Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Inteligentní energetické sítě

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Inteligentní energetické sítě

Inteligentní energetické sítě umožňují spotřebitelům kontrolovat a řídit jejich individuální spotřebu energie a tím přispívají k vytvoření energetického systému, který produkuje méně oxidu uhličitého. Evropská komise navrhuje plně využít možnosti těchto sítí k dosažení cíle snižování primární energie.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 24. dubna 2011 s názvem „Inteligentní sítě: od inovací k zavádění“ (KOM(2011) 202 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Sdělení navrhuje několik cest, jak rozvinout inteligentní sítě *, a přispět tak účinně do strategie EU 2020 inteligentním a udržitelným růstem podporujícím začlenění.

Podle evropské studie Bio Intelligence (EN) by použití těchto sítí umožnilo:

  • snížit do roku 2020 roční spotřebu primární energie v energetické oblasti EU téměř o 9 %;
  • vytvořit nové pracovní příležitosti;
  • vést k dalšímu hospodářskému růstu.

1. cíl: vypracování společných evropských norem pro inteligentní sítě

V březnu 2009 byly evropské normalizační organizace - Evropský výbor pro normalizaci (CEN) (EN), Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) (EN) a Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI) (EN) - pověřeny zavést evropské normy pro interoperabilitu inteligentních měřicích přístrojů odběru elektrické energie, plynu, vody a tepla a pro inteligentní sítě. První výsledky těchto výzkumů jsou očekávány v roce 2012 a měly by vycházet, kromě jiného, ze směrnice o měřících přístrojích.

Evropské normalizační organizace mají za úkol vypracovat nové normy týkající se interoperatibility nabíjecích přístrojů pro elektromobily se všemi typy elektromobilů a se zdroji dodávek elektrické energie.

Komise hodlá kontrolovat vývoj těchto norem v letech 2011-12.

2. cíl: ochrana údajů a bezpečnostní otázky

V EU je ochrana osobních údajů zajištěna směrnicí 95/46/ES, která se vztahuje na zpracování údajů ve všech oblastech, včetně oblasti týkající se inteligentních sítí.

Důležité je rozlišit mezi osobními a neosobními údaji. Komise se domnívá, že bude zapotřebí určitých úprav v konkrétních vnitrostátních právních rámcích, aby mohly být zohledněny některé předpokládané funkce inteligentních sítí při zachování soukromí občanů EU.

Komise bude sledovat vývoj vnitrostátních právních předpisů, které zohlední specifické rysy inteligentních sítích, zatímco evropské normalizační organizace vypracují technické normy pro inteligentní sítě za použití přístupu „ochrana soukromí již od návrhu“. Bezpečnost sítě a informací v inteligentních sítích bude hodnotit odborná skupina.

3. cíl: motivace pro zavádění inteligentních sítí

Zavádění inteligentních sítí je určováno trhem. Proto by domácnosti a společnosti měly mít jednoduchý přístup k informacím o spotřebě, aby mohly udržovat své náklady na energii na nízké úrovni.

Také je třeba podporovat investice do inteligentních sítí. Směrnice o elektrické energii a směrnice o energetických službách by měly umožnit vznik rámce, který by takovéto investice podporoval.

Komise definuje metodiku plánů provádění, které členské státy vypracují pro inteligentní měřicí přístroje. Komise požádá členské státy, aby předložily akční plány realizace inteligentních sítí. Bude možno provést koordinovanou akci všech subjektů díky úloze vnitrostátních regulačních orgánů a Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (ENTSO pro elektřinu).

4. cíl: inteligentní sítě na konkurenčním maloobchodním trhu v zájmu spotřebitelů

Členské státy musí vytvořit transparentní maloobchodní trhy a usnadnit hospodářskou soutěž mezi dodavateli. Rozvoj trhu s inteligentními sítěmi by měl umožnit spotřebitelům změnit své chování v oblasti spotřeby energie, jelikož by měli mít v reálném čase přístup k přesným údajům o své spotřebě energie.

Aby mohl být tento trh vytvořen, přezkoumá Komise směrnici o energetických službách a vytvoří minimální požadavky na formu a obsah informací, které mají být sděleny spotřebiteli. Komise bude sledovat provádění požadavků třetího energetického balíčku (EN), který stanoví zejména ceny v závislosti na době používání a reakce ze strany poptávky.

5. cíl: podpora inovací

Inteligentní sítě vyžadují značné investice v oblasti výzkumu a vývoje. Například, v rámci strategického plánu pro energetické technologie (SET) byla vytvořena evropská iniciativa pro distribuční soustavu elektřiny (EEGI) za účelem rychlejšího zavedení technologií pro inteligentní sítě do roku 2020. V rámci tohoto cíle vystupují ještě dvě další iniciativy: „Pakt primátorů (EN)“ a „Inteligentní města a obce (EN)“.

Komise má v úmyslu navrhnout nové iniciativy podobné těm, které jsou uvedeny výše, s cílem usnadnit zavádění inteligentních sítí.

Klíčové pojmy aktu

  • Inteligentní síť: modernizovaná elektrická síť, do níž byly začleněny dvousměrná digitální komunikace mezi dodavatelem a spotřebitelem, inteligentní měření a monitorovací systémy.

See also

  • Inteligentní sítě (EN), Generální ředitelství pro energetiku

Poslední aktualizace: 02.08.2011

Top