Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Klasifikace, balení a označování chemických látek a jejich směsí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Klasifikace, balení a označování chemických látek a jejich směsí

Nařízení má zajistit to, aby byli pracovníci a spotřebitelé v Evropské unii (EU) jasně informováni o nebezpečnosti chemických látek prostřednictvím systému klasifikace a označování. Cílem je zajistit, že stejná nebezpečnost bude popsána a označena stejným způsobem ve všech zemích EU.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

PŘEHLED

Nařízení má zajistit to, aby byli pracovníci a spotřebitelé v Evropské unii (EU) jasně informováni o nebezpečnosti chemických látek prostřednictvím systému klasifikace a označování. Cílem je zajistit, že stejná nebezpečnost bude popsána a označena stejným způsobem ve všech zemích EU.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví jednotné požadavky pro klasifikaci, označování a balení chemických látek a jejich směsí podle globálně harmonizovaného systému (GHS) OSN. Požaduje, aby společnosti náležitě klasifikovaly, označovaly a balily nebezpečné chemické látky před jejich uvedením na trh.

Hlavní oblasti, na něž se nařízení nevztahuje: radioaktivní látky a směsi, kosmetika, léky a některé zdravotnické prostředky, potraviny nebo přeprava nebezpečných věcí.

KLÍČOVÉ BODY

Klasifikace

Látky a směsi jsou klasifikovány do zvláštních kategorií a tříd nebezpečnosti: (i) fyzikálně-chemická nebezpečnost (např. hořlavé tekutiny); (ii) nebezpečnost pro zdraví (např. akutní toxicita); (iii) nebezpečnost pro životní prostředí (např. pro ozonovou vrstvu). Příloha I stanoví kritéria pro klasifikaci a označování nebezpečných látek a směsí.

Označování

Látky a směsi musí být označeny s uvedením následujících informací:

  • totožnost dodavatele,
  • název látky nebo směsi a/nebo identifikační číslo,
  • jmenovité množství látky nebo směsi přístupné široké veřejnosti (pokud toto množství není specifikováno jinde na obalu),
  • symboly nebezpečnosti (grafická kompozice kombinující symbol a další vizuální prvek),
  • signální slova („Varování“ nebo „Nebezpečí“),
  • R-věty („Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi“, „Při požití může způsobit smrt“ atd.),
  • bezpečnostní rada („Uchovávejte pouze v původním obalu“, „Chraňte před vlhkem“, „Uchovávejte mimo dosah dětí“ atd.).

Obaly

Obaly nebezpečných látek a směsí musí: (i) zajistit, aby obsah nemohl uniknout; (ii) být vyrobeny z materiálů, které budou rezistentní při kontaktu s obsahem; (iii) být silné a pevné a (iv) mít vyměnitelný uzávěr.

V některých případech je požadován uzávěr odolný proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy.

Harmonizace

Odvětví by mělo dosáhnout shody, pokud jde o klasifikaci všech látek. Nicméně u mimořádně závažných rizik, zejména v případě látek, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, mohou země EU navrhnout harmonizovanou klasifikaci, kterou Evropská komise potom uzákoní jako povinnou.

Oznámení

Klasifikace a označení jakékoli zaregistrované nebo nebezpečné látky pro prodej se musí oznámit Evropské agentuře pro chemické látky za účelem zařazení látky do seznamu klasifikací a označení, který agentura pravidelně aktualizuje.

ODKDY NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Od 20. ledna 2009. Platí povinně na látky od 1. prosince 2010 a na směsi od 1. června 2015.

KONTEXT

Toto nařízení doplňuje systém REACH pro registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Mění směrnici 67/548/EHS o chemických látkách a směrnici 1999/45/ES o směsích a zrušuje je s účinností od 1. června 2015.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise věnovaných chemickým látkám.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1272/2008

20. 1. 2009 1. 12. 2010 (hlava II, III a IV u látek) 1. 6. 2015 (hlava II, III a IV u směsí)

-

Úř. věst. L 353 ze dne 31. 12. 2008, s. 1-1355

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU ze dne 26. února 2014, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 65 ze dne 5.3.2014, s. 1-7).

Poslední aktualizace 12.03.2015

Top