Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie EU pro region Baltského moře

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategie EU pro region Baltského moře

Cílem sdělení je navrhnout celkovou strategii EU pro region Baltského moře (EUSBSR). Tato strategie má posílit spolupráci v tomto regionu, aby bylo možné reagovat na společné výzvy, kterým region čelí, a podporovat ekologicky zodpovědný hospodářský rozvoj.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii Evropské unie pro region Baltského moře (KOM(2009) 248 v konečném znění ze dne 10. června 2009).

PŘEHLED

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Cílem sdělení je navrhnout celkovou strategii EU pro region Baltského moře (EUSBSR). Tato strategie má posílit spolupráci v tomto regionu, aby bylo možné reagovat na společné výzvy, kterým region čelí, a podporovat ekologicky zodpovědný hospodářský rozvoj.

KLÍČOVÉ PRVKY

Strategie se vztahuje na země Evropské unie (EU) ležící na pobřeží Baltského moře (Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Litva, Polsko a Švédsko).

Zaměřuje se na 3 hlavní cíle:

1.

Záchrana moře: tento cíl se týká zranitelnosti Baltského moře, například pokud jde o eutrofizaci (když je ve vodě nadměrné množství živin, které vede k prudkému nárůstu řas), znečištění a nadměrný rybolov, které kladou mimořádně velké nároky na spolupráci v regionu. Tento cíl také spočívá v dosažení dobrého stavu prostředí a biologické rozmanitosti v moři a zajištění toho, aby se z regionu Baltského moře stal vzorový region s čistou a bezpečnou námořní dopravou.

2.

Propojení regionu zajištěním toho, aby byly energetické a dopravní systémy zemí v regionu propojenější, a to včetně nejodlehlejších oblastí (severní Finsko a Švédsko). Může se také jednat o konkrétní partnerství pro boj proti přeshraniční kriminalitě, jako je obchodování s lidmi atd.

3.

Zvýšení prosperity odstraněním překážek na domácím trhu regionu Baltského moře, rozvojem společných hospodářských, kulturních a turistických základen a stimulování inovace pomocí společného výzkumného a rozvojového programu v regionu Baltského moře (BONUS).

Makroregionální přístup

Tyto tři cíle se dělí na řadu projektů prováděných v oblastech politik v podobě makroregionálních činností. Tyto činnosti pomáhají reagovat na společné výzvy v určité oblasti (vytvoření udržitelného životního prostředí, posílení prosperity regionu, zvýšení jeho dostupnosti a atraktivity a zajištění bezpečnosti a ochrany v regionu).

Prováděné činnosti tudíž mají vliv na celou oblast i za hranice zúčastněných zemí.

Mohou mít podobu:

stěžejních činností určených například k podpoře metod čisté námořní dopravy nebo podpoře růstu MSP,

společných iniciativ, do nichž je zapojeno více zemí v oblasti s cílem stimulovat vytváření sítí a vzájemné propojení.

Metody intervence

Klíčovými finančními zdroji této strategie pro období 2014-2020 jsou evropské strukturální fondy a Investiční fond (ESI). Nicméně činnosti a projekty v rámci strategie a její akční plán lze financovat z mnoha dalších finančních zdrojů (Horizont 2020, program BONUS, program LIFE, programy Vzdělání a Kultura, program Interreg pro region Baltského moře atd.) a rovněž z vnitrostátních, regionálních či soukromých zdrojů.

Také činnosti a projekty v odvětví dopravy, energetiky a informačních a komunikačních technologií mohou být způsobilé pro financování pomocí Nástroje pro propojení Evropy. Navíc některé velké projekty mohou získat podporu mezinárodních finančních institucí, jako je Evropská investiční banka a Severská investiční banka.

Správa

Provádění strategie vzhledem k jejímu makroregionálnímu měřítku vyžaduje zapojení všech zainteresovaných stran: aktéři občanské společnosti a orgány na úrovni regionu, státu a EU.

KONTEXT

Původní strategie byla navržena Komisí v roce 2009 a přijata v roce 2012 s cílem řešit společné makroregionální výzvy, před kterými stojí region Baltského moře. Revidovaný akční plán strategie byl předložen v červnu 2015.

Další informace najdete na internetových stránkách strategie EU pro region Baltského moře, a to včetně informací o akčním plánu pro rok 2015.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 862/2010/EU ze dne 22. září 2010 o účasti Unie na společném výzkumném a rozvojovém programu v regionu Baltského moře (BONUS) prováděném několika členskými státy (Úř. věst. L 256 ze dne 30.9.2010, s. 1-14)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění strategie EU pro region Baltského moře (KOM(2011) 381 v konečném znění ze dne 22. června 2011)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii Evropské unie pro region Baltského moře (COM(2012) 128 final ze dne 23. března 2012)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přidané hodnotě makroregionálních strategií (COM(2013) 468 final ze dne 27. června 2013)

Poslední aktualizace: 07.06.2015

Top