Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Energetická náročnost budov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Energetická náročnost budov

Na budovy připadá 40 % celkové spotřeby energie v Evropské unii (EU). Tento sektor se rozrůstá a s tím rostou i jeho požadavky na energie. Jejich omezením EU sníží svou energetickou závislost a emise skleníkových plynů a posune se vpřed k dosažení svého cíle snížit celkovou spotřebu energie o 20 % do roku 2020.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov

PŘEHLED

Na budovy připadá 40 % celkové spotřeby energie v Evropské unii (EU). Tento sektor se rozrůstá a s tím rostou i jeho požadavky na energie. Jejich omezením EU sníží svou energetickou závislost a emise skleníkových plynů a posune se vpřed k dosažení svého cíle snížit celkovou spotřebu energie o 20 % do roku 2020.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Cílem tohoto právního předpisu je zlepšit energetickou náročnost budov v EU a brát přitom v úvahu různé klimatické a místní podmínky. Stanoví minimální požadavky a společnou metodu. Zahrnuje energii používanou pro vytápění, teplou vodu, chlazení, větrání a osvětlení.

KLÍČOVÉ BODY

Vnitrostátní orgány musí stanovit minimální nákladově efektivní požadavky na energetickou náročnost. Ty by měly být nejpozději do pěti let přezkoumávány.

Musí se vztahovat na otopné soustavy, systém pro přípravu teplé vody, klimatizační systémy a rozsáhlé větrací systémy.

Komise je odpovědná za vypracování metody pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost.

Nové budovy musí splňovat minimální standardy a obsahovat vysoce účinné alternativní energetické systémy. Budovy vlastněné a užívané orgány veřejné moci by měly do 31. prosince 2018 dosahovat téměř nulové spotřeby energie* a další nové budovy o dva roky později

U stávajících budov, u kterých probíhá větší renovace, je nutné snížit energetickou náročnost s cílem splnit požadavky EU.

Vnitrostátní orgány provozují systém certifikace. Certifikáty poskytují potenciálním kupcům nebo nájemníkům informace o hodnocení energetické účinnosti a doporučení pro nákladově efektivní zlepšení. Tyto údaje musí být uvedeny ve všech reklamách komerčních médií v případě prodeje či pronájmu těchto prostor.

Vnitrostátní orgány musí zajistit zavedení režimů inspekcí otopných soustav a klimatizačních systémů.

Do 1. ledna 2017 Komise posoudí pokrok při dosahování cílů v oblasti energetické náročnosti a v případě potřeby předloží další návrhy.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 8. července 2010.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované budovám.

KLÍČOVÉ POJMY

*Budova s téměř nulovou spotřebou energie: budova, jejíž energetická náročnost je velmi nízká. Téměř nulová či nízká spotřeba požadované energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, včetně energie z obnovitelných zdrojů vyráběné v místě či v jeho okolí.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2010/31/EU

8. 7. 2010

9. 7. 2012

Úř. věst. L 153 ze dne 18. 6. 2010, s. 13-35

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 244/2012 ze dne 16. ledna 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov stanovením srovnávacího metodického rámce pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost budov a prvků budov (Úř. věst. L 81 ze dne 21. 3. 2012, s. 18-36).

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Finanční podpora energetické účinnosti budov (COM(2013) 225 final ze dne 18. 4. 2013)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Pokrok členských států na cestě k budovám s téměř nulovou spotřebou energie (COM(2013) 483 final/2 ze dne 28. 6. 2013).

Poslední aktualizace 06.08.2015

Top