Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
„Zelená“ vozidla: evropská strategie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

„Zelená“ vozidla: evropská strategie

Evropská komise dne 28. dubna 2010 představila strategii na podporu čistých a energeticky účinných silničních vozidel („zelených vozidel“), která má podpořit vývoj a přijímání těchto vozidel na trh. Tato strategie umožní zmírnit dopad silniční dopravy na životní prostředí a oživí hospodářskou soutěž v automobilovém průmyslu. Tato akce spadá do rámce strategie Evropa 2020.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 28. dubna 2010 s názvem „Evropská strategie pro čistá a energeticky účinná vozidla“ (KOM(2010) 186 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Toto sdělení uvádí kroky na podporu vývoje „zelených“ vozidel a jejich přijetí na trh.

Vozidla, na něž se sdělení zaměřuje

Strategie navržená Evropskou komisí se týká:

  • konvenčních vozidel s klasickým spalovacím motorem;
  • vozidel využívajících alternativní paliva, jako jsou kapalná biopaliva nebo plynná paliva (LPG, CNG a bioplyn);
  • elektromobily na baterie nebo hybridní vozy s možností napojení na elektrickou síť;
  • vozidel s vodíkovými palivovými články, které produkují pouze vodní páru.

Tato strategie se týká lehkých užitkových vozidel, těžkých nákladních vozidel, stejně jako dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek.

Akční plán, který tato strategie předkládá, provádí stěžejní iniciativy v následujících oblastech.

Právní rámec

Tato strategie bude provádět rámec týkající se nových osobních automobilů, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy týkající se emisí CO2.

Komise navrhla nařízení o požadavcích na schvalování typu dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek. Komise také oznámila svůj záměr předložit návrh na snížení dopadů na životní prostředí vlivem spotřeby paliva klimatizačních systémů. Dále navrhne strategii zaměřenou na spotřebu paliva a emise CO2 z těžkých nákladních vozidel.

Podpora výzkumu a inovací

Je velmi důležité provádět výzkum v oblasti elektromobilů poháněných vodíkovými palivovými články. Výroba těchto vozidel a jejich součástí je stále drahá, ale výzkum by umožnil náklady snížit. Je nutné zkoumat nové materiály pro použití v bateriích a pro skladování vodíku pro vozidla s palivovými články, stejně jako alternativní technologie dobíjení a skladování energie.

Proto Komise navrhne v rámci strategického plánu pro oblast dopravních technologií a ve sdělení o čistých dopravních systémech dlouhodobou strategii pro oblast výzkumu.

Přijetí trhem

Spotřebitelé hrají důležitou úlohu, pokud jde o vytvoření poptávky po ekologických vozidlech. Pro zvýšení poptávky je nezbytné, aby spotřebitelé byli informováni o možnostech, výhodách a praktických aspektech vozidel tohoto typu. Také finanční pobídky ke koupi představují zajímavý způsob, jak přimět trh, aby ekologická vozidla ochotněji přijal.

Za tím účelem Komise předloží pokyny k finančním pobídkám pro spotřebitele ke koupi ekologického vozidla, což podpoří koordinaci opatření přijatých členskými státy na straně poptávky. Komise také hodlá přepracovat směrnici o zdanění energie, aby více pobízela spotřebitele k efektivnímu používání konvenčních paliv a k postupnému zavádění alternativních paliv s nízkými emisemi uhlíku.

Komise také bude sledovat provádění směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel.

Globální aspekty

Je nezbytné, aby podmínky hospodářské soutěže na světových trzích byly pro všechny stejné. Také musí být zaručen spravedlivý přístup k nerostným surovinám potřebným pro výrobu vodíkových palivových článků, aby jejich případný nedostatek nesnížil konkurenceschopnost průmyslu EU.

Komise se hodlá podílet na mezinárodních normalizačních aktivitách a dialogu o právních předpisech s hlavními obchodními partnery EU.

Zaměstnanost

Aby bylo možné přejít k udržitelné mobilitě, je třeba, aby pracovníci v automobilovém průmyslu měli odpovídající dovednosti a kvalifikaci (což je v současnosti spíše vzácné) v oblasti ekologických vozidel. Komise ve snaze zmírnit nedostatek kvalifikovaných pracovních sil hodlá od roku 2011 využívat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu na podporu rekvalifikací a zvyšování kvalifikací.

Komise dále zřídí Evropskou radu pro kvalifikace pro jednotlivá odvětví.

Zvláštní opatření pro elektromobily

V současné době neexistuje evropský rámec v oblasti provozu elektromobilů. Proto se v tomto sdělení uvádí několik opatření, která jsou potřebná pro zavedení regulačního rámce pro tuto technologii.

Komise prostřednictvím spolupráce s mezinárodními partnery v

EHK OSN navrhne technické předpisy v oblasti elektrické bezpečnosti pro schvalování typu elektromobilů.

V roce 2010 Komise pověří Evropský výbor pro normalizaci (EN), Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (EN) a Evropský ústav pro telekomunikační normy (EN), aby do roku 2011 vyvinuly normalizované nabíjecí rozhraní s cílem zajistit interoperabilitu a konektivitu mezi elektrickou dobíjecí stanicí a nabíjecím zařízením elektromobilu.

Také bude třeba zřídit dostatečnou síť veřejně přístupných dobíjecích stanic, které uspokojí potřeby majitelů elektromobilů.

Komise také posoudí, jestli podpora ekologických vozidel bude mít za následek zvýšení celkové poptávky po elektřině s nízkými emisemi uhlíku.

Řízení

Evropská strategie na podporu zelených vozidel má pomoci vybudovat čistý a energeticky účinný systém dopravy v EU, jenž posílí schopnost Evropy vyrábět inteligentní a udržitelné výrobky v rámci klíčového odvětví. Její provádění vyžaduje vysokou míru koordinace automobilového průmyslu s dodavateli elektrické energie, plynárenskými společnostmi, provozovateli distribučních sítí, výrobci elektrických součástí, vědeckými a normalizačními subjekty a také EU, vnitrostátními a regionálními orgány, obcemi a spotřebiteli.

Komise zajistí koordinaci a spolupráci s členskými státy na opatřeních v rámci této strategie tak, aby byl zejména zabezpečen vnitřní trh, aby nedošlo k rozdrobení snah, aby bylo pro průmysl vytvořeno dostatečné kritické množství a aby byl sledován a projednáván vývoj v jednotlivých členských státech.

Pro usnadnění této spolupráce Komise navrhne opětovné zapojení skupiny na vysoké úrovni „CARS 21“ (EN) s pozměněným mandátem a širší zapojení zúčastněných stran.

Poslední aktualizace: 15.07.2010

Top