Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu

Zemní plyn je významnou součástí ve skladbě zdrojů energie v Evropské unii (EU). Představuje jednu čtvrtinu dodávek primární energie a využívá se především pro výrobu elektřiny, vytápění, jako surovina pro průmysl a jako palivo v dopravě. Spotřeba plynu v Evropě v průběhu posledních deseti let rychle rostla. Se snížením domácí těžby vzrostl ještě rychleji dovoz plynu, čímž vznikla vyšší závislost na dovozu a potřeba zabývat se otázkami zajištění bezpečnosti jeho dodávek.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Cílem tohoto nařízení je zajistit bezpečnost dodávek zemního plynu zajištěním preventivních opatření a koordinované reakce na konkrétní narušení dodávek a zajištěním řádného a nepřetržitého fungování vnitřního trhu s plynem.

Nařízení vytváří společný rámec, v němž je zajištění bezpečnosti dodávek plynu společným úkolem plynárenských podniků, členských států Evropské unie (EU) a Komise. Také zavádí transparentní mechanismy v duchu solidarity, které umožňují koordinovat přípravu a reakci na stav nouze na úrovni členského státu, regionu a Unie.

Zajištění dodávek plynu chráněným zákazníkům

Nařízení zavádí společný koncept pro zákazníky, jejichž dodávky plynu musí být chráněny. Chráněnými zákazníky jsou všechny domácnosti. Členské státy mohou do kategorie chráněných zákazníků zahrnout i malé a střední podniky a klíčové sociální služby (za předpokladu, že všichni tito dodateční zákazníci nepředstavují více než 20 % konečného využívání plynu) a/nebo zařízení dálkového topení.

Společné standardy pro infrastrukturu a dodávky

Nařízení zavádí společné standardy v měřítku EU:

  • standard pro infrastrukturu: nejpozději do 3. prosince 2014 členské státy zajistí, aby v případě narušení jediné největší plynárenské infrastruktury měla zbývající infrastruktura kapacitu dodávat nezbytný objem plynu pro uspokojení celkové poptávky po plynu v den výjimečně vysoké poptávky po plynu. Nařízení také požaduje, aby do 3. prosince 2013 byl v místě přeshraničních propojení mezi členskými státy EU možný fyzický tok plynu oběma směry;
  • standard pro dodávky chráněným zákazníkům: plynárenské podniky mají povinnost zaručit zajištění dodávek plynu chráněným zákazníkům za přísných podmínek, zejména v případě mimořádných teplotních hodnot v průběhu sedmidenního období poptávkových špiček, v období výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 30 dní a v případě narušení jediné největší plynárenské infrastruktury za průměrných zimních podmínek.

Posouzení rizik, plán preventivních opatření a plán pro stav nouze

Každý příslušný orgán do 3. prosince 2011 plně posoudí rizika ovlivňující bezpečnost dodávek plynu. Posouzení rizik zohlední standardy pro dodávky a pro infrastrukturu, všechny významné vnitrostátní a regionální okolnosti, různé scénáře výjimečně vysoké poptávky po plynu a narušení dodávek a určí interakce a korelace rizik s ostatními členskými státy.

Na základě závěrů tohoto posouzení nejpozději do 3. prosince 2012 příslušný orgán přijme a zveřejní plán preventivních opatření a informuje o něm Komisi. Tento plán obsahuje opatření, která jsou nezbytná k odstranění nebo ke zmírnění zjištěných rizik a plán pro stav nouze obsahující opatření, která se mají přijmout ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu nebo k jeho odstranění.

Posouzení rizik a výše uvedené plány musí být aktualizovány každé dva roky.

Komise posuzuje tyto plány po konzultaci s Koordinační skupinou pro otázky plynu.

Stav nouze na úrovni EU a na regionální úrovni

Nařízení definuje tři hlavní krizové úrovně: úroveň včasného varování, úroveň výstrahy a úroveň stavu nouze.

Plán pro stav nouze musí odrážet tyto krizové úrovně.

Komise hraje důležitou úlohu, pokud jde o vyhlášení stavu nouze na úrovni EU nebo na regionální úrovni. Na žádost příslušného orgánu, který vyhlásil stav nouze, může vyhlásit stav nouze na úrovni Unie nebo na regionální úrovni. Pokud o to požádají nejméně dva příslušné orgány, vyhlásí Komise stav nouze na úrovni Unie nebo na regionální úrovni.

Koordinační skupina pro otázky plynu

Koordinační skupina pro otázky plynu (EN) má usnadnit koordinaci opatření v oblasti zabezpečení dodávek plynu. Komise konzultuje skupinu v otázkách zabezpečení dodávek plynu.

Skupina se skládá ze zástupců členských států, zejména jejich příslušných orgánů, Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Evropské sítě provozovatelů plynárenských přepravních soustav (sítě ENTSO pro zemní plyn), subjektů zastupujících dotyčné odvětví a ze zástupců relevantních odběratelů. Skupině předsedá Komise.

Transparentnost a výměna informací:

Během stavu nouze zpřístupní dotyčné plynárenské podniky příslušnému orgánu každodenně jisté informace.

Komise je v případě stavu nouze na úrovni Unie nebo na regionální úrovni oprávněna požádat příslušný orgán, aby jí neprodleně poskytl přinejmenším informace o předpokládaných a již provedených opatřeních na zmírnění stavu nouze.

Členské státy do 3. prosince 2011 sdělí Komisi stávající mezivládní dohody uzavřené se třetími zeměmi. Také ji uvědomí o všech nově uzavíraných dohodách.

Kontext

Směrnice Rady 2004/67/ES poprvé stanovila na úrovni Společenství právní rámec pro zajištění bezpečnosti dodávek plynu. Rusko-ukrajinská plynová krize v roce 2009 ukázala, že ustanovení směrnice a její provádění členskými státy EU bylo nedostatečné pro přípravu a reakci na narušení dodávek. Mimo to existuje jasné riziko, že jednostranná opatření jednoho členského státu mohou ohrozit řádné fungování vnitřního trhu s plynem.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 994/2010

2. 12. 2010

Úř. věst. L 295 ze dne 12. 11. 2010

See also

  • Zajištění bezpečnosti dodávek plynu v Evropské unii (EN)

Poslední aktualizace: 19.01.2011

Top