Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie rozšiřování v období 2010-2011

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategie rozšiřování v období 2010-2011

Komise předkládá každý rok strategii na podporu reforem v kandidátských zemích a v potenciálních kandidátských zemích pro přistoupení k Evropské unii (EU). Předkládá tak politické a finanční priority procesu rozšiřování v probíhajícím roce.

AKT

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council of 23 November 2010 - Enlargement Strategy and Main Challenges 2010-2011 [COM(2010) 660 final – Not published in the Official Journal] (Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, ze dne 9. listopadu 2010, nazvané „Strategie rozšiřování a hlavní výzvy v období 2010–2011“ (KOM(2010) 660 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku))

PŘEHLED

Proces rozšiřování se v návaznosti na mezinárodní hospodářskou krizi a nové cíle Evropské unie (EU) pro udržitelný růst ubírá novým směrem. Sdělení poukazuje také na pokrok zemí západního Balkánu, i když by se tempo reforem mělo ještě zvýšit.

Situace kandidátských zemí pro přistoupení

Turecko pokračovalo v procesu politických a ústavních reforem s cílem zlepšit demokracii a právní systém státu, rozšířit oblast působnosti základních práv a respektování osobních svobod.

Nadále je však třeba vynakládat úsilí zejména v oblasti veřejných zakázek, politiky hospodářské soutěže a sociální politiky. Země by měla také postoupit ve snaze o zlepšení svých vztahů s Řeckem a Arménií.

Chorvatsko učinilo pokrok v plnění přístupových kritérií a sbližování právních předpisů s acquis EU. Musí však být uskutečněny ještě další reformy s cílem zajistit řádnou správu věcí veřejných a kontrolu finančních prostředků z fondů EU. Stejně tak v oblasti justice, základních práv, politiky hospodářské soutěže a spolupráce země s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY).

Bývalá jugoslávská republika Makedonie musí provést reformy v demokratickém systému, veřejné správě a soudnictví. Země musí zlepšit zejména boj proti korupci, svobodu projevu a podnikatelské prostředí. Normalizovány by měly být také vztahy s Řeckem.

Také s Islandem byla v červenci 2010 zahájena jednání o přistoupení a země může od té doby pro podporu svých reforem používat nástroj předvstupní pomoci (NPP). Země se musí ještě snažit, aby zajistila transparentnost politického systému, nezávislost soudů, stabilitu veřejných financí a celého finančního systému.

Situace potenciálních kandidátských zemí pro přistoupení

Komise doporučila Radě udělit statut kandidátské země Černé hoře a zahájit jednání o přistoupení, jakmile země dostatečně postoupí v dodržování kritérií pro přistoupení. Komise dále nabádá Albánii, aby pokračovala v úsilí o zahájení jednání.

Bosna a Hercegovina udělala pouze malý pokrok při dodržování kritérií pro přistoupení, zejména pokud jde o soulad s Evropskou úmluvou o lidských právech (EÚLP), demokratické zásady a právo na rovné zacházení bez diskriminace.

Srbsko pokračovalo v programu politických reforem s pozitivními výsledky v boji proti organizovanému zločinu a korupci. Země dále pokročila v zavádění Prozatímní dohody o obchodu a Dohody o stabilizaci a přidružení (SAA). Důležité je, aby země i nadále usilovala o usmíření a regionální spolupráci a také o aktivní účast v ICTY.

Tempo reforem v Kosovu se v oblasti politiky, zejména co se týče procesu decentralizace, zvýšilo. Nicméně je zapotřebí dalšího úsilí v oblasti boje proti korupci, organizovanému zločinu a praní špinavých peněz. Také je třeba zlepšit dialog a vzájemné usmíření mezi komunitami, ochranu menšin, dialog a regionální spolupráci.

Priority strategie v období 2010-2011

Proces rozšiřování musí postupovat v souladu s novými prioritami s cílem:

  • překonat hospodářskou krizi, zejména prováděním strukturálních reforem a zavedením přísné fiskální politiky. V některých případech poskytuje EU zemím v procesu rozšiřování rozpočtovou podporu a makroekonomickou pomoc;
  • zlepšit sociální začlenění, zlepšením životních podmínek pro ohrožené skupiny, zejména Romy, a přijmout ambiciózní cíle v oblasti zaměstnanosti, snižování chudoby a vzdělávání;
  • provést reformu státní a veřejné správy se zaměřením na řádné fungování institucionálních a právních systémů, boj proti organizovanému zločinu a korupci;
  • zaručit svobodu projevu a nezávislost médií;
  • pokročit směrem k usmíření a regionální spolupráci, zejména v zemích západního Balkánu.

Poslední aktualizace: 14.02.2011

Top