Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Právní předpis EU zaměřený proti trestným činům páchaným na životním prostředí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Právní předpis EU zaměřený proti trestným činům páchaným na životním prostředí

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2008/99/ES – trestněprávní ochrana životního prostředí

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Definuje řadu závažných trestných činů, které poškozují životní prostředí.

Vyžaduje, aby pro tento typ trestných činů, pokud jsou spáchány úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti, země EU zavedly účinné, přiměřené a odrazující trestní sankce.

KLÍČOVÉ BODY

Protiprávní* jednání s negativním dopadem na lidské zdraví anebo životní prostředí, které podléhá trestům, zahrnuje:

vypouštění, emise nebo uvolňování nebezpečného materiálu do ovzduší, půdy nebo vody,

sběr, přepravu, zpracovávání nebo odstraňování nebezpečného odpadu,

přepravu významného množství odpadu,

provozování průmyslového zařízení, ve kterém je prováděna nebezpečná činnost nebo v němž se skladují nebezpečné látky (např. továrny vyrábějící barvy nebo chemické látky),

výrobu, zpracování, skladování, používání, přepravu, dovoz, vývoz nebo ukládání jaderných materiálů / nebezpečných radioaktivních materiálů,

usmrcování, držení nebo obchodování významného množství chráněných druhů zvířat a rostlin,

poškozování chráněných stanovišť,

výrobu, uvádění na trh a používání látek, které poškozují ozonovou vrstvu (např. chemické látky používané v hasicích přístrojích nebo čisticích rozpouštědlech).

Sankce:

Země EU musí zajistit, aby za trestné činy/protiprávní jednání uvedené v této směrnici bylo možné jednotlivcům (fyzickým osobám*) uložit účinné, přiměřené a odrazující trestní sankce.

Pokud trestné činy spáchala jménem právnické osoby* (např. určité společnosti) osoba, jež v dané právnické osobě působí ve vedoucím postavení, musí země EU zajistit, že odpovědným může být jak tento jednotlivec, tak i právnická osoba.

Pokud jednotlivec na základě pravomoci právnické osoby nesplnil své povinnosti dohledu nebo kontroly, musí země EU zajistit, že tento jednotlivec i právnická osoba mohou být činěny odpovědnými.

Odpovědnost právnických osob může být v závislosti na právním systému jednotlivých zemí EU trestněprávní, nebo jiná než trestní povahy.

Tato směrnice vychází ze směrnice 2004/35/ES, která stanoví pravidla odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí.

Stíhání trestných činů páchaných na životním prostředí je odpovědností zemí EU. Vzhledem k tomu, že se právní systémy jednotlivých zemí EU liší, mohou pachatelé trestné činnosti využívat nedostatečnou komunikaci mezi vnitrostátními orgány. Významnou úlohu, pokud jde o výměnu osvědčených postupů a vytváření metodiky pro účinné prosazování, hrají sítě odborníků v oblasti životního prostředí, například síť EU pro provádění a prosazování právních předpisů v oblasti životního prostředí (IMPEL), Evropské fórum soudců pro oblast životního prostředí (EUFJE) a Evropská síť státních zástupců pro oblast životního prostředí (ENPE).

KONTEXT

Trestný čin proti životnímu prostředí

KLÍČOVÉ POJMY

* Protiprávní: v tomto kontextu se rozumí porušení právních předpisů EU nebo jednotlivých zemí, které uvádí v účinek právní předpisy EU uvedené v přílohách směrnice 2008/99/ES.

* Fyzická osoba: člověk.

* Právnická osoba: jakýkoli právní subjekt (např. společnost nebo jiný subjekt, který má zákonná práva a podléhá povinnostem) podle vnitrostátního práva, s výjimkou státních a veřejných nebo mezinárodních organizací.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí (Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 28–37)

Poslední aktualizace 25.11.2015

Top