Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odvětvové kolektivní vyjednávání

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Odvětvové kolektivní vyjednávání

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 98/500/ES o podpoře dialogu mezi sociálními partnery na evropské úrovni

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Poskytuje základ pro vytvoření výborů pro odvětvové kolektivní vyjednávání v různých oblastech činnosti EU, v nichž se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců (označovaní jako „sociální partneři“) mohou scházet, aby projednávali vývoj politiky. Jsou charakteristickým rysem širšího evropského sociálního dialogu*, který je základním prvkem sociálního modelu a řízení EU.

KLÍČOVÉ BODY

 • Výbory pro kolektivní vyjednávání jsou vytvářeny v odvětvích, kde organizace zastupující pracovníky a zaměstnance v těchto odvětvích společně ukazují, že se chtějí podílet na dialogu na úrovni EU. Musí:
  • patři k určitým hospodářským odvětvím, například bankovnictví nebo zemědělství,
  • skládat se z organizací, které jsou uznávány vnitrostátními sociálními partnery,
  • mají schopnost vyjednávat dohody, a
  • zastupovat sociální partnery z několika zemí EU,
  • mít strukturu a zdroje, které jim umožní účinně se podílet na práci na úrovni EU.
 • Každý výbor:
  • je konzultován v záležitostech EU, které mají sociální důsledky v této oblasti,
  • rozvíjí a podporuje sociální dialog ve své oblasti působnosti,
  • má maximálně 66 členů, přičemž zástupců zaměstnavatelů i zaměstnanců je stejný počet,
  • přijímá společně s Evropskou komisí vlastní jednací řád,
  • se schází nejméně jednou ročně,
  • má předsedu, kterým je zástupce zaměstnavatelů nebo zaměstnanců nebo úředník komise,
  • pravidelně společně s Komisí prověřuje své činnosti.
 • Výbory pro kolektivní vyjednávání nahrazují dřívější formy odvětvové spolupráce mezi sociálními partnery.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Používá se od 20. května 1998.

KONTEXT

Článek 152 Smlouvy o fungování Evropské unie potvrzuje závazek EU podporovat evropský sociální dialog a uznává samostatnost evropských sociálních partnerů.

Od roku 1998 Komise vytvořila přes 40 výborů pro odvětvový sociální dialog. Zahrnují asi 150 milionů pracovníků v EU v takových odvětvích, jako jsou různé druhy dopravy, zemědělství, stavebnictví, obchod, veřejné služby, konstrukce strojního zařízení a vybavení, hotely a restaurace a bankovnictví.

Díky dialogu bylo dohodnuto asi 900 textů různého právního stavu.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části Odvětvový sociální dialog.

KLÍČOVÝ POJEM

* Evropský sociální dialog: diskuse, konzultace, vyjednávání a společné činnosti obou sociálních partnerů (zaměstnavatelů a zaměstnanců).

AKT

Rozhodnutí komise 98/500/ES ze dne 20. května 1998 o zřízení výborů pro kolektivní vyjednávání k podpoře dialogu mezi sociálními partnery na evropské úrovni (Úř. věst. L 225, 12.8.1998, s.27–28)

Postupné změny rozhodnutí komise 98/500/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Pracovní dokument útvarů Komise o fungování a potenciálu evropského odvětvového sociálního dialogu (SEK (2010) 964 v konečném znění ze dne 22.7.2010)

Poslední aktualizace 23.05.2016

Top