Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Osoby samostatně výdělečně činné – rovné zacházení pro muže a ženy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Osoby samostatně výdělečně činné – rovné zacházení pro muže a ženy

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2010/41/EU o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Uplatňuje zásadu rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné.

KLÍČOVÉ BODY

 • Tento právní předpis se vztahuje na všechny osoby samostatně výdělečně činné (lidé, kteří vykonávají výdělečnou činnost na vlastní účet) a jejich manželské či životní partnery.
 • Rovné zacházení znamená zacházení bez diskriminace, ať už přímé*, či nepřímé*, na základě pohlaví ve veřejném či soukromém sektoru. Obtěžování*, sexuální* či jiné, se považuje za diskriminaci na základě pohlaví.
 • Země EU mohou přijmout pozitivní kroky, jako je například podpora obchodních iniciativ mezi ženami, pro zajištění úplné praktické rovnosti mezi pracujícími muži a ženami.
 • Země EU musí zajistit, aby:
  • podmínky pro založení podniku mezi manželi nebo životními partnery nebylo obtížnější než pro jiné lidi;
  • manželé a životní partneři měli nárok na vnitrostátní systém sociální ochrany;
  • manželky a životní partnerky samostatně výdělečně činné měly dostatečné peněžité dávky v mateřství po dobu nejméně 14 týdnů;
  • každý, kdo se domnívá, že nejsou dodržována jeho práva na rovné zacházení, měl přístup k soudnímu nebo správnímu řízení;
  • byly k dispozici skutečné a účinné nápravy újmy nebo náhrady škody, kterou někdo utrpěl;
  • příslušné vnitrostátní orgány měly pravomoc k podpoře, analýze, sledování a prosazování rovného zacházení se všemi osobami, na něž se vztahuje tento právní předpis;
  • rovné zacházení se používalo pro muže a ženy při navrhování a provádění právních a správních předpisů, nařízení, politik a činností v oblastech uvedených v tomto právním předpisu;
  • byl obsah tohoto právního předpisu co nejšířeji znám.
 • Země EU měly Evropské komisi poskytnout všechny související informace o provádění směrnice do 5. srpna 2015.
 • Komise má Evropskému parlamentu a Radě předložit zprávu založenou na zprávách jednotlivých států do 5. srpna 2016.
 • Komise má vlastní internetovou stránku pro podnikatelky.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Použije se od 4. srpna 2010. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 5. srpna 2012.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části Zaměstnanost a odborná příprava.

KLÍČOVÉ POJMY

* Přímá diskriminace: když se s nějakou osobou z důvodu pohlaví zachází méně příznivým způsobem než s jinou osobou.

* Nepřímá diskriminace: když jsou v důsledku zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo zvyklosti znevýhodněny osoby jednoho pohlaví.

* Obtěžování: když v důsledku nežádoucího chování dojde k narušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry.

* Sexuální obtěžování: jakákoli forma nežádoucího chování sexuální povahy, vyjádřeného verbálně, neverbálně nebo fyzicky.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS (Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s. 1–6)

Poslední aktualizace 28.06.2016

Top