Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 713/2009 – zřízení Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zřizuje Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů* (agenturu) a stanoví její účel a cíle, uspořádané do ročních pracovních programů.

Agentura doplňuje a na úrovni EU koordinuje činnost vnitrostátních regulačních orgánů.

Hraje hlavní úlohu při vytváření unijních pravidel pro vnitřní trh a sítě s elektřinou a plynem v rámci celkových cílů EU v oblasti energetiky.

KLÍČOVÉ BODY

Agentura

vydává stanoviska a doporučení určená provozovatelům přenosových či přepravních soustav*, regulačním orgánům, Evropskému parlamentu, Radě a Evropské komisi,

přijímá závazná samostatná rozhodnutí ve zvláštních případech a za určitých podmínek, která se týkají přeshraniční infrastruktury,

předkládá Komisi nezávazné rámcové pokyny jako podklad pro vytváření kodexu (pravidel) sítě,

poskytuje rámec, v němž mohou vnitrostátní regulační orgány spolupracovat,

koordinuje iniciativy pro regionální a přeshraniční spolupráci v oblastech, jako je přidělování kapacity a vybírání poplatků od uživatelů,

sleduje vnitřní trhy EU s elektřinou a zemním plynem, zejména maloobchodní ceny a přístup k síti, včetně přístupu pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie,

je řízena ředitelem, jehož první funkční období je pět let. Ředitel připravuje roční pracovní program pro následující rok a může zřizovat pracovní skupiny, které poskytují poradenství o regulačních aktivitách agentury,

může vytvářet skupiny odborníků, které poskytují poradenství ad hoc o rozvoji regulační politiky,

rozpočet, který tvoří dotace EU, poplatky, dobrovolné příspěvky zemí EU a dědictví, dary nebo granty,

za určitých podmínek je otevřená účasti třetích zemí.

V roce 2011 agentura dostala další úkoly na základě nařízení (EU) č. 1227/2011 (známého pod zkratkou REMIT – nařízení o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií). Jeho cílem je zvýšit transparentnost a stabilitu trhů EU s energií a potlačovat obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem.

V roce 2013 nařízení (EU) č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě, svěřilo agentuře další úlohu při určování a monitorování projektů společného zájmu.

Agentura může zřizovat skupiny odborníků ad hoc pro podporu při vytváření politik. V současné době existují 3 skupiny odborníků, které se zaměřují na:

KONTEXT

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), která je jednou z agentur EU, byla vytvořena v rámci třetího energetického balíčku, aby podporovala postupné dokončování jednotného energetického trhu pro elektřinu a zemní plyn.

Agentura oficiálně zahájila svou činnost v březnu 2011 a sídlí ve slovinské Lublani.

KLÍČOVÉ POJMY

* Energetické regulační orgány: orgány jmenované zeměmi EU k zajištění řádného fungování jejich trhů s energií, které dohlížejí na to, zda dodavatelé energií plní své povinnosti a zda spotřebitelé dostávají spolehlivé služby za spravedlivou cenu.

* Provozovatel elektrických přenosových soustav (TSO): subjekt, který přenáší energii, jako je zemní plyn nebo elektřina, na vnitrostátní nebo regionální úrovni za použití pevné infrastruktury.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1–14)

Postupné změny nařízení (ES) č. 713/2009 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1–6)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39–75). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 28.10.2015

Top