Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana zaměstnanců před expozicí biologickým činitelům

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana zaměstnanců před expozicí biologickým činitelům

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2000/54/ES – ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví pravidla týkající se hodnocení rizika a omezení, pokud vystavení zdraví a bezpečnosti zaměstnanců biologickým činitelům nelze zabránit.

KLÍČOVÉ BODY

Tato směrnice chrání zdraví a bezpečnost zaměstnanců vystavených působení biologických činitelů* (např. mikroorganismů* nebo buněčných kultur*) při výkonu své práce.

Biologické činitele se třídí do čtyř rizikových skupin podle úrovně rizika infekce:

 • skupina 1 zahrnuje takové činitele, u nichž není pravděpodobné, že by mohly způsobit onemocnění člověka,
 • skupina 2 se týká činitelů, které mohou způsobit onemocnění člověka, ale jejich rozšíření mezi obyvatelstvem není pravděpodobné; je možná účinná léčba,
 • skupina 3 zahrnuje činitele, které mohou způsobit onemocnění člověka a mohou se rozšířit mezi obyvatelstvem, ale je možná profylaxe nebo léčba,
 • skupina 4 se týká činitelů, které mohou způsobit závažné onemocnění člověka. Mohou představovat vysoké riziko rozšíření mezi obyvatelstvem a zpravidla není možná účinná profylaxe nebo léčba.

Hodnocení rizik

Hodnocení rizik se musí provádět pro všechny odborné činnosti, při nichž mohou být zaměstnanci vystaveni biologickým činitelům. Musí být určena povaha, stupeň a trvání expozice, aby bylo možné stanovit preventivní opatření.

Pravidelného hodnocení rizik se musí účastnit zaměstnavatel.

Povinnosti zaměstnavatelů

Pokud to činnost dovoluje, musí zaměstnavatel nahradit škodlivé činitele činiteli, které nejsou nebezpečné nebo jsou méně nebezpečné, přičemž bere v úvahu podmínky používání a úroveň vědeckých znalostí o nich.

Navíc existuje-li riziko pro bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců, musí zaměstnavatel zajistit, aby toto riziko bylo sníženo na dostatečně nízkou úroveň. Zaměstnavatel může:

 • omezit počet exponovaných zaměstnanců na minimum,
 • technickými postupy kontrolovat únik činitelů na pracovišti,
 • organizovat opatření kolektivní anebo individuální ochrany,
 • pomocí hygienických opatření zabránit nebo snížit nahodilý únik mimo pracoviště,
 • nainstalovat značky varující před rizikem,
 • vypracovat plány pro případ nehod,
 • zajistit shromažďování, ukládání a odstraňování odpadu,
 • zavést opatření pro bezpečnou manipulaci s biologickými činiteli a jejich přepravu.

Povinností zaměstnavatele je vést seznam zaměstnanců vystavených činitelům skupiny 3 anebo 4. Tento seznam se v některých případech může uchovávat až 40 let. Zaměstnavatel musí dále informovat příslušný vnitrostátní orgán, když se poprvé použijí biologické činitele skupiny 2, skupiny 3 nebo skupiny 4.

Zaměstnavatel musí také zajistit, že zaměstnanci anebo jejich zástupci jsou dostatečně informováni a školeni, pokud jde o:

 • možná rizika pro zdraví,
 • předběžná opatření k zabránění expozici,
 • hygienická pravidla,
 • používání ochranných prostředků a oděvů,
 • opatření, která mají zaměstnanci učinit v případě nehod.

V případě nehody nebo mimořádné události musí zaměstnavatel co nejrychleji informovat zaměstnance anebo jejich zástupce o příčinách, rizicích a opatřeních, která mají být přijata.

Lékařský dohled

Země EU musí přijmout opatření pro zajištění lékařského dohledu nad zaměstnanci před expozicí a po expozici biologickým činitelům.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 6. listopadu 2000. Jedná se o kodifikaci směrnice 90/679/EHS o rizicích spojených s expozicí biologickým činitelům, kterou zrušila.

* KLÍČOVÉ POJMY

Biologické činitele: mikroorganismy, včetně těch, které byly geneticky upravovány, buněčné kultury a lidští endoparazité, kteří mohou vyvolat jakoukoli infekci, alergii nebo otravu.

Mikroorganismy: mikrobiologická jednotka, buněčná či nebuněčná, schopná množení nebo přenosu genetického materiálu.

Buněčná kultura: in-vitro růst buněk odvozených od mnohobuněčných organismů.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 262, 17.10.2000, s. 21–45)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1–8)

Postupné změny směrnice 89/391/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Směrnice Rady 2010/32/EU ze dne 10. května 2010, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních, uzavřená mezi HOSPEEM a EPSU (Úř. věst. L 134, 1.6.2010, s. 66–72)

Poslední aktualizace 05.12.2016

Top