Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zářivky a vysoce intenzivní výbojky – požadavky na ekodesign

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zářivky a vysoce intenzivní výbojky – požadavky na ekodesign

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 245/2009 – požadavky na ekodesign pro zářivky a vysoce intenzivní výbojky

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví pravidla pro ekodesign použitelná na určité typy zářivek a výbojek, které se používají pro účely všeobecného osvětlení s cílem snížit jejich dopad na životní prostředí.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení se vztahuje konkrétně na:

 • zářivky bez integrovaného předřadníku*,
 • vysoce intenzivní výbojky*,
 • předřadníky* a svítidla*, které mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek.

Požadavky na ekodesign

Toto nařízení definuje požadavky na ekodesign v šesti postupných stadiích (poslední zbývající stadium se bude uplatňovat od roku 2018), z nichž každé představuje postupné zvýšení cílů a/nebo rozšíření rozsahu požadavků na nové dílčí kategorie výrobků. Tyto požadavky se týkají:

 • zářivek a výbojek – požadavky na účinnost, výkon a informace. Různé typy zářivek a výbojek musí dosahovat určité světelné účinnosti zdroje v každé výkonové kategorii a splňovat požadavky na životnost a činitel stárnutí světelného zdroje. Výrobci musí též poskytovat informace o celé řadě prvků, k nimž patří:
  • výkon (množství energie nutné k rozsvícení žárovky),
  • světelný tok (množství světla vyprodukované žárovkou),
  • účinnost,
  • činitel stárnutí,
  • obsah rtuti a
  • teplota barev zářivky a výbojky,
 • předřadníků – musí splňovat požadavky na energetický výkon a informace. Po rozsvícení světel musí předřadníky splňovat minimální prahové hodnoty účinnosti. Výrobci předřadníků musí poskytovat informace o indexu energetické účinnosti výrobků,
 • svítidel – musí splňovat požadavky na energetický výkon, kompatibilitu a informace. Příkon svítidel nesmí překročit příkon integrovaných předřadníků, pokud nevyzařují žádné světlo. Výrobci svítidel musí poskytovat informace o účinnosti předřadníků a zářivek a výbojek prodávaných se svítidly, jakož i pokyny k údržbě a demontáži.

Shoda

Před uvedením energetického výrobku na trh jsou výrobci nebo jejich zástupci povinni provést posouzení shody.

Ověřovací postup pro dohled nad trhem

Vnitrostátní orgány zemí EU musí uplatňovat postupy dohledu nad trhem týkající se:

 • zářivek a výbojek – zkoušky se provádějí na vzorové várce nejméně dvaceti zářivek nebo výbojek stejného modelu od stejného výrobce. Průměrné výsledky se neodchylují od mezních, prahových či deklarovaných hodnot o více než 10 %,
 • předřadníků a svítidel – zkoušky se provádějí na jedné jediné jednotce. Získané výsledky nesmí překročit mezní hodnoty. V opačném případě jsou zkoušeny další tři jednotky.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 13. dubna 2009.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

 • Osvětlení na internetových stránkách Evropské komise.

* KLÍČOVÉ POJMY

Zářivky bez integrovaného předřadníku: rtuťové nízkotlaké výbojky, v nichž většinu světla vyzařuje buzením svých molekul jedna nebo několik vrstev fosforu aktivovaných ultrafialovým zářením při výboji. Mohou být jednopaticové či dvoupaticové a bez integrovaného předřadníku.

Vysoce intenzivní výbojky: tělesa, v nichž se přímo či nepřímo vytváří světlo elektrickým výbojem v plynu, páře kovu či směsi několika plynů nebo různých par a v nichž je elektrický oblouk vytvářející světlo stabilizován teplotou stěn a zatěžuje stěny trubice více než 3 watty na centimetr čtvereční.

Předřadníky: zařízení, která slouží především k omezení toku elektrického proudu do zářivky (zářivek) a výbojky (výbojek) na požadovanou hodnotu.

Svítidla: zařízení, která distribuují, filtrují či přeměňují světlo vysílané jedním či několika světelnými zdroji a obsahují veškeré součásti nezbytné pro podporu, upevnění a ochranu světelných zdrojů.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Komise (ES) č. 245/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivních výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek, a kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES (Úř. věst. L 76, 24.3.2009, s. 17–44)

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 245/2009 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10–35)

Viz konsolidované znění

Poslední aktualizace 13.12.2016

Top