Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie pro rovnost žen a mužů (2010–2015)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Strategie pro rovnost žen a mužů (2010–2015)

Komise předkládá nové priority v oblasti rovnosti žen a mužů. Tato strategie má přispět ke zlepšení postavení žen na trhu práce, ve společnosti a na vedoucích pozicích. A to jak v Evropské unii, tak ve světě.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 21. září 2010 s názvem „Strategie pro rovnost žen a mužů 2010–2015“ (KOM(2010) 491 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Nyní předkládaná strategie navazuje na Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006–2010. Přebírá priority definované v Chartě žen, představuje pracovní program Komise a popisuje klíčová opatření pro období let 2010 až 2015.

Tato strategie také tvoří základ pro spolupráci Komise, ostatních evropských orgánů, členských států a dalších zúčastněných stran v rámci Evropského paktu pro rovnost žen a mužů.

Ekonomická nezávislost žen

Zaměstnanost žen v průběhu posledního desetiletí výrazně stoupla. Tento trend však musí pokračovat, abychom dosáhli cíle strategie Evropa 2020, kterým je 75 % zaměstnanost, a musí se rozšířit i na ženy ze skupin s nejnižší zaměstnaností. Bude třeba podniknout další kroky ke zlepšení kvality pracovních míst a politik sladění pracovního a soukromého života.

Komise bude:

 • podporovat rovnost žen a mužů v rámci strategie Evropa 2020 a programů financování EU;
 • podporovat podnikání a samostatnou výdělečnou činnost žen;
 • zkoumat zbývající nedostatky v nárocích na dovolenou z rodinných důvodů;
 • podávat zprávy o činnosti členských států, pokud jde o zařízení péče o děti;
 • podporovat rovnost žen a mužů ve všech iniciativách v oblasti imigrace a integrace migrantů.

Rovnost v odměňování

Komise zdůrazňuje, že přetrvávají rozdíly v odměňování žen a mužů, a to i za stejnou nebo rovnocennou práci. Příčin těchto rozdílů je víc, jedná se zejména o segregaci v oblasti vzdělávání a na trhu práce.

Komise ve snaze přispět k odstranění platových nerovností hodlá:

 • s evropskými sociálními partnery zkoumat možné způsoby, jak zlepšit transparentnost odměňování;
 • podporovat iniciativy stejné odměny na pracovišti, jako jsou certifikáty rovnosti, „charty“ a ocenění;
 • každý rok pořádat Evropský den stejné odměny;
 • usilovat o to, aby si ženy častěji vybíraly v rámci svého pohlaví netradiční profese, například v tzv. ekologických a inovativních odvětvích.

Vyvážené zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích

Ženy jsou stále nedostatečně zastoupeny při rozhodovacích postupech, ať se jedná o národní parlamenty a vlády nebo řídící orgány velkých podniků. A to přesto, že tvoří polovinu pracovních sil a více než polovinu osob s čerstvě ukončeným univerzitním vzděláním v EU.

V tomto rámci Komise bude:

 • navrhovat cílené iniciativy ke zlepšení situace;
 • monitorovat cíl 25 % zastoupení žen v nejvyšších rozhodovacích pozicích ve výzkumu;
 • podporovat zvýšení počtu žen v každé odborné skupině a výboru, které zřídí, s cílem alespoň 40 % zastoupení žen;
 • podporovat úsilí o větší účast žen na volbách do Evropského parlamentu.

Důstojnost, integrita a konec genderovému násilí

Odhaduje se, že 20 až 25 % žen v EU zažilo alespoň jednou za život fyzické násilí, a že v Evropě žije až půl milionu žen, které byly vystaveny mrzačení genitálií.

Komise:

 • přijme strategii EU boje proti násilí na ženách;
 • zajistí, aby právní předpisy EU týkající se azylové politiky zohledňovaly otázky rovnosti žen a mužů;
 • bude sledovat otázky genderové rovnosti v oblasti zdraví.

Rovnost žen a mužů v rámci vnější činnosti

Prostřednictvím příslušných opatření v rámci vnější činnosti může mít EU značný vliv na podporu rovnosti žen a mužů a lepšího postavení žen na celém světě. Proto Komise bude:

 • prosazovat zásadu rovného zacházení se ženami a muži v kandidátských zemích a potenciálních kandidátských zemí na vstup do EU;
 • provádět akční plán EU pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen v oblasti rozvoje (2010–2015);
 • vést pravidelný politický dialog a podporovat výměnu zkušeností s partnerskými zeměmi Evropské politiky sousedství;
 • více zohledňovat genderové hledisko v rámci humanitární pomoci.

Horizontální otázky

Komise se zavazuje prosazovat rovné zacházení s ženami a muži a zvláštní pozornost hodlá věnovat:

 • úloze mužů při usilování o rovnost žen a mužů;
 • podpoře osvědčených postupů ohledně genderových rolí v oblasti mládeže, vzdělávání, kultury a sportu;
 • řádnému provádění evropských právních předpisů, zejména směrnice 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, a směrnice 2006/54/ES o rovných příležitostech;
 • před každoročním dialogem na vysoké úrovni o rovnosti žen a mužů mezi Parlamentem, Komisí, členskými státy a klíčovými zúčastněnými stranami bude předkládat výroční zprávu o pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů, která se bude zaměřovat zejména na témata, která jsou součástí této strategie.

Poslední aktualizace: 28.01.2011

Top