Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rozvoj partnerství veřejného a soukromého sektoru

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rozvoj partnerství veřejného a soukromého sektoru

Partnerství veřejného a soukromého sektoru mohou přispět k hospodářskému oživení a udržitelnému rozvoji Evropské unie (EU). Spojení veřejných a soukromých kapacit a peněz je v kontextu hospodářské krize zásadní. Komise představuje překážky při jejich zřizování a prostředky k tomu, jak tato partnerství podpořit.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 19. listopadu 2009 – Mobilizace soukromých a veřejných investic pro obnovu a dlouhodobou strukturální změnu: rozvoj partnerství veřejného a soukromého sektoru (KOM(2009) 615 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) jsou inovativní řešení financování podporovaná Evropskou unií (EU). Jejich přínos spočívá v možnosti:

 • poskytnout účinné cesty pro realizaci projektů veřejného zájmu, zejména v oblasti infrastruktury a poskytování veřejných služeb v přeshraničním měřítku;
 • sdílet finanční rizika a snížit náklady na financování infrastruktury, které jinak jdou většinou k tíži pouze veřejného sektoru;
 • podporovat udržitelný rozvoj, inovace, výzkum a vývoj díky konkurenci a závazkům soukromých podniků;
 • zvýšit podíl společností z EU na trzích v oblasti vládních zakázek ve třetích zemích.

PPP na úrovni EU

Tato partnerství musí být v souladu s předpisy Společenství, které se týkají:

 • fungování vnitřního trhu;
 • paktu o stabilitě a růstu;
 • právních předpisů Společenství o veřejných zakázkách a koncesích na služby;
 • pravidlech hospodářské soutěže, pokud PPP provádějí ekonomickou činnost.

Finanční prostředky EU mohou sloužit ke spolufinancování PPP. Vnitrostátní aktéři veřejného a soukromého sektoru mohou využít:

 • strukturální fondy spojené s PPP a iniciativy JASPER, JESSICA a JEREMIE;
 • prostředky z Evropské investiční banky (EIB) a Evropského investičního fondu (EIF). EIB navíc založila odborné centrum pro partnerství veřejného a soukromého sektoru (EPEC) (EN), jehož cílem je pomoci při zakládání partnerství;
 • finanční nástroje transevropské dopravní sítě (sítě TEN-T), které podporují přísun soukromých financí, rizikového kapitálu a bankovních půjček;
 • Sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj a společnou technologickou iniciativu (JTI).

EU také navrhuje využití nástrojů pro inovaci:

 • finanční nástroj pro sdílení rizik (DE) (EN) (FR) (RSFF), vytvořený Komisí a EIB k usnadnění přístupu k půjčkám. Plán evropské hospodářské obnovy předpokládá jeho zrychlené provádění;
 • nástroje rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP), který PPP podporuje v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a inovací.

PPP mimo EU

PPP mohou být uskutečňována v rámci strategie rozšíření EU a činností vnější spolupráce. EU také přispívá ke Globálnímu fondu pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii, což je mezinárodní PPP určené investorům v rozvojových zemích.

EU podporuje zlepšení transparentnosti a fungování PPP v rámci svých mezinárodních obchodních vztahů.

Překážky zakládání PPP

Hospodářská krize omezila přístup k finančním prostředkům z důvodu:

 • růstu úvěrových nákladů;
 • snížení doby splatnosti, kterou banky na dluh poskytují, aby zkrátily dobu trvání úvěrů;
 • nedostupnosti financí na začátku procesu zadávání veřejných zakázek.

Proto Komise zavedla dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory, který má zlepšit přístup k financování v období hospodářské krize.

Provádění PPP často vyžaduje:

 • značné finanční prostředky;
 • soubor odborných znalostí a zvláštních dovedností v rámci veřejného sektoru;
 • komplexní finanční plány;
 • dlouhodobé závazky státních orgánů.

PPP v oblasti technologických inovací jsou nezbytná pro konkurenceschopnost EU. Komise musí zavést zvláštní rámec pro:

 • usnadnění jejich provádění a zajištění sdílení rizik a odpovědností mezi veřejnými a soukromými aktéry;
 • zaručení přístupu k financování prostřednictvím dotací, veřejných zakázek nebo investic.

Opatření přijatá EU

Hospodářská krize má negativní dopad na veřejné finance a projekty, které vyžadují dlouhodobé investice. Proto v roce 2010 v rámci Plánu hospodářské obnovy Komise hodlá provádět pět specifických aktivit pro lepší uskutečňování PPP:

 • zřídit skupinu pro dialog a výměnu informací mezi aktéry PPP;
 • zvýšit prostředky dostupné pro PPP tím, že vypracuje či zlepší finanční nástroje v hlavních oblastech své činnosti;
 • zajistit, aby nedocházelo k diskriminaci při přidělování evropských financí v závislosti na tom, zda je řízení projektu soukromé nebo veřejné;
 • podporovat inovace, včetně možnosti, aby se EU mohla zapojovat do subjektů soukromého práva a investovat přímo do specifických projektů;
 • zvážit návrh na předložení nového legislativního nástroje, který se bude týkat koncesí na veřejné služby.

Komise přezkoumá sérii dodatečných opatření do konce roku 2011. Jde o tyto cíle:

 • rozšířit oblast působnosti finančních nástrojů Společenství;
 • dokončit přezkum dopadu iniciativ v oblasti přidělování koncesí na služby;
 • zlepšit účetní postupy;
 • zlepšovat informovanost a šířit příslušné odborné znalosti a know-how;
 • podporovat informační a komunikační technologie a inovace.

See also

 • Internetová stránka Generálního ředitelství pro vnitřní trh Evropské komise o partnerství veřejného a soukromého sektoru (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 15.04.2010

Top