Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii

Světové energetické soustavy procházejí velkými změnami. Tyto změny budou mít trvalý dopad. Je nezbytné, aby Evropská unie (EU) navedla své zdroje energie na bezpečnou a udržitelnou cestu.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Energie 2020 - Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii (KOM(2010) 639 v konečném znění ze dne 10. 11. 2010)

PŘEHLED

Světové energetické soustavy procházejí velkými změnami. Tyto změny budou mít trvalý dopad. Je nezbytné, aby Evropská unie (EU) navedla své zdroje energie na bezpečnou a udržitelnou cestu.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Navrhuje novou energetickou strategii do roku 2020. Ta staví na pokroku, kterého již bylo dosaženo, určuje způsoby, jak čelit novým výzvám, a stanoví kroky potřebné k dosažení střednědobých politických cílů EU. Nová energetická strategie se zaměřuje na 5 priorit.

KLÍČOVÉ BODY

Dosažení energeticky účinné Evropy. Je nutné přerušit stávající vazbu mezi hospodářským růstem a stoupající spotřebou energie. Hlavní úlohu mohou hrát budovy a doprava a veřejné orgány by měly jít příkladem.

Zajištění volného pohybu energie. Je nutné vytvořit integrovanější, propojenější a konkurenceschopnější trh. Toho lze dosáhnout úplným provedením stávajících právních předpisů EU a rozvojem návrhu, který umožní pohyb energie z jedné země do druhé.

Zajištění dostačující, bezpečné a cenově dostupné energie pro veřejnost a podniky. Mnozí uživatelé nevědí o příležitostech, které jim liberalizovaný trh s energiemi může nabídnout. Politika těžící z přínosu hospodářské soutěže a vstřícnější k spotřebitelům by přinesla mnoho výhod.

Posílení vůdčího postavení Evropy v oblasti energetických technologií a inovací. Bez zásadního posunu v technologiích EU nenaplní své cíle do roku 2050 odklonit výrobu elektřiny a dopravu od závislosti na fosilních palivech. Uspíšit nezbytné inovace by měl Strategický plán pro energetické technologie a 6 evropských průmyslových iniciativ (větrná, solární, bio energie, inteligentní sítě*, jaderné štěpení a zachycování a ukládání uhlíku*).

Zajištění silných mezinárodních partnerství. Mnohé výzvy, kterým EU čelí - změna klimatu, přístup k ropě a zemnímu plynu, rozvoj technologií a energetická účinnost - řeší i jiné země. Spolupráce a silné přispění EU usnadní hledání správných odpovědí.

KLÍČOVÉ POJMY

* Inteligentní sítě: energetické sítě, které automaticky monitorují toky energie a přizpůsobují je změnám v dodávce a poptávce.

* Zachycování a ukládání uhlíku (CCS): zachycování odpadního oxidu uhličitého (CO2), jeho přeprava a skladování, obvykle v podzemí, odkud neunikne do atmosféry.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise věnovaných energetické strategii do roku 2020.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Energetický plán do roku 2050 (KOM(2011) 885 v konečném znění ze dne 15. 12. 2011)

Poslední aktualizace 14.09.2015

Top