Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vnitrostátní strategie integrace Romů: společný evropský rámec

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Vnitrostátní strategie integrace Romů: společný evropský rámec

Komise předkládá řadu doporučení pro vytvoření vnitrostátních strategií sociální a hospodářské integrace Romů. Členské státy musí předložit své strategie Komisi nejpozději do konce roku 2011.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 5. dubna 2011 nazvané „Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020 “ (KOM(2011) 173 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Evropská unie (EU) vyzývá své členské státy k přijetí vnitrostátních strategií, jejichž cílem je zlepšit hospodářskou a sociální situaci Romů do roku 2020. Komise proto předkládá rámec společných evropských cílů doplňujících cíle strategie Evropa 2020.

Do konce roku 2011 musí členské státy navrhnout integrační strategie nebo soubor politických opatření ke zlepšení přístupu romského obyvatelstva:

  • ke vzdělání, aby všechny děti dokončily alespoň základní školu;
  • k zaměstnání, zdravotní péči, bydlení a základním veřejně dostupným službám (zejména k dodávkám vody, plynu a elektřiny), aby se snížily stávající rozdíly mezi romským obyvatelstvem a zbývající populací.

Komise musí provést hodnocení těchto strategií v roce 2012 a dbát na jejich řádné provádění prostřednictvím kontrolního mechanismu, který bude zahrnovat různé aktéry. Za tím účelem bude každý rok předkládat kontrolní zprávu Radě a Evropskému parlamentu.

Komise dále podporuje reformu a posílení evropské platformy pro integraci Romů.

Provádění vnitrostátních strategií

Vnitrostátní cíle integrace Romů musí být stanoveny s ohledem na potřeby, úskalí a rozličnost situace v každém členském státě.

Vypracování integračních strategií musí probíhat za účasti dotčených aktérů, zejména regionálních a místních orgánů, zástupců občanské společnosti a Romů.

V každém členském státě se zřídí národní kontaktní místo, které bude koordinovat vývoj a provádění strategie.

Financování

Musí být jasně určeny zdroje financování vnitrostátních strategií, prostředky musí pocházet zejména z vnitrostátních rozpočtů, ze strukturálních fondů nebo jiných zdrojů EU (jako je nástroj mikrofinancování Progress, Evropská iniciativa pro sociální inovace (EN) apod.) nebo mezinárodní dotace.

Rozšíření EU

Evropské cíle v oblasti romské problematiky se vztahují i na země účastnící se procesu rozšiřování EU. Komise se zavazuje k podpoře úsilí těchto zemí, a to i prostřednictvím lepší dostupnosti finanční podpory ze zdrojů EU.

Komise bude sledovat pokrok každého státu a každoročně bude prezentovat závěry ve zprávách o procesu rozšíření.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 21 května 2012 „Vnitrostátní strategie integrace Romů: první krok při provádění rámce EU“ (KOM(2012) 226 v konečném znění)

Hlavním cílem sdělení je zhodnotit vnitrostátní strategie integrace Romů, prováděné členskými státy od přijetí sdělení z roku 2011. Hodnocení Komise se zaměřuje na posouzení přístupů členských států ke čtyřem klíčovým oblastem - vzdělávání, zaměstnávání, zdravotní péče a bydlení - a na to, jak je řešena otázka financování těchto politik na vnitrostátní úrovni. Na základě tohoto hodnocení dostal každý členský stát konkrétní doporučení, která by měla být začleněna do celkového rámce pro boj proti chudobě a vyloučení Romů.

Poslední aktualizace 06.11.2013

Top