Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Unie inovací

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Unie inovací

Evropská unie přijímá nový strategický přístup v oblasti inovací. Iniciativa, kterou Komise předložila v rámci strategie Evropa 2020, má zlepšit podmínky pro inovace ve všech etapách výzkumu a vývoje. Tato iniciativa by také měla mít pozitivní dopad na zaměstnanost, zelený růst a sociální pokrok v EU v horizontu roku 2020.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 6. října 2010 s názvem Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020: Unie inovací (KOM(2010) 546 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Evropská unie (EU) připravila novou politiku výzkumu a vývoje v rámci strategie Evropa 2020. Cílem tohoto nového přístupu je zejména podpora inovací v oblastech, které pro evropskou společnost představují největší výzvy, jako je změna klimatu, energetická účinnost, zajišťování potravin, zdraví a stárnutí obyvatelstva.

Proto je jedním z cílů vydávat do roku 2020 3 % hrubého domácího produktu EU na investice do výzkumu a vývoje.

Rozvoj znalostí a dovedností

Musí být modernizovány systémy odborného vzdělávání a přípravy, zejména je třeba podpořit výuku vědních oborů, mezioborové univerzitní programy a počítačové dovednosti.

Do roku 2014 je navíc třeba dokončit Evropský výzkumný prostor (DE) (EN) (FR) a usnadnit mobilitu a spolupráci vědců. EU a členské státy se také musí spojit při vytváření prioritních evropských výzkumných infrastruktur i v oblasti mezinárodní vědeckotechnické spolupráce.

Podporovat inovativní podniky

Inovativní podniky musí mít lepší přístup na trh a k financím. Proto je třeba jim nabízet různé zdroje financování, zejména založením evropských fondů rizikového kapitálu. Dále je třeba odstraňovat finanční překážky, které brzdí mezinárodní aktivity.

Musí se usnadnit činnost podniků na vnitřním trhu, zejména zavedením patentu EU, jednotného systému urovnávání sporů, ale také zlepšením interoperability inovativních produktů a systémů.

Podpořit kreativitu

Unie inovací podporuje společné výzkumné iniciativy a přenos technologií mezi členskými státy. Právo na ochranu duševního vlastnictví a volný přístup k výsledkům veřejného výzkumu musí také napomáhat k podpoře kreativity.

Zvýšit sociální a územní soudržnost

Stávající a budoucí financování ze strukturálních fondů musí být využito ve prospěch inovace. Strukturální fondy musí být zejména využity k financování vnitrostátních systémů, provádění strategie inteligentní specializace a nadnárodních projektů.

Zavést inovační partnerství

Unie inovací prosazuje nový přístup založený na partnerství zúčastněných stran na regionální, národní a evropské úrovni, které se podílejí na celém řetězci výzkumu a inovací.

Tato partnerství se zaměří na oblasti, kde je zásah ze strany státu jasně odůvodnitelný a kde může spolupráce aktérů vést k dosažení daného cíle rychleji a účinněji. Komise uvádí řadu podmínek, jež spolu vzájemně souvisejí a jež jsou pro úspěch partnerství nezbytné. Partnerství musí:

  • soustředit se na společnou evropskou problematiku a stanovit jasné a měřitelné cíle;
  • mobilizovat aktéry v dlouhodobém horizontu;
  • dosáhnout lepší účinnosti na úrovni EU;
  • být orientována na výsledky podle stanovených cílů;
  • mít odpovídající finanční podporu.

Posílit účinek vnější spolupráce

EU se musí stát atraktivnějším hráčem pro vysoké školy, vědce a vysoce kvalifikované pracovníky ze třetích zemí. Navíc musí evropská zahraniční politika podporovat vědeckou spolupráci a mezinárodní výzkumné strategie.

See also

  • Evropská komise, Unie inovací (EN)

Poslední aktualizace: 04.03.2011

Top