Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci – evropské rady zaměstnanců

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci – evropské rady zaměstnanců

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/38/ES — zřízení evropské rady zaměstnanců (nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství)

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je zajistit právo zaměstnanců na informování* a projednání* s nimi v podnicích* (s nejméně 1 000 zaměstnanců) a skupinách podniků působících na úrovni Společenství*, pokud jde o nadnárodní otázky. Za tímto účelem se zřídí evropská rada zaměstnanců nebo se použije jiný vhodný postup.

KLÍČOVÉ BODY

  • Prostřednictvím evropských rad zaměstnanců jsou pracovníci informováni vedením o nadnárodních otázkách a tyto otázky jsou s nimi projednávány. Jde o otázky týkající se vývoje činnosti podniku a významných rozhodnutí, která by mohla mít dopad na zaměstnance.
  • Za poskytnutí informací umožňujících jednání směřující ke zřízení evropské rady zaměstnanců nebo k vytvoření postupu informování a projednání odpovídá ústřední vedení.
  • O podrobnostech jedná ústřední vedení se zástupci zaměstnanců, kteří jsou členy zvláštního vyjednávacího výboru.
  • Zástupci zaměstnanců nebo odborníci, kteří jim jsou nápomocni, nejsou oprávněni poskytovat informace, které jim byly předány jako důvěrné.
  • Členové evropské rady zaměstnanců musí mít k dispozici prostředky k uplatňování práv vyplývajících z tohoto právního předpisu. To zahrnuje školení zástupců zaměstnanců bez ztráty na mzdě.
  • Původně mohly země EU z působnosti této směrnice vyloučit posádky obchodního loďstva. Ty však byly zahrnuty změnou přijatou v říjnu 2015 (směrnicí (EU) 2015/1794).

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 5. června 2009. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 5. června 2011.

KONTEXT

V roce 2016 útvary Komise přezkoumají dopad(y) provádění směrnice 2009/38/ES, zejména ty, ke kterým došlo v důsledku změny směrnice 94/45/ES (původního právního předpisu o evropských radách zaměstnanců, který směrnice 2009/38/ES nahradila).

KLÍČOVÉ POJMY

* Informování: předávání údajů zaměstnavatelem zástupcům zaměstnanců, aby se mohli seznámit s projednávaným tématem a posoudit jeho dopad.

* Projednání: dialog mezi zástupci zaměstnanců a ústředním vedením, který umožní zástupcům zaměstnanců vyjádřit stanovisko.

* Podnik působící na úrovni Společenství: podnik zaměstnávající alespoň 1 000 zaměstnanců ve více než jedné zemi EU a alespoň 150 zaměstnanců v každé z nejméně dvou zemí EU.

* Skupina podniků působících na úrovni Společenství: skupina zaměstnávající alespoň 1 000 zaměstnanců celkem, zahrnující alespoň dva podniky v různých zemích EU a zaměstnávající alespoň 150 zaměstnanců v každé z nejméně dvou zemí EU.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství (přepracované znění) (OJ L 122, 16.5.2009, s. 28–44)

Postupné změny a opravy směrnice 2009/38/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1794 ze dne 6. října 2015, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES, 2009/38/ES a 2002/14/ES a směrnice Rady 98/59/ES a 2001/23/ES, pokud jde o námořníky (Úř. věst. L 263, 8.10.2015, s. 1–5)

Poslední aktualizace 18.01.2016

Top