Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Energetická spotřeba výrobků: Informace a označování (od července 2011)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Energetická spotřeba výrobků: Informace a označování (od července 2011)

Předchozí směrnice o označování energetické spotřeby výrobků se vztahovala pouze na domácí spotřebiče. Evropská komise se nyní chystá rozšířit uplatnění této směrnice i na výrobky spojené se spotřebou energie, které mají významný přímý či nepřímý dopad na spotřebu energie.

AKT

Směrnice 2010/30/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích energetických spotřebičů a v normalizovaných informacích o výrobku (text s významem pro EHP)

POZMĚŇUJÍCÍ AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Text s významem pro EHP).

PŘEHLED

Tato směrnice stanoví rámec pro označování a informování spotřebitelů o energetické spotřebě výrobků spojených se spotřebou energie .

Kterých výrobků se týká?

Tato směrnice se vztahuje na výrobky, které mohou mít přímý či nepřímý dopad na spotřebu energie a na jiné potenciální zdroje v průběhu spotřeby. Nevztahuje se na:

 • použité výrobky;
 • jakýkoli dopravní prostředek určený přepravě osob nebo zboží;
 • štítek s údaji o výkonu výrobku.

Směrnice 2012/27/EU, kterou se mění směrnice 2010/30/EU, navíc zavádí společný rámec na podporu energetické účinnosti v Unii. Členské státy jsou proto vyzvány, aby v zájmu energetické účinnosti spíše než opatření pro každý jednotlivý výrobek zaváděly opatření kumulativní.

Jaké druhy informací musí být poskytnuty?

Dodavatelé mohou uvádět na trh výrobky opatřené štítkem s informacemi o spotřebě elektrické energie nebo o spotřebě energie v jiných formách.

Dodavatelé musí rovněž poskytnout technickou dokumentaci, která obsahuje:

 • obecný popis výrobku;
 • výsledky provedených konstrukčních výpočtů;
 • protokoly o zkouškách;
 • odkazy umožňující identifikaci podobných modelů.

Tato technická dokumentace musí být k dispozici po dobu pěti let.

Dodavatelé jsou povinni distributorům bezplatně dodat štítky a informace o výrobku.

Distributoři musí upevnit štítky viditelným a čitelným způsobem.

Jaké jsou podmínky prodeje na dálku?

V některých situacích konečný spotřebitel nevidí výrobek, zejména při koupi prostřednictvím zásilkového prodeje, katalogu nebo internetu. Nicméně musí mít k dispozici informace o výrobku díky aktům v přenesené pravomoci, které stanoví způsob, jakým bude štítek nebo informační list vystaveny nebo poskytnut konečnému uživateli.

Jaký význam mají akty v přenesené pravomoci?

Akt v přenesené pravomoci musí obsahovat zejména:

 • definice výrobku;
 • normy a metody měření;
 • podrobnosti technické dokumentace;
 • provedení a obsah štítku. Klasifikace výrobku na štítku se uvádí pomocí písmen A až G. Nejúčinnější třídě odpovídá označení A+++. Používá se také stupnice složená nejvýše ze sedmi barev, kde tmavě zelená barva vždy představuje maximální úroveň účinnosti;
 • místo na výrobku, kde musí být štítek umístěn;
 • dobu trvání energetické klasifikace.

Pokud se na výrobek vztahuje akt v přenesené pravomoci, veřejní zadavatelé, kteří zadávají veřejné zakázky na stavební práce, dodávky nebo služby v rámci směrnice 2004/18/ES musí pořizovat výrobky, které splňují kritéria vysoké účinnosti vyjádřená „energetickými třídami“. Jedná se o tato kritéria:

 • výrobky musí umožňovat vysoké úspory energie;
 • u rovnocenných výrobků na trhu musí existovat velké rozdíly v úrovních účinnosti;
 • Komise zohlední příslušné právní předpisy EU a autoregulaci.

Akt v přenesené pravomoci zohlední parametry životního prostředí.

Od 19. června 2010 má Evropská komise právo přijímat akty v přenesené pravomoci na dobu pěti let. Toto období se automaticky prodlužuje, pokud Evropský parlament nebo Rada toto právo nezruší. Tyto dvě instituce mají rovněž pravomoc vyslovit námitky proti aktu v přenesené pravomoci.

Přechodná ustanovení

Členské státy použijí ustanovení této směrnice od 20. července 2011. Touto směrnicí se zrušuje směrnice 92/75/EHS od 21. července 2011.

Odkaz

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2010/30/ES

19. 6. 2010

20. 6. 2011

Úř. věst. L 153 ze dne 18. 6. 2010

Pozměňující akt

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2012/27/EU

4.12.2012

5.6.2014

Úř. věst. L 315 ze dne 14.11.2012

Poslední aktualizace 12.11.2013

Top