Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rodičovská dovolená

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rodičovská dovolená

PŘEHLED DOKUMENTU:

Revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi evropskými sociálními partnery – směrnice Rady 2010/18/EU

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Provádí revidovanou rámcovou dohodu o rodičovské dovolené, kterou evropští sociální partneři uzavřeli 18. června 2009.

KLÍČOVÉ BODY

Pracovníci mají právo na rodičovskou dovolenou z důvodu narození nebo osvojení dítěte. Tuto dovolenou mohou čerpat až do doby, kdy dítě dosáhne věku stanoveného vnitrostátními právními přepisy a/nebo kolektivními smlouvami, ale nejvýše 8 let.

Tato směrnice se vztahuje stejnou měrou na všechny pracující muže a ženy, bez ohledu povahu pracovního vztahu (pracovníky se smlouvou na dobu neurčitou, na dobu určitou, pracovníky na částečný úvazek či osoby, které jsou v pracovněprávním vztahu s agenturou práce).

Právo obou rodičů na rodičovskou dovolenou se musí přiznat na dobu nejméně 4 měsíců. V zásadě musí mít možnost čerpat rodičovskou dovolenou každý pracovník, toto právo by tedy mělo být nepřenosné z jednoho rodiče na druhého. Přenos práv však může být povolen pod podmínkou, že každý rodič bude čerpat alespoň jeden z těch 4 měsíců, protože je třeba podpořit rovnoměrnější čerpání rodičovské dovolené oběma rodiči. Směrnice stanoví minimální normy, aby země EU mohly použít nebo zavést příznivější ustanovení.

Čerpání dovolené

Podmínky přístupu k rodičovské dovolené a okolnosti pro její čerpání vymezuje zákon nebo kolektivní smlouvy. Země EU nebo sociální partneři mohou zejména:

přiznat rodičovskou dovolenou na celou pracovní dobu nebo na část pracovní doby, po částech nebo systémem časových úvěrů při zohlednění potřeb zaměstnavatelů i zaměstnanců;

podmínit právo na rodičovskou dovolenou splněním podmínky odpracované doby, která nesmí přesáhnout 1 rok. Tam, kde je to možné, bude pro účely výpočtu rozhodné doby zohledněn souhrn po sobě jdoucích pracovních smluv na dobu určitou u téhož zaměstnavatele;

stanovit okolnosti, za jakých je zaměstnavatel oprávněn odložit rodičovskou dovolenou z ospravedlnitelných důvodů spojených s provozem organizace;

schvalovat zvláštní opatření k uspokojení provozních a organizačních požadavků malých podniků.

Pracovníci, kteří chtějí uplatnit právo na rodičovskou dovolenou, musí dodržet lhůtu pro oznámení této skutečnosti zaměstnavateli. Země EU nebo sociální partneři při stanovení délky těchto lhůt zohlední zájmy pracovníků i zaměstnavatelů.

Směrnice také vybízí země EU a/nebo sociální partnery, aby stanovili dodatečná opatření a/nebo zvláštní podmínky týkající se rodičovské dovolené potřebám adoptivních rodičů a rodičů dětí se zdravotním postižením nebo s dlouhodobým onemocněním.

Návrat do zaměstnání a nediskriminace

Po skončení rodičovské dovolené mají pracovníci právo vrátit se na stejné pracovní místo. Není-li to možné, musí jim zaměstnavatel poskytnout rovnocenné nebo podobné pracovní místo odpovídající jejich pracovní smlouvě nebo pracovnímu poměru.

Navíc práva pracovníka, která má nebo která nabývá v den začátku rodičovské dovolené:

musí zůstat zachována až do skončení této rodičovské dovolené;

musí být uplatnitelná po skončení rodičovské dovolené. Stejná pravidla musí platit na všechny změny vyplývající z vnitrostátních právních předpisů, kolektivních smluv nebo zvyklostí.

Pracovníci také musí být chráněni před méně příznivým zacházením nebo propuštěním z důvodů žádosti o rodičovskou dovolenou nebo čerpání rodičovské dovolené.

Země EU a/nebo sociální partneři rozhodují o všech otázkách týkajících se sociálního zabezpečení a příjmů ve vztahu k rodičovské dovolené. Dohoda tedy obsahuje pravidla týkající se vyplácení mzdy nebo náhrad po dobu čerpání rodičovské dovolené.

Pracovníci při návratu z rodičovské dovolené musí mít možnost požádat o změnu délky a/nebo rozvržení pracovní doby na určité období. Zaměstnavatelé tyto žádosti musí zvážit a reagovat na ně s přihlédnutím k potřebám zaměstnavatelů i pracovníků.

Pracovní volno z důvodů „vyšší moci“ (nepředvídaných okolností)

Pracovníci mají také právo požádat o pracovní volno z důvodů vyšší moci v důsledku naléhavých rodinných důvodů. Toto volno mohou požadovat zejména v případech nemoci nebo úrazu, při kterých je okamžitá přítomnost pracovníka v rodině nepostradatelná.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost 7. dubna 2010. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 8. března 2012.

KONTEXT

Tato dohoda reviduje rámcovou dohodu o rodičovské dovolené ze dne 14. prosince 1995, která nabyla právní účinnosti směrnicí Rady 96/34/ES.

Je prostředkem k lepšímu sladění pracovních a rodičovských povinností pracovníků a podporuje rovné zacházení s muži a ženami.

Provádí se směrnicí Rady v souladu s článkem 155(2) Smlouvy o fungování Evropské unie.

AKT

Směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES (Úř. věst. L 68, 18.3.2010, s. 13–20)

Postupné změny a opravy směrnice 2010/18/EU byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 09.11.2015

Top