Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti nezákonné těžbě dřeva

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti nezákonné těžbě dřeva

Nezákonná těžba dřeva* je celosvětový problém s výraznými negativními hospodářskými, environmentálními a sociálními dopady. Evropská unie (EU) přijala právní předpis s cílem bojovat proti této hrozbě.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

PŘEHLED

Nezákonná těžba dřeva* je celosvětový problém s výraznými negativními hospodářskými, environmentálními a sociálními dopady. Evropská unie (EU) přijala právní předpis s cílem bojovat proti této hrozbě.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zakazuje, aby bylo na trh EU uváděno nezákonně vytěžené dřevo, a stanoví předběžné podmínky pro obchodování se dřevem a dřevařskými výrobky v EU.

KLÍČOVÉ BODY

  • Nařízení požaduje, aby „hospodářské subjekty“, které poprvé uvádějí dřevařské výrobky na trh EU, vykonaly „náležitou péči“*, aby dodávaly výrobky vyrobené ze zákonně vytěženého dřeva. Hospodářské subjekty proto musí používat systém náležité péče.
  • Hospodářské subjekty si mohou vytvořit vlastní systém náležité péče nebo používat systém vytvořený kontrolní organizací.
  • Kontrolní organizace jsou uznány Evropskou komisí. Mají za úkol pomáhat hospodářským subjektům dodržovat požadavky nařízení.
  • Pro usnadnění zpětného vysledování dřevařských výrobků musí všichni obchodníci, kteří nakupují a prodávají dřevo na trhu, udržovat záznamy o svých dodavatelích a zákaznících.
  • Nařízení, které se vztahuje na dřevo vytěžené v EU i na dovezené dřevo, pokrývá širokou škálu dřevařských výrobků, které jsou uvedeny v příloze a jsou v souladu s celním kodexem Unie.
  • Nařízení považuje dřevo/dřevařské výrobky za zákonně vytěžené, pokud mají licenci prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT) (vytvořenou nařízením (ES) č. 2173/2005) nebo povolení CITES (nařízení (ES) č. 338/97).
  • Postup uznávání a odejímání uznání kontrolních organizací je rozšířen v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012 a podrobná pravidla pro systém náležité péče stanoví nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 607/2012.

KONTEXT

Nezákonná těžba je všudypřítomný environmentální, hospodářský a sociální problém, který přispívá ke změně klimatu, ztrátě biologické rozmanitosti, ztrátě příjmů, konfliktům (někdy ozbrojeným) kvůli půdě a zdrojům a korupci.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části o nezákonné těžbě.

KLÍČOVÉ POJMY

* Nezákonná těžba: těžba dřeva v rozporu s právními předpisy země těžby.

* Náležitá péče: činnost v oblasti řízení rizik s cílem minimalizovat riziko nezákonně vytěženého dřeva (nebo výrobků z tohoto dřeva) nabízeného k prodeji na trhu EU.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 995/2010

2. 12. 2010

-

Úř. věst. L 295 ze dne12. 11. 2010, s. 23-34

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.363/2012 ze dne 23. února 2012 o procedurálních pravidlech pro uznávání kontrolních organizací a odejímání takových uznání stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (Úřední věstník L 115 ze dne 27.4.2012, s. 12-16).

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 2012 o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (Úřední věstník L 177 ze dne 7.7.2012, s. 16-18).

Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství (Úřední věstník L 347 ze dne 30.12.2005, s. 1-6).

Nařízení Komise (ES) č. 1024/2008 ze dne 17. října 2008, kterým se stanoví podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství (Úřední věstník L 277 ze dne 18.10.2008, s. 23-29).

Poslední aktualizace 13.05.2015

Top