Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních látek (návrh)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních látek (návrh)

Navrhované nařízení má nahradit systémy ohlašování a povolování v členských státech, které platí pro dopravce radioaktivních látek, jediným systémem registrací. Provádění tohoto nařízení má zjednodušit postupy a snížit administrativní náklady při současném zachování vysoké úrovně ochrany proti záření.

NÁVRH

Návrh nařízení Rady ze dne 30. srpna 2011, kterým se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních látek (KOM(2011) 518 v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Cílem navrhovaného nařízení je zavést systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních látek *. Jeho smyslem je zajistit ochranu pracovníků a obyvatel před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření.

Navrhované nařízení se vztahuje na jakéhokoli dopravce převážejícího radioaktivní látky v rámci Evropské unie (EU), ze třetích zemí do EU a z EU do třetích zemí. Nevztahuje se na dopravce převážející radioaktivní látky letecky nebo po moři.

Registrace dopravců

Dopravci musí mít platnou registraci získanou prostřednictvím elektronického systému pro registraci dopravců (ESCReg). Tento systém poskytuje příslušným orgánům členských států omezený a zabezpečený přístup k seznamu registrovaných dopravců a k seznamu žadatelů, který podléhá příslušným ustanovením směrnice o ochraně osobních údajů. Pokud má žadatel sídlo v jednom nebo více členských státech, zpracuje jeho žádost příslušný orgán* toho členského státu, kde má žadatel své ústředí. Pokud má žadatel sídlo ve třetí zemi, zpracuje žádost příslušný orgán toho členského státu, kde hodlá žadatel poprvé vstoupit na území EU.

Členské státy určí příslušný orgán a národní kontaktní místo pro přepravu radioaktivních látek.

Pokud příslušný orgán zamítne žádost o vydání osvědčení o registraci dopravce, může se žadatel odvolat.

Osvědčení o registraci uznávají všechny členské státy, je platné po dobu pěti let a lze je na základě žádosti dopravce obnovit.

Podmínky přepravy radioaktivních látek

Dopravce s platnou registrací smí provádět přepravu v rámci celé Evropské unie. Dopravce je povinen mít kopii registračního osvědčení při všech přepravních činnostech.

Vnitrostátní požadavky týkající se ohlašování a povolování, které doplňují požadavky stanovené tímto nařízením, se mohou vztahovat pouze na dopravce těchto látek:

  • štěpného materiálu;
  • vysoce rizikových nebezpečných věcí – radioaktivních látek.

Držitel platných oprávnění nebo registrací vydaných v souladu se směrnicí o rizicích vyplývajících z ionizujícího záření smí tyto látky nebo zdroje přepravovat bez registrace, pokud je přeprava zahrnuta v oprávněních nebo registracích pro všechny členské státy, kde přeprava probíhá.

Pokud dopravce nedodržuje požadavky tohoto nařízení, příslušný orgán členského státu, ve kterém bylo nedodržování požadavků zjištěno, může dopravci pozastavit platnost registrace, registraci zrušit nebo změnit. Proti dopravci může být zahájení i soudní stíhání.

Kontext

V roce 2008 přijaly Rada a Parlament směrnici o pozemní přepravě nebezpečných věcí, která zahrnula všechny způsoby vnitrozemské přepravy. Podle směrnice 96/29/Euratom, která stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření, musí členské státy zavést systém registrace podniků a organizací, které nakládají s radioaktivními látkami, a to včetně dopravců. Na základě tohoto navrhovaného nařízení bude systém registrace centralizovaný, což usnadní dopravu v EU.

Klíčové pojmy aktu

  • Radioaktivní látky: jakýkoli materiál obsahující radionuklidy, jestliže objemová aktivita a celková aktivita zásilky přesahuje hodnoty uvedené v nařízení o přepravě radioaktivních látek
  • Příslušný orgán: jakýkoli orgán určený členským státem k plnění úkolů v souladu s tímto nařízením.

Odkaz

Návrh

Úřední věstník

Postup

KOM(2011) 518 v konečném znění

2011/0225/NLE

See also

  • Generální ředitelství Energie – Jaderná energie, přeprava (EN)

Poslední aktualizace: 30.11.2011

Top