Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plán SET pro vývoj nízkouhlíkových technologií

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Plán SET pro vývoj nízkouhlíkových technologií

Evropská unie (EU) si v rámci své strategie pro rozvoj nízkouhlíkového hospodářství stanovila vlastní klimatické a energetické cíle pro rok 2020. Ke splnění těchto cílů může významným způsobem přispět technologie. Plán SET je technologický pilíř politiky EU v oblasti klimatu a energetiky.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Investování do vývoje nízkouhlíkových technologií (plán SET) (KOM(2009) 519 v konečném znění ze dne 7. října 2009).

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO PLÁNU?

Evropský strategický plán pro energetické technologie (plán SET) si klade za cíl posílit do roku 2020 vývoj a používání nízkouhlíkových technologií. Podporuje spolupráci mezi zeměmi EU, společnostmi a výzkumnými institucemi, což díky sdružování dovedností a zařízení může vést ke snižování nákladů. Rovněž to napomáhá financování projektů.

KLÍČOVÉ BODY

  • Existují evropské průmyslové iniciativy zaměřené na různé formy energie. Procentuální hodnoty elektřiny, kterou by mohly do roku 2020 vyrábět, jsou uvedeny v závorkách: větrná energie (20 %), solární energie (15 %), bioenergie (14 %).
  • Evropská iniciativa pro distribuční soustavu elektřiny je navržena tak, aby umožnila 50 % sítí v Evropě do roku 2020 integrovat obnovitelné zdroje a účinně přizpůsobovat nabídku a poptávku do roku.
  • Cílem iniciativy pro zachycování a uchovávání uhlíku je zajistit, že tyto technologie budou komerčně životaschopné.
  • Iniciativa pro udržitelné jaderné štěpení očekává, že do roku 2020 budou do provozu uvedeny první prototypy IV. generace.
  • Iniciativa pro energetickou účinnost by měla zajistit, aby 25 až 30 „inteligentních“měst (tedy měst, která využívají digitální technologie, jež jim umožňují poskytovat lepší veřejné služby, lepší využívání zdrojů s menším dopadem na životní prostředí) stála v čele přechodu na nízkouhlíkovou budoucnost.
  • Evropská aliance pro energetický výzkum podporuje koordinovanou spolupráci mezi vnitrostátními výzkumnými institucemi na společných programech. Je provázena snahami o vytvoření vědeckých a výzkumných středisek.
  • Komise zkoumá další technologické možnosti, například zdroje obnovitelné mořské energie (např. větrnou energii, přílivové elektrárny atd.), skladování energie, obnovitelné zdroje vytápění a chlazení. V oblasti jaderné energetiky reaguje na klíčové výzvy v oblasti prodloužení životnosti zařízení a likvidace jaderného odpadu.
  • EU aktivně spolupracuje s mnoha mezinárodními partnery, jako je například Strategické fórum pro mezinárodní vědeckotechnickou spolupráci.

Další informace najdete na internetových stránkách strategického plánu pro energetické technologie.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Energetické technologie a inovace (COM(2013) 253 final ze dne 2. 5. 2013).

Poslední aktualizace 05.08.2015

Top