Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zaměstnávání mladých lidí: příležitosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Zaměstnávání mladých lidí: příležitosti

V současné době je v Evropské unii (EU) více než pět milionů nezaměstnaných mladých lidí, což znamená, že každý pátý mladý člověk na trhu práce není schopen najít zaměstnání. Toto sdělení navrhuje několik cest, jak nabídnout mladým lidem odpovídající odbornou přípravu, která by jim umožnila získat lepší vyhlídky na uplatnění v zaměstnání.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 20. prosince 2011 nazvané Iniciativa „Příležitosti pro mladé“ (KOM(2011) 933 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Toto sdělení shrnuje současnou situaci v oblasti zaměstnávání mladých lidí v Evropské unii (EU) a navrhuje řešení, jež mají pomoci v boji proti nezaměstnanosti v této věkové kategorii.

Současná situace v zaměstnávání mladých lidí

Při současné rostoucí míře nezaměstnanosti čím dál více mladých lidí nemůže najít práci. V některých zemích EU míra nezaměstnanosti mladých lidí dosahuje až 40 %. Toto sdělení uvádí, že celkem 7,5 milionů lidí ve věkové skupině 15–24 let nepracuje a ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy.

I když je nezaměstnanost vysoká, velké množství pracovních míst zůstává neobsazeno. Tato situace ukazuje na nesoulady na trhu práce v EU. Od současnosti do roku 2020 se uvolní 73 milionů pracovních míst v důsledku odchodu pracovníků do důchodu. Tato místa bude třeba zaplnit mladými zaměstnanci, kteří budou disponovat nezbytnou kvalifikací.

Evropská komise proto určila několik faktorů, které ovlivňují nezaměstnanost mladých lidí:

 • předčasné ukončení školní docházky bez kvalifikace;
 • nedostatek příslušných dovedností a nedostatek pracovních zkušeností;
 • nejisté zaměstnání následované obdobími nezaměstnanosti;
 • omezené možnosti odborné přípravy;
 • nedostatečné/nevhodné aktivní programy trhu práce.

S ohledem na tento problém Komise navrhuje přezkoumat vnitrostátní politiky a jejich výkonnost. Také hodlá poskytovat finanční podporu na vnitrostátní a přeshraniční opatření.

Cíle na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Komise vybízí členské státy, aby se v roce 2012 zaměřily na tyto cíle:

 • Prevence předčasného ukončování školní docházky: cílem strategie Evropa 2020 je snížení předčasného ukončování školní docházky ze 14 % na méně než 10 %. Jedním z nástrojů navrhovaných k dosažení tohoto cíle je doporučení Rady ze dne 28. června 2011 o politikách snížení míry předčasného ukončování školní docházky. Řešení spočívá v kombinaci politik sestávajících z preventivních, intervenčních a kompenzačních opatření.
 • Rozvoj dovedností, které odpovídají potřebám trhu práce: mladí lidé musí získat dovednosti, které po nich budou požadovány na trhu práce, v rámci svého vzdělávání. Pokud jde o rozpočty, členské státy jsou vybízeny k účinnému plánování výdajů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa navrhuje zejména vytvořit klasifikaci dovedností, kompetencí a povolání za účelem sblížení oblastí zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Digitální agenda by zase měla umožnit zlepšit dovednosti mladých lidí v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT).
 • Podpora první pracovní zkušenosti a praktické přípravy na pracovišti: Komise považuje za nezbytné rozvíjet učňovskou přípravu a kvalitní stáže v podnicích, aby mladí lidé mohli získávat dovednosti a zkušenosti. Sociální partneři musí mladým lidem pomoci lépe nasměrovat své dovednosti při hledání zaměstnání.
 • Získání prvního zaměstnání: Komise chce zlepšit přístup mladých lidí na trh práce. Proto by členské státy měly po konzultaci se sociálními partnery reformovat právní předpisy na ochranu zaměstnanců. Komise také hodlá podporovat samostatnou výdělečnou činnost mladých lidí a pomáhat jim při zakládání vlastních podniků.

Další kroky k aktivní účasti mladých lidí

Ke zlepšení přístupu mladých lidí k práci Komise navrhuje několik kroků.

 • Využívání Evropského sociálního fondu: Část ze strukturálních fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a Evropský sociální fond (ESF)) ve výši 79 miliard EUR má být přidělena na vzdělávání a opatření na podporu zaměstnanosti. Je však také třeba vytvořit nové přístupy na podporu účasti mladých lidí v programech zaměřených na učňovskou přípravu a stáže.
 • Usnadnění přechodu ze školy do zaměstnání: Je zásadní zlepšit vazbu mezi vzděláváním a odbornou přípravou, a to díky duálnímu vzdělávání a učňovské přípravě. Některé projekty už existují díky programu Leonardo da Vinci (DE) (EN) (FR), ale toto sdělení upřesňuje, že podniky musí prokázat větší ochotu angažovat se v této oblasti. Komise počítá s tím, že v roce 2012 předloží rámec, jehož cílem bude podpořit nabídku a využívání kvalitních stáží, a zahájí přípravnou akci na „aktivační opatření zacílené na mladé lidi“.
 • Podpora mobility mladých lidí na trhu práce: Komise bude vycházet z úspěchů programu Erasmus s cílem dále podporovat mobilitu a efektivnost na trhu práce. K tomu účelu už existuje přípravná akce „Tvoje první práce přes EURES“, která má podporovat mladé lidi a zaměstnavatele v rozvoji nadnárodního náboru pracovních sil a obsazování pracovních míst. Komise zároveň hodlá posílit Evropskou dobrovolnou službu v průběhu posledních dvou let stávajícího programu Mládež v akci. Bude také zřízen nový Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci.

Poslední aktualizace: 22.02.2012

Top