Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistika o veřejném zdraví a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistika o veřejném zdraví a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Nařízení (ES) č. 1338/2008 - statistika o veřejném zdraví a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví pravidla pro způsob sběru a předkládání statistických údajů o veřejném zdraví a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - aby byly k dispozici srovnatelné údaje ze všech zemí EU.

Díky tomu bude možné, aby EU vytvářela účinnou politiku v oblasti veřejného zdraví a podporovala vnitrostátní strategie v této oblasti.

KLÍČOVÉ BODY

Statistika sbíraná zeměmi EU, Lichtenštejnskem, Islandem a Norskem se zasílá statistickému úřadu EU, kterým je Eurostat.

Sbírají se statistické údaje z následujících oblastí:

zdraví a faktory, které ho ovlivňují:

subjektivní vnímání zdravotního stavu,

fyzické a psychické funkce a zdravotní postižení,

nemocnost* související s určitou diagnózou,

úrazy a zranění,

životní styl (fyzický pohyb, strava, kouření, požívání alkoholu, užívání drog apod.) a faktory týkající se životního prostředí, sociálního postavení a zaměstnání,

přístup ke zdravotnickým zařízením a jejich využívání,

demografické a socioekonomické informace o jednotlivých osobách;

zdravotní péče:

zdravotnická zařízení,

lidské zdroje,

náklady a financování;

příčiny smrti:

údaje o zemřelých osobách,

region,

hlavní příčiny smrti;

pracovní úrazy, nemoci z povolání a další zdravotní problémy související s prací:

postižená osoba,

zranění či nemoc včetně závažnosti,

organizace a pracoviště,

příčiny a související faktory.

Po nařízení (ES) č. 1338/2008 následovalo několik prováděcích nařízení, která stanovila podrobnější pravidla a postupy v souvislosti s dalšími aspekty sběru statistiky v oblasti zdraví:

328/2011 - zaznamenaná úmrtí a mrtvě narozené děti v každé zemi EU,

349/2011 - sběr statistických údajů o pracovních úrazech,

141/2013 - evropské dotazníkové šetření o zdraví,

nařízení (EU) 2015/359 - vytvoření položek statistiky výdajů na zdravotní péči a financování zdravotní péče.

ODKDY TOTO NAŘÍZENÍ VSTOUPILO V PLATNOST?

20. ledna 2009.

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

* Nemocnost: výskyt nemoci nebo určité choroby v geografické oblasti.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1338/2008

20. 1. 2009

-

Úř. věst. L 354 ze dne 31. 12. 2008, s. 70-81.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3-7)

Nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne 5. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti (Úř. věst. L 90, 6.4.2011, s. 22-24)

Nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiku pracovních úrazů (Úř. věst. L 97, 12.4.2011, s. 3-8)

Nařízení Komise (EU) č. 141/2013 ze dne 19. února 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS) (Úř. věst. L 47, 20.2.2013, s. 20-48)

Nařízení Komise (EU) 2015/359 ze dne 4. března 2015, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokud jde o statistické údaje týkající se výdajů na zdravotní péči a financování zdravotní péče (Úř. věst. L 62, 6.3.2015, s. 6-15)

Poslední aktualizace 29.09.2015

Top