Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohoda o Evropském hospodářském prostoru

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 94/1/ES, ESUO o uzavření dohody o Evropském hospodářském prostoru

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO DOHODY?

  • Vytvořila zónu, v níž je volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu ve všech 31 evropských zemích.
  • Jejím stanoveným cílem je „podporovat trvalé a vyvážené posilování obchodních a hospodářských vztahů“ mezi těmito zeměmi.
  • Nyní zahrnuje 28 zemí EU a tři ze čtyř zemí Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) — Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Společné orgány

Na základě dohody bylo vytvořeno několik společných orgánů EHP, které do značné míry odrážejí instituce EU:

Dále:

  • Kontrolní úřad ESVO zajišťuje, aby Island, Lichtenštejnsko a Norsko dodržovaly své povinnosti na základě dohody o EHP; podobnou úlohu má Evropská komise vzhledem k zemím EU,
  • Soud ESVO rozhoduje o žalobách podaných Kontrolním úřadem ESVO proti zemi ESVO kvůli provádění, používání nebo interpretaci pravidel EHP, stejně jako to v případě zemí EU provádí Soudní dvůr EU.

Jak se právní předpisy EU stávají právními předpisy EHP?

  • Země ESVO nejsou formálně zapojeny do procesu tvorby právních předpisů EU. Mohou se však podílet na přípravě a předkládat své připomínky.
  • Když EU přijme právní předpis, tři země ESVO posoudí, zda příslušný akt souvisí s EHP. Pokud všechny tři země dojdou k závěru, že souvisí, pak sekretariát ESVO připraví návrh rozhodnutí Smíšeného výboru vzhledem ke změně dohody EHP.
  • Komise pak návrh rozhodnutí Smíšeného výboru přijme, nebo – obsahuje-li podstatné změny – odešle Radě ke schválení.
  • Sekretariát ESVO a ESVČ se pak poradí o harmonogramu přijetí rozhodnutí ve Smíšeném výboru EHP.

Účast v programech a agenturách EU

  • Tři země ESVO se podílejí na celé řadě programů a agentur EU. Je-li účast schválena, dotyčný program se začlení do dohody o EHP a země se zaváží, že budou přispívat na provozní náklady.

Finanční aspekty

Na základě dohody se členové ESVO podílejí na odstraňování hospodářských a sociálních rozdílů mezi regiony EHP – v současnosti z toho má užitek 16 zemí EU. Tyto granty EHP společně financuje Island, Lichtenštejnsko a Norsko, přičemž každá z těchto zemí přispívá podle své velikosti a bohatství.

Tři země ESVO přispívají nejen na provozní náklady programů EU, ale také na správní náklady Komise (např. kancelářské prostory, schůze atd.).

KONTEXT

Dohoda o EHP podepsalo v roce 1992 tehdejších 12 zemí EU a šest zemí ESVO: Rakousko, Finsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švédsko a Švýcarsko, které se však později rozhodlo od dohody odstoupit. V platnost vstoupila v roce 1994. V roce 1995 tři země ESVO (Rakousko, Finsko a Švédsko) vstoupily do EU. Dohoda se postupně upravovala s cílem zohlednit vstup 10 zemí do EU v roce 2004, dalších dvou v roce 2007, a nakonec Chorvatska v roce 2013.

Více informací je k dispozici zde:

AKT

Rozhodnutí Rady a Komise 94/1/ES, ESUO ze dne 13. prosince 1993 o uzavření Dohody o Evropském hospodářském prostoru mezi Evropskými společenstvími, jejich členskými státy a Rakouskou republikou, Finskou republikou, Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím, Švédským královstvím a Švýcarskou konfederací (Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 1)

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru – Závěrečný akt – Společná prohlášení – Prohlášení vlád členských států Společenství a států ESVO – Ujednání – Schválený zápis z jednání – Prohlášení jedné nebo více smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3–522)

Postupné změny směrnice dohody byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 24.05.2016

Top