Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Podpora mezinárodního cestovního ruchu v Evropě

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Podpora mezinárodního cestovního ruchu v Evropě

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení Evropské komise (KOM(2010) 352 v konečném znění) – Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu – nový politický rámec pro evropský cestovní ruch

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

 • Aby udržela pozici Evropy jako přední světové destinace cestovního ruchu, přišla Evropská komise s řadou návrhů na koordinované aktivity na úrovni Evropské unie (EU).
 • Jejich cílem je zvýšit konkurenceschopnost, kapacitu pro udržitelný růst a kvalitu poskytovaných služeb v odvětví cestovního ruchu.

KLÍČOVÉ BODY

 • Cestovní ruch hraje v hospodářství EU významnou úlohu. Zahrnuje 1,8 milionů většinou malých podniků. Toto odvětví zaměstnává okolo 5,2 % celkové pracovní síly v EU a vytváří více než 5 % HDP v EU.
 • Cestovní ruch v EU se potýká s mnoha problémy, zároveň se mu však nabízí mnoho příležitostí, což vyžaduje společný přístup:
  • rostoucí konkurence jiných destinací,
  • demografický vývoj v EU přináší nárůst počtu turistů ve starším věku a potřebu přizpůsobit podle toho produkty a infrastrukturu cestovního ruchu,
  • produkty cestovního ruchu musí být také udržitelnější, brát ohled na závazky související se změnou klimatu a závislostí na vodě a energii,
  • informační a komunikační technologie nabízejí nové možnosti, kterých je potřeba využít.

Nový akční rámec

V souladu se strategií pro růst „Evropa 2020“ se evropský akční plán na podporu cestovního ruchu, stanovený ve sdělení z roku 2010, zaměřuje na čtyři prioritní oblasti:

 • 1.

  Konkurenceschopnost odvětví cestovního ruchu v Evropě na základě:

  • posílení inovací v cestovním ruchu, např. pomoc přizpůsobit se vývoji trhu v oblasti informačních a komunikačních technologií a inovací (např. digitální cestovní ruch),
  • zlepšení profesních kvalifikací v tomto odvětví podporou příležitostí, které nabízejí různé programy EU, např. v oblastech celoživotního učení v programu Erasmus+ nebo programu COSME pro malé a střední podniky (MSP),
  • snahy změnit sezónní charakter poptávky, např. podporou dobrovolných turistických výměn mezi zeměmi EU, zvláště v době mimo hlavní sezónu,
  • podpory diverzifikace turistických služeb zejména zaměřením na společné evropské dědictví a začleněním „přírodního“ dědictví do strategií cestovního ruchu,
  • upevnění základny socioekonomických znalostí o cestovním ruchu na úrovni EU.
 • 2.

  Rozvoj udržitelného, odpovědného a kvalitního cestovního ruchu na základě:

  • rozvoje systémů ukazatelů udržitelného řízení destinací s cílem přispět k rozvoji značky, která bude propagovat udržitelné turistické destinace,
  • pořádání osvětových kampaní, které by turisty lépe informovaly o destinacích,
  • prozkoumání potenciálu známky „Kvalitní turistika“, která by odměňovala zlepšení, jež zvyšují bezpečnost a důvěru spotřebitelů,
  • usnadnění odhalování rizik spojených se změnou klimatu, aby evropský průmysl cestovního ruchu předcházel ztrátovým investicím a prozkoumaly se možnosti vytváření alternativních turistických nabídek,
  • návrhu listiny udržitelného a odpovědného cestovního ruchu,
  • návrhu strategie pro udržitelný pobřežní a mořský cestovní ruch,
  • vytvoření nebo posílení spolupráce EU s rozvíjejícími se ekonomikami a se zeměmi Středomoří k propagaci modelů rozvoje udržitelného a odpovědného cestovního ruchu a výměny osvědčených postupů.
 • 3.

  Lepší obraz a viditelnost EU jakožto souboru udržitelných a kvalitních turistických destinací na základě:

  • podpory vytvoření „známky Evropa“ v úzké spolupráci se zeměmi EU a jako doplněk k jejich propagační činnosti, aby evropské destinace měly lepší postavení ve srovnání s ostatními mezinárodními turistickými destinacemi,
  • propagace Evropy jako udržitelné a kvalitní turistické destinace prostřednictvím internetového portálu „visiteurope.com“ a na velkých mezinárodních akcích nebo na velkých veletrzích či výstavách cestovního ruchu, jakož i iniciativách, jako jsou Evropské dny cestovního ruchu a Evropské fórum cestovního ruchu,
  • posílení účasti EU v mezinárodních subjektech.

KONTEXT

Článek 195 Smlouvy o fungování Evropské unie dává EU pravomoc podporovat, koordinovat a doplňovat činnost zemí EU v odvětví cestovního ruchu.

Další informace najdete na následujících internetových stránkách:

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu – nový politický rámec pro evropský cestovní ruch (KOM(2010) 352 v konečném znění, 30.6.2010)

Poslední aktualizace 05.09.2016

Top