde všemi těmito fázemi, smí používat logo EMAS v hlavičkách dopisů, na výrobcích, při svých akcích a službách a dá tak najevo svůj závazek zlepšovat svůj vliv na životní prostředí.

KONTEXT

Systém EMAS pomáhá registrovaným organizacím dosáhnout vyšší výkonnost a úsporu nákladů a zlepšit obraz, který si o nich utvoří veřejnost. Do poloviny roku 2015 bylo po celém světě zaregistrováno v rámci systému EMAS přes 4 000 organizací a přibližně 7 500 míst. Patří k nim nadnárodní společnosti, menší společnosti a veřejné orgány.

Evropská komise používá systém EMAS ke snižování dopadů svých vlastních aktivit na životní prostředí, zejména účinnějším využíváním přírodních zdrojů, snižováním emisí CO2, omezením produkce odpadů, jejich recyklací a opětovným využíváním, uplatňováním ekologických veřejných zakázek a podporou udržitelné mobility.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované systému EMAS.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1221/2009

11. 1. 2010

-

Úř. věst. L 342 ze dne 22. 12. 2009, s. 1-45

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 517/2013

1. 7. 2013

-

Úř. věst. L 158, 10. 6. 2013, s. 1-71

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2013/131/EU ze dne 4. března 2013, kterým se vytváří příručka pro uživatele, která stanoví kroky nutné k účasti v systému EMAS podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (Úř. věst. L 76 ze dne 19.3.2013, s. 1-39).

Poslední aktualizace 19.06.2015

Top