Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Látky, které poškozují ozonovou vrstvu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Látky, které poškozují ozonovou vrstvu

S cílem chránit lidské zdraví a životní prostředí Evropská unie (EU) postupně zastavuje výrobu a používání látek, které poškozují ozónovou vrstvu. Pro dosažení tohoto cíle zakázala výrobu a prodej těch nejnebezpečnějších, například chlorfluoruhlovodíků (CFC), a zavedla postupy pro ty další.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví pravidla pro výrobu, dovoz, vývoz, prodej, použití, znovuzískání, recyklaci, regeneraci a zneškodňování látek poškozujících ozonovou vrstvu. Stanoví požadavky pro podávání informací a opatření u výrobků a zařízení, které tyto látky používají. Třikrát bylo nepatrně pozměněno.

KLÍČOVÉ BODY

  • Obecně platí zákaz výroby a prodeje regulovaných látek, například halonů (používaných k hašení požárů), methylbromidu (k regulaci škůdců) a hydrochlorfluoruhlovodíků (používaných v chladničkách a klimatizačních systémech), jejichž výroba či používání podléhají regulaci.
  • Za jasných podmínek jsou povoleny určité výjimky: pokud jsou tyto látky používány jako vstupní suroviny, technologická činidla nebo látky pro laboratorní a analytická použití.
  • Používání methylbromidu bylo v březnu 2010 zakázáno, s výjimkou karantén v mimořádných situacích, kdy je třeba zabránit šíření nemocí či škůdců. Komise však musí v každém případě udělit dočasné povolení.
  • Za určitých podmínek se smí používat systémy požární ochrany a hasicí přístroje s obsahem halonů. Ve stále větší míře jsou k dispozici náhradní látky, a nařízení (EU) č. 744/2010 proto stanoví podrobné termíny pro začátek jejich používání. Jedná se o období 2013 až 2040 podle používání halonu.
  • Dovoz a vývoz regulovaných látek a výrobků, které je obsahují, jsou v podstatě zakázány. Pokud jsou povoleny, funguje systém licencí. V roce 2013 Komise vytvořila pružnější systém pro halony používané v letadlech.
  • Musí být zavedeny systémy obnovy pro zneškodňování, recyklování nebo regenerování regulovaných látek používaných v chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech, hasicích přístrojích a systémech požární ochrany a zařízeních s obsahem rozpouštědel.

ODKDY TOTO NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Od 1. ledna 2010.

KLÍČOVÉ POJMY

Vstupní surovina: jakákoli regulovaná látka nebo nová látka, jež je předmětem chemické transformace v procesu, při kterém je zcela změněna proti svému původnímu složení, a jejíž emise jsou zanedbatelné.

Technologická činidla: regulované látky použité jako chemická technologická činidla pro použití, která jsou uvedena v příloze III.

Další informace najdete na internetových stránkách Generálního ředitelství Evropské komise pro oblast klimatu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1005/2009

20. 11. 2009

Není relevantní, nařízení je přímo použitelné Země EU však mají povinnost definovat minimální požadavky na kvalifikaci personálu (1. 1. 2010) a stanovit sankce (30. června 2011).

Úř. věst. L 286, ze dne 31. 10. 2009, s. 1-30

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení Komise (EU) č. 744/2010

8. 9. 2010

-

Úř. věst. L 218, ze dne 19. 8. 2010, s. 2-8

Nařízení Komise (EU) č. 1087/2013

25. 11. 2013

-

Úř. věst. L 293, ze dne 5. 11. 2013, s. 28-28

Nařízení Komise (EU) č. 1088/2013

25. 11. 2013

-

Úř. věst. L 293 ze dne 5. 11. 2013, s. 29-30

Následné změny a opravy nařízení (ES) č. 1005/2009 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 02.04.2015

Top