Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Právní předpisy EU v oblasti nakládání s odpadem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Právní předpisy EU v oblasti nakládání s odpadem

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2008/98/ES o odpadech

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví právní rámec pro nakládání s odpady v EU. Jeho účelem je chránit životní prostředí a lidské zdraví kladením důrazu na význam řádného nakládání s odpadem, techniky využití a recyklace s cílem snížit tlaky na zdroje a zlepšit jejich využívání.

KLÍČOVÉ BODY

  • Tento právní předpis stanoví hierarchii odpadů: předcházení vzniku, opětovné použití, recyklace, využití pro jiné účely, jako je energie, a odstranění.
  • Směrnice potvrzuje „zásadu znečišťovatel platí“, podle níž musí náklady spojené s nakládáním s odpady uhradit prvotní původce odpadu.
  • Zavádí pojem „rozšířená odpovědnost výrobce“. To může zahrnovat povinnost výrobce přijímat a odstraňovat výrobky vrácené po jejich použití.
  • Rozlišuje mezi odpadem a vedlejšími produkty*.
  • Nakládání s odpady musí probíhat bez jakéhokoli ohrožení vody, ovzduší, půdy nebo živočichů a bez obtěžování hlukem nebo zápachem a bez nepříznivého vlivu na krajinu nebo místa zvláštního zájmu.
  • Výrobci nebo držitelé odpadu musí s odpadem nakládat sami nebo prostřednictvím úředně schváleného provozovatele. Ti musí mít povolení a jsou pravidelně kontrolováni.
  • Příslušné vnitrostátní orgány musí vytvořit plány pro nakládání s odpady a programy pro předcházení vzniku odpadů.
  • Na nebezpečný odpad, odpadní oleje a biologický odpad platí zvláštní podmínky.
  • Směrnice zavádí cíle využití a recyklace, které mají být splněny do roku 2020 v souvislosti s odpadem z domácností (50 %) a stavebním a demoličním odpadem (70 %).
  • Tento právní předpis nezahrnuje některé druhy odpadů, například radioaktivní prvky, vyřazené výbušniny, exkrementy, odpadní vody a mrtvá těla zvířat.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Použije se od 12. prosince 2008. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 12. prosince 2010.

KLÍČOVÉ POJMY

* Vedlejší produkt: výsledek výrobního procesu, jehož prvotním cílem není výroba tohoto předmětu. Na rozdíl od odpadu musí mít následně nějaké využití. Směrnice umožňuje Evropské komisi stanovit kritéria, která musí látky splňovat, aby bylo možné odlišovat vedlejší produkty od odpadu.

KONTEXT

Vznik odpadů býval nevyhnutelný a nežádoucí vedlejší produkt hospodářské činnosti a růstu. Díky moderním technologiím a pečlivému hospodaření je možné toto cyklické spojení přerušit.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3–30)

Postupné změny směrnice 2008/98/ES byly začleněny do základního textu. Konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 44–86)

Směrnice Komise (EU) 2015/1127 ze dne 10. července 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 184, 11.7.2015, s. 13–15). Viz oprava.

Poslední aktualizace 24.02.2016

Top