Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ekodesign energetických spotřebičů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ekodesign energetických spotřebičů

Stanovení celoevropské právní metodiky pro ekodesign* výrobků spojených se spotřebou energie je účinný a konzistentní a předchází zdvojování nebo rozdílům mezi dobrovolnými a regulačními vnitrostátními iniciativami.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

PŘEHLED

Stanovení celoevropské právní metodiky pro ekodesign* výrobků spojených se spotřebou energie je účinný a konzistentní a předchází zdvojování nebo rozdílům mezi dobrovolnými a regulačními vnitrostátními iniciativami.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanovuje rámec pro určení minimálních požadavků na ekodesign, které výrobky spotřebovávající energii musí splňovat, než mohou být používány či prodávány v EU. Nevztahuje na dopravní prostředky určené k přepravě osob nebo zboží.

KLÍČOVÉ BODY

 • Požadavky na ekodesign se vztahují na všechny fáze životního cyklu výrobku: počínaje surovinami, přes výrobu, balení a distribuci až po instalaci, údržbu, používání a skončení životnosti.
 • Pro každou fázi hodnotí různé environmentální aspekty subjekty určené zeměmi EU. Ty ověřují takové aspekty, jako jsou spotřebované materiály a energie, očekávané emise a odpad a možnosti opětovného použití, recyklace a využití.
 • Výrobci musí vytvořit ekologický profil* svých výrobků a používat ho při zvažování alternativních možností návrhu.
 • Výrobky, které splňují požadavky, nesou označení CE a mohou být prodávány kdekoli v EU.

Směrnice 2012/27/EU změnila právní předpis z roku 2009 s cílem ještě více podpořit energetickou účinnost*. Na jejím základě musí vnitrostátní orgány provést tyto kroky:

 • Stanovit orientační vnitrostátní cíl energetické účinnosti.
 • Schválit dlouhodobou strategii renovace obytných a komerčních budov.
 • Od 1. ledna 2014 renovovat 3 % celkové podlahové plochy budovy vlastněných vládou.
 • Zavést systémy povinného zvyšování energetické účinnosti s cílem dosáhnout roční úspory energie * ve výši 1,5 % ze strany konečných zákazníků v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020.
 • Od roku 2016 podrobovat velké podniky nezávislému energetickému auditu.
 • Zajistit, že zákazníkům bude poskytováno vyúčtování na základě skutečné spotřeby alespoň jednou za rok.
 • Do 31. prosince 2015 informovat Komisi o potenciálu účinné kombinované výroby tepla a elektřiny* a dálkového vytápění a chlazení*.

Viz také:

KLÍČOVÉ POJMY

*Ekodesign: začlenění environmentálních aspektů do návrhu výrobku s cílem zlepšit vliv výrobku na životní prostředí během celého životního cyklu.

*Ekologický profil: popis vstupů a výstupů (například materiál, emise a odpad) spojených s výrobkem během jeho životního cyklu významných z hlediska jeho dopadu na životní prostředí. Tyto vstupy a výstupy jsou vyjádřeny v měřitelných fyzikálních veličinách.

*Energetická účinnost: zajištění stejné služby při nižší spotřebě energie. Příkladem takových výrobků jsou: energeticky účinné mrazničky a pračky.

*Úspora energie: omezení nebo nevyužití určité služby za účelem uspořit energii. Příklad: vypnutí světla.

*Kombinovaná výroba tepla a elektřiny: současná výroba elektrické a tepelné energie, přičemž se využívá obojí.

*Dálkové vytápění: síť dálkového vytápění umožňující využívání a dodávání energie, která je při výrobě elektřiny nebo v průmyslových procesech často jako odpad.

*Dálkové chlazení: centralizovaná výroba a distribuce chladicí energie. Chladná voda čerpaná sítí dálkového chlazení se používá k chlazení vzduchu cirkulujícího v systémech větrání. Tato voda se pak přivádí zpět do výrobního závodu, kde se znovu chladí.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/125/ES

20. 11. 2009

20. 11. 2010

Úř. věst. 285, 31. 10. 2009, s. 10-35

Pozměňovací akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2012/27/EU

4. 12. 2012

5. 6. 2014

Úř. věst. 315, 14. 11. 2012, s. 1-56

Poslední aktualizace 25.08.2015

Top