Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Radioaktivní odpad a vyhořelé palivo - bezpečnostní pravidla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Radioaktivní odpad a vyhořelé palivo - bezpečnostní pravidla

Směrnice 2011/70 - bezpečné nakládání s jaderným odpadem

AKT

Směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví:

zásady vnitrostátních politik pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem z civilních činností,

rozsah vnitrostátního právního, regulačního a organizačního rámce,

pravidla o ukládání.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice požaduje, aby vnitrostátní politiky zemí EU pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem byly založeny na těchto zásadách:

vzniklé množství musí být co nejnižší,

všechny kroky během vzniku vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu a nakládání s nimi musí být vzájemné provázané,

prioritou je bezpečnost,

veškeré náklady na splnění bezpečnostních opatření nesou ti, kdo tyto materiály vytvořili,

všechny procesy rozhodování musí být zdokumentovány.

Každá země EU zodpovídá za nakládání se svým radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem.

Každá musí provést vnitrostátní legislativní, regulační a organizační rámec pro nakládání s těmito materiály, který zahrnuje:

vnitrostátní program pro nakládání s těmito materiály,

opatření pro bezpečné nakládání s těmito materiály,

systém udělování povolení pro činnosti související s nakládáním s těmito materiály,

opatření na posílení bezpečnostních požadavků,

přidělené povinnosti pro jednotlivé fáze nakládání s těmito materiály,

informovanost a účast veřejnosti,

adekvátní financování.

Vnitrostátní program pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem

Musí zahrnovat:

celkové cíle vnitrostátní politiky s jasnými časovými harmonogramy,

inventář veškerého vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu s odhadem budoucích množství,

plány pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem po uložení,

uložené povinnosti v souvislosti s prováděním vnitrostátního programu,

posouzení nákladů na provádění vnitrostátního programu,

režim či režimy financování,

dohody uzavřené s jinými zeměmi EU nebo zeměmi mimo EU,

politiku transparentnosti informací.

Regulační orgán

Regulační orgán musí fungovat odděleně od subjektů činných v oblasti podpory či výroby radioaktivního materiálu a jaderné energie.

Systém povolení

Společnosti, které nakládají s jaderným odpadem, musí požádat o povolení k činnosti. Za bezpečné nakládání s ním pak nesou prvotní odpovědnost.

Pro získání povolení musí společnost prokázat, že může:

bezpečně zřídit, provozovat a vyřadit z provozu jaderné zařízení,

zajistit bezpečnost fáze po uzavření úložiště.

Pravidelné přezkumy

Každá země musí jednou za 10 let provést vlastní posouzení a mezinárodní vzájemné hodnocení vnitrostátního rámce, příslušného regulačního orgánu nebo vnitrostátního programu s cílem zajistit, aby splňovaly vysoké standardy bezpečnosti.

Ukládání

Radioaktivní odpad se musí uložit v zemi, kde vznikl, pokud neplatí dohody s jinými zeměmi.

Pokud je odpad přepravován do země mimo EU, odpovědnost za bezpečnost stále nese země EU, kde tento odpad vznikl. Vyvážející země musí zajistit, aby země určení:

uzavřela dohodu s EU týkající se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem,

měla programy pro nakládání s radioaktivním odpadem a jeho ukládání, jejichž cíle jsou v souladu s bezpečnostními standardy podle této směrnice,

měla v provozu schválená zařízení již před uskutečněním přepravy.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 22. srpna 2011.

KONTEXT

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2011/70/Euratom

22. 8. 2011

23. 8. 2013

Úř. věst. L 199, 2. 8. 2011, s. 48-56

Poslední aktualizace 16.09.2015

Top