Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Snížení skleníkových plynů do roku 2020: rozhodnutí o sdílení úsilí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Snížení skleníkových plynů do roku 2020: rozhodnutí o sdílení úsilí

Rozhodnutí o sdílení úsilí stanoví závazné roční cíle v oblasti emisí skleníkových plynů pro země Evropské unie (EU) na období let 2013-2020. Tyto cíle se týkají emisí z většiny odvětví, na něž se nevztahuje systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), jako je doprava (kromě letectví a mezinárodní námořní dopravy), budovy, zemědělství a odpad.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020.

PŘEHLED

Rozhodnutí o sdílení úsilí stanoví závazné roční cíle v oblasti emisí skleníkových plynů pro země Evropské unie (EU) na období let 2013-2020. Tyto cíle se týkají emisí z většiny odvětví, na něž se nevztahuje systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), jako je doprava (kromě letectví a mezinárodní námořní dopravy), budovy, zemědělství a odpad.

Rozhodnutí o sdílení úsilí je součástí souboru politik a opatření v oblasti změny klimatu a energetiky, který je označován jako klimatický a energetický balíček a který přispěje k přechodu Evropy směrem k nízkouhlíkovému hospodářství a ke zvýšení její energetické bezpečnosti.

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Rozhodnutí o sdílení úsilí stanoví emisní cíle jednotlivých zemí pro rok 2020 vyjádřené jako procentuální změny ve srovnání s emisemi v roce 2005. Určuje také, kolik tun emisí skleníkových plynů může každá země EU vypustit každý rok v období let 2013 až 2020 v odvětvích, na něž se rozhodnutí vztahuje.

KLÍČOVÉ BODY

 • Emisní cíle pro rok 2020 byly stanoveny na základě relativního bohatství zemí EU (měřeno podle hrubého domácího produktu - HDP na osobu). Sahají od 20% snížení emisí do roku 2020 (ve srovnání s úrovněmi v roce 2005) pro nejbohatší země EU až po 20% zvýšení pro nejméně bohatou zemi, Bulharsko.
 • Pro zajištění trvalého pokroku směrem k cíli pro rok 2020 rozhodnutí o sdílení úsilí také určuje mezní hodnoty emisí skleníkových plynů pro každou zemi a každý rok. Těmto mezním hodnotám se říká roční emisní příděly.
 • A zároveň flexibilita při dosahování cílů umožňuje zemím EU dosahovat snížení emisí nákladově úsporným způsobem: země EU si mohou zapůjčit 5 % svého ročního emisního přídělu z dalšího roku a zakoupit si roční emisní příděly od dalších zemí EU nebo si nakoupit kredity z určitého projektu, například z projektu, který pomáhá snižovat emise nejméně rozvinutým zemím. Pokud nějaká země EU sníží emise více, tedy překročí svůj cíl na daný rok, může si roční emisní příděly navíc uložit na pozdější použití (až do roku 2020) nebo je prodat jiným zemím EU.
 • Každá země musí každý rok podat Komisi zprávu o svých emisích a o pokroku při plnění svého cíle.
 • Pokud země v prvním roce vypustí více skleníkových plynů, než kolik může, musí informovat Komisi o tom, jak se hodlá vrátit zpět „na správnou cestu“ a musí zaplatit „poplatek“ ve formě přísnějšího emisního cíle na další rok.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Od roku 2013 do roku 2020.

KONTEXT

V rámci boje proti globálnímu oteplování se Evropská unie (EU) zavázala snížit emise skleníkových plynů nejméně o 20 % do roku 2020 ve srovnání s rokem 1990. Pro dosažení tohoto cíle přijala EU dva hlavní právní předpisy:

 • 1.

  systém EU pro obchodování s emisemi, který zahrnuje více než 11 000 elektráren a průmyslových závodů a také letecké společnosti, a

 • 2.

  rozhodnutí o sdílení úsilí, které zavazuje všech 28 zemí EU k tomu, aby svým konkrétním způsobem přispěly k cíli EU, tedy ke snížení o 20 %. To se provádí snižováním emisí skleníkových plynů ve většině odvětví, která nejsou zahrnuta do systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS).

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o rozhodnutí o sdílení úsilí.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí č. 406/2009/ES

25. 6. 2009

-

Úř. věst. L 140 ze dne 5. 6. 2009, s. 136-148.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2013/162/EU ze dne 26. března 2013 o stanovení ročních emisních přídělů členských států na období 2013-2020 v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (Úřední věstník L 90 ze dne 28.3.2013, s. 106-110).

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/634/EU ze dne 31. října 2013 o úpravách ročních emisních přídělů členských států na období 2013-2020 v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (Úřední věstník L 292 ze dne 1.11.2013, s. 19-22).

Poslední aktualizace 26.03.2015

Top