Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Čistší ovzduší pro Evropu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Čistší ovzduší pro Evropu

Vzduch, který dýcháme, by měl být kvůli ochraně lidského zdraví a životního prostředí co nejčistší. To znamená, že je nutné přijmout aktivní opatření k monitorování čistoty vnějšího ovzduší a odstranění všech znečišťujících látek.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.

PŘEHLED

Vzduch, který dýcháme, by měl být kvůli ochraně lidského zdraví a životního prostředí co nejčistší. To znamená, že je nutné přijmout aktivní opatření k monitorování čistoty vnějšího ovzduší a odstranění všech znečišťujících látek.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanovuje cíle v oblasti kvality ovzduší, včetně ambiciózních, nákladově efektivních cílů ke zlepšení lidského zdraví a kvality životního prostředí do roku 2020. Specifikuje rovněž způsoby posuzování těchto cílů a přijetí jakýchkoli opatření, pokud daných standardů není dosaženo. Stanoví, že veřejnost musí být informována.

KLÍČOVÉ BODY

Tato směrnice slučuje většinu stávajících právních předpisů v oblasti kvality ovzduší do jedné směrnice a zahrnuje tyto klíčové prvky:

  • jsou stanoveny prahové, limitní hodnoty a cílové hodnoty k posuzování každé znečišťující látky, na kterou se směrnice vztahuje: oxidu siřičitého, oxidu dusičitého, částic, olova, benzenu a oxidu uhelnatého,
  • vnitrostátní orgány určí konkrétní subjekty, které budou tyto úkoly provádět s využitím údajů získaných na vybraných místech odběru vzorků,
  • tam, kde jsou úrovně znečištění v konkrétní oblasti vyšší než prahové hodnoty, musí být zavedeny plány kvality ovzduší s cílem napravit danou situaci. Může se jednat o konkrétní opatření chránící citlivé skupiny, například děti,
  • existuje-li riziko, že úrovně znečištění překročí prahové hodnoty, musí být pro odvrácení rizika prováděny krátkodobé akční plány, například na omezení silniční dopravy, stavebních prací nebo určité průmyslové činnosti,
  • vnitrostátní orgány musí zajistit, že nejen veřejnost, ale i organizace zaměřené na životní prostředí, organizace spotřebitelů a další zainteresované organizace, například subjekty zaměřené na zdravotní péči a odvětvové svazy, budou informovány o kvalitě vnějšího ovzduší (tedy venkovního vzduchu) ve své oblasti,
  • vlády EU musí zveřejňovat výroční zprávy týkající se všech znečišťujících látek, na které se vztahuje tento právní předpis.

Více informací je k dispozici zde:

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2008/50/ES

11. 6. 2008

10. 6. 2010

Úř. věst. L 152 ze dne 11. 6. 2008, s. 1-44

Různé opravy směrnice 2008/50/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění je míněno čistě jako dokumentační nástroj.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Program Čisté ovzduší pro Evropu (COM(2013) 918 final ze dne 18. 12. 2013).

Poslední aktualizace 30.06.2015

Top