Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Small Business Act pro evropské MSP

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

„Small Business Act“ pro evropské MSP

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení Evropské komise (KOM(2008) 394 v konečném znění) — „Zelenou malým a středním podnikům“ – „Small Business Act“ pro Evropu

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM DOKUMENTU SMALL BUSINESS ACT (SBA)?

Sdělení stanoví řadu zásad, které mají povzbudit podnikání v EU a zajistit, aby malé podniky mohly snadněji vzkvétat.

Obsahuje také legislativní návrhy k provádění na úrovni EU i na úrovni jednotlivých zemí EU.

Je to nezávazný dokument, ale schválila jej Rada a získal podporu Evropské rady a Evropského parlamentu.

KLÍČOVÉ BODY

Mezi hlavní priority SBA patří prosazovat podnikání, zlepšit přístup k financím, snížit regulační zátěž a zlepšit přístup na trhy a k internacionalizaci.

Tyto priority jsou stanoveny v 10 zásadách, které mají určovat podobu a provádění politik na úrovni EU i jednotlivých zemí EU:

 • 1.

  vytvořit prostředí, ve kterém budou podnikatelé a rodinné podniky moci vzkvétat a podnikání bude odměňováno;

 • 2.

  zajistit, aby čestní podnikatelé, kteří čelili úpadku, dostali rychle druhou šanci;

 • 3.

  navrhnout pravidla v duchu zásady „Zelenou malým a středním podnikům“;

 • 4.

  přimět státní správy, aby reagovaly na potřeby malých a středních podniků;

 • 5.

  přizpůsobit nástroje veřejné politiky potřebám malých a středních podniků: usnadnit účast malých a středních podniků na veřejných zakázkách a lépe využívat možnosti státní podpory pro malé a střední podniky;

 • 6.

  usnadnit přístup malých a středních podniků k financování a rozvinout právní a podnikatelské prostředí podporující včasné úhrady v obchodních transakcích;

 • 7.

  pomoci malým a středním podnikům více těžit z příležitostí, které nabízí jednotný trh EU;

 • 8.

  podporovat zvyšování kvalifikace v malých a středních podnicích a všechny formy inovací;

 • 9.

  umožnit malým a středním podnikům, aby výzvy ochrany životního prostředí přeměnily na příležitosti;

 • 10.

  povzbuzovat a podporovat malé a střední podniky při využívání výhod růstu trhů.

Přezkum SBA, který v roce 2011 provedla Evropská komise, ukázal, že:

 • většina iniciativ byla přijata,
 • ze 4 legislativních návrhů pouze statut evropské soukromé společnosti nebyl přijat,
 • existují rozdíly v přístupech zemí EU k provádění a rozličné výsledky,
 • většina zemí EU přijala cíle zaměřené na snížení administrativní zátěže, ale ne všechny je splnily.

Přezkum také navrhl nová opatření s cílem začlenit SBA do strategie Evropa 2020. Mezi tato opatření patřilo toto:

 • podpora zásady „jen jednou“ pro administrativní orgány, když žádají informace nebo dokumenty,
 • zlepšení přístupu k financování prostřednictvím zajišťování úvěrů, aby se malé a střední podniky mohly lépe vyrovnat s problémy souvisejícími s globalizací a změnou klimatu,
 • společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob na pomoc firmám na jednotném trhu.

Veřejná konzultace v roce 2014 zaměřená na SBA ukázala, že se podařilo dosáhnout pokroku, ale že:

 • administrativní a právní zátěž působí i nadále největší starosti,
 • i přes přijatá opatření je přístup k financím náročný,
 • vzhledem k přístupu na trhy je nutné vynaložit další úsilí, a to zejména zlepšit vazby mezi stávajícími programy EU.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části nazvané „Small Business Act pro Evropu“.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – „Zelenou malým a středním podnikům.“ „Small Business Act“ pro Evropu (KOM(2008) 394 v konečném znění ze dne 25. června 2008)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přezkum iniciativy „Small Business Act“ pro Evropu (KOM(2011) 78 v konečném znění ze dne 23. února 2011)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Účelnost právních předpisů EU (COM(2012) 746 final ze dne 12. prosince 2012)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Akční plán podnikání 2020 – Opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě (COM(2012) 795 final ze dne 9. ledna 2013)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Inteligentní regulace – reakce na potřeby malých a středních podniků (COM(2013) 122 final ze dne 7. března 2013)

Poslední aktualizace 24.02.2016

Top