Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj s odlesňováním

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj s odlesňováním

Lesům hrozí odlesňování a znehodnocování. Ochrana těchto lesů je účinným opatřením proti globálnímu oteplování a ztrátě vzácných ekosystémových služeb.

AKT

Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Řešení problémů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů jako součást boje proti změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti (KOM(2008) 645 v konečném znění ze dne 17. 10. 2008)

PŘEHLED

Lesům hrozí odlesňování a znehodnocování. Ochrana těchto lesů je účinným opatřením proti globálnímu oteplování a ztrátě vzácných ekosystémových služeb.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

V tomto dokumentu Evropská komise stanoví směry činností reakce Evropské unie na odlesňování, vyzývá zúčastněné strany k poskytnutí příspěvků a snaží se uplatnit řadu počátečních opatření, která se stanou základem celosvětového řešení problému odlesňování.

KLÍČOVÉ BODY

  • EU vyzývá k zastavení celosvětového úbytku lesního porostu (tj. změny z lesa na stav bez lesa) nejpozději do roku 2030 a ke snížení úbytku tropických lesů do roku 2020 o nejméně 50 % v porovnání se současnou úrovní.
  • Zastává názor, že boj proti odlesňování musí probíhat na několika úrovních. Patří mezi ně posílení správy lesů a orgánů na místní a vnitrostátní úrovni a zlepšení monitorovacích mechanismů, ale také zohlednění poptávky spotřebitelů a vytvoření finančních pobídek pro zachování lesů. Tato činnost musí probíhat v rámci mezinárodních dohod, jako je Úmluva OSN o biologické rozmanitosti a Rámcová úmluva OSN o změně klimatu.
  • Ukazuje, že politiky již zavedené v EU mohou přispět k boji proti odlesňování, například akční plán pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT); zelené veřejné zakázky; ekoznačka; a práce prováděná v rámci globální aliance pro boj proti změně klimatu (GCCA).
  • Ukazuje, jak by bylo možné výnosy ze systému obchodování s emisemi (EU ETS) použít na pomoc s financováním boje s odlesňováním.
  • Navrhuje vytvoření celosvětového mechanismu pro poskytování pobídek pro zachování tropických lesů, kterým se stal REDD+ (tj. snížení emisí z odlesňování a znehodnocování lesů, mimo jiné prostřednictvím zalesňování, ochrany a udržitelného řízení lesů).

KONTEXT

Lesy pokrývají přibližně 30 % světové pevniny (a 40 % pevniny EU), a jsou tudíž naprosto zásadní pro životní prostředí. Poskytují důležitá přírodní stanoviště pro biologickou rozmanitost, kritické služby, jako je prevence eroze, čištění vody a ukládání oxidu uhličitého (CO2) a na celém světě poskytují živobytí 1,6 miliardy lidí.

Mezitím lesům hrozí odlesňování, které podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) každý rok zničí 13 milionů hektarů. Mezi hlavní příčiny patří přeměna na zemědělské využití a nedostatečně řízený vývoj infrastruktury.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise věnovaných:

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství (Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 1-6)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 23-34)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“ (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 171-200)

Sdělení Komise - Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví (COM(2013) 659 final ze dne 20. 9. 2013)

Poslední aktualizace 14.09.2015

Top