Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mimořádná obchodní opatření

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Mimořádná obchodní opatření

Díky mimořádným obchodním opatřením přijatým Evropskou unií (EU) ve prospěch zemí a území západního Balkánu je většina produktů z těchto zemí volně a bez množstevních omezení dovážena do EU a osvobozena od cel a poplatků. Tento obchodní režim přispívá k procesu stabilizace a přidružení západního Balkánu.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (kodifikované znění)

PŘEHLED

Země západního Balkánu mohou při svém dovozu do Evropské unie (EU) využívat mimořádná obchodní opatření. Tyto země a území jsou začleněny do procesu stabilizace a přidružení.

Mimořádná obchodní opatření se použijí do 31. prosince 2010.

Obchodní preference

Produkty pocházející z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory, Srbska a Kosova jsou dováženy do Evropské unie bez cel * a poplatků s rovnocenným účinkem a bez množstevních omezení * a opatření s rovnocenným účinkem.

Navíc se tyto obchodní preference použijí na některé zemědělské produkty.

Podmínky udělování

Aby země a území mohly využívat mimořádná opatření, musí:

 • dodržovat definici pojmu „původní produkty“ stanovenou nařízením Komise (EHS) č. 2454/93, podle níž musí být produkty vyrobeny nebo podstatně zpracovány v této zemi nebo území;
 • zavázat se nezvyšovat cla nebo omezení na dovoz produktů pocházejících ze Společenství;
 • bojovat proti podvodu prostřednictvím správní spolupráce s EU.

Zvýhodněné země se také musí zavázat k provedení účinných hospodářských reforem a ke spolupráci s ostatními zeměmi, jichž se týká proces stabilizace a přidružení, zejména zřízením regionální zóny volného obchodu.

Pokud nějaká země tyto povinnosti neplní, Komise může obchodní preference úplně nebo částečně pozastavit.

Zemědělské produkty a produkty rybolovu

Pro některé produkty rybolovu a některá vína uvedená v příloze I se cla platná pro dovoz do Společenství pozastavují.

Cla platná pro dovoz telecího (baby beef) pocházejícího z Bosny a Hercegoviny, Srbska a Kosova jsou definována v příloze II. Objem roční celní kvóty * 11 475 tun se rozděluje takto:

 • 1 500 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty pocházející z Bosny a Hercegoviny;
 • 9 175 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty pocházející z celního území Srbska nebo Kosova.

Dovoz produktů odvětví cukru pocházejících z Bosny a Hercegoviny a celního území Srbska nebo Kosova podléhá těmto ročním celním kvótám:

 • 12 000 tun (čisté hmotnosti) pro produkty odvětví cukru pocházející z Bosny a Hercegoviny;
 • 180 000 tun (čisté hmotnosti) pro produkty odvětví cukru pocházející z celního území Srbska nebo Kosova.

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 stanoví podrobná pravidla pro zavedení celní kvóty pro tyto produkty.

Komise může přijmout ochranná opatření, pokud dovoz zemědělských produktů a produktů rybolovu vážně poškozuje trhy Společenství.

Klíčové pojmy

 • Clo: poplatek, který mění cenu dováženého produktu bez ohledu na jeho označení nebo výrobní postup a který v důsledku omezuje volný pohyb zboží.
 • Množstevní omezení: veškerá obchodní pravidla, jež mohou mít za následek omezení dovozu zboží, pokud jde o jeho množství nebo hodnotu (např. dovozní kvóty).
 • Celní kvóta: obchodní opatření umožňující úplné nebo částečné pozastavení cel, která se za normálních okolností za dovážené zboží platí, na omezenou dobu nebo v omezeném objemu.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1215/2009

4. 1. 2010–31. 12. 2010

-

Úř. věst. L 328 ze dne 15. 12. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (KOM(2010) 54 v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku). Cílem tohoto návrhu je prodloužit platnost obchodních preferencí udělených zemím západního Balkánu do roku 2015.

Postup: 2010/0036/COD

Poslední aktualizace: 21.04.2010

Top