Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pracovní plán v oblasti sportu 2011-2014

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Pracovní plán v oblasti sportu 2011-2014

Rada ve snaze posílit evropskou spolupráci v oblasti sportu přijala řadu specifických činností, které bude provádět Komise a členské státy Evropské unie (EU) v období let 2011-2014.

AKT

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o pracovním plánu Evropské unie v oblasti sportu na období let 2011-2014 (Úř. věst. C 162 ze dne 1.6.2011)

PŘEHLED

Podle Lisabonské smlouvy sport představuje oblast, v níž by činnosti členských států měly být podporovány, koordinovány nebo doplňovány činnostmi na úrovni Evropské unie (EU). Podporou inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění může sport přispět ke splnění cílů strategie Evropa 2020. Sport má také pozitivní účinky na sociální začleňování, vzdělávání a odbornou přípravu, jakož i na veřejné zdraví a aktivní stárnutí.

Proto Komise ve snaze rozvinout evropský rozměr sportu schválila tříletý pracovní plán obsahující činnosti, které budou provádět členské státy a Komise.

Na období let 2011-2014 stanovila tři témata, která budou doprovázena konkrétními kroky:

1.

Integrita sportu, zejména boj proti dopingu a manipulaci s výsledky zápasů. Činnosti stanovené v této oblasti jsou:

vypracování návrhu připomínek EU k revizi kodexu Světové antidopingové agentury (EN);

vytvoření evropského rozměru v oblasti integrity sportu s počátečním zaměřením na boj proti manipulacím s výsledky zápasů;

vypracování zásad transparentnosti týkajících se řádné správy v oblasti sportu;

řešení zjištěných problémů týkajících se přístupu k profesi sportovních agentů a dohledu nad touto profesí a přestupů v kolektivních sportech (zejména otázky pravidel přestupu mladých hráčů).

1.

Sociální hodnoty sportu, zejména zdraví, sociální začlenění, vzdělávání a dobrovolnická činnost. Musí být provedeny tyto činnosti:

vypracování návrhu evropských pokynů ke dvojím kariérám s cílem zajistit, aby se mladým sportovcům souběžně se sportovním tréninkem dostalo i kvalitního vzdělání;

následná opatření k zařazení kvalifikací souvisejících se sportem do vnitrostátních rámců kvalifikací s odkazem na evropský rámec kvalifikací;

posouzení způsobů, jak propagovat fyzickou aktivitu upevňující zdraví a účast na sportovní činnosti na místní úrovni.

1.

Hospodářské aspekty sportu, zejména udržitelné financování sportů na místní úrovni a tvorba fakticky podložených politik. V této oblasti byly definovány dvě činnosti:

propagovat sběr údajů k měření hospodářského přínosu sportovního odvětví EU;

posílit mechanismy finanční solidarity mezi profesionálním a masově provozovaným sportem.

Provádění

Na podporu provádění pracovního plánu byly zavedeny pracovní metody, které v oblasti sportu dosud nebyly použity, zejména odborné skupiny, které vytvořila Komise a členské státy EU v těchto oblastech: boj proti dopingu, řádná správa v oblasti sportu, vzdělávání a odborná příprava v oblasti sportu, zdraví a účast, sportovní statistika a udržitelné financování sportu. Pokračuje spolupráce prostřednictvím strukturovaného dialogu. Komise byla vyzvána k vypracování zprávy o provádění tohoto pracovního plánu. Zpráva zveřejněná v lednu 2014 poslouží během první poloviny roku 2014 jako podklad pro vypracování nového pracovního plánu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 18. ledna 2011 - Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu (KOM(2011) 12 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Bílá kniha o sportu ze dne 11. července 2007 předložená Evropskou komisí Radě, Evropskému parlamentu, Výboru regionů a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru (KOM(2007) 391 v konečném znění - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o dvojí kariéře sportovců (Úřední věstník C 168 ze dne 14.6.2013).

Tyto závěry vycházejí z „pokynů EU ke dvojí kariéře sportovců“, které stanovily členské státy a odborná skupina Komise pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti sportu. Pokyny vyzývají členské státy, sportovní organizace a ostatní zúčastněné strany, aby přijaly řadu opatření, která sportovcům umožní pružně kombinovat vrcholové sportovní výkony se vzděláváním a kariérou, Tato opatření zahrnují politický rámec nebo vnitrostátní pokyny ke dvojí kariéře sportovců i konkrétní aktivity týkající se vzdělávání, práce, zdraví a financování sportovců. Komise bude tuto politiku podporovat a zhodnotí její provádění.

Doporučení Rady o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích (Úřední věstník C 354 ze dne 4.12.2013).

Cílem tohoto doporučení je podporovat účinné politiky v oblasti zdraví upevňující tělesné aktivity a zaujmout strategický meziodvětvový přístup zahrnující oblasti sportu, zdraví, vzdělávání, životního prostředí a dopravy. Doporučení chce dále zajistit monitorování úrovně tělesné aktivity a vnitrostáních politik v této oblasti, jakož i podporovat pravidelnou výměnu informací a osvědčených postupů při propagaci zdraví upevňující tělesné aktivity, Doporučení bude prováděno v součinnosti a úzké spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), čímž se zabrání zdvojování při shromažďování údajů.

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výborů regionů ze dne 24. ledna 2014 o provádění pracovního plánu EU v oblasti sportu na období let 2011-2014 ( KOM(2014) 022 v konečném znění - Nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Činnosti prováděné v rámci pracovního plánu celkově vedly k velmi dobrým výsledkům ve vymezených prioritních oblastech. Pracovní plán měl pozitivní dopad na sportovní odvětví ve většině členských států a byl významný pro rozvoj a provádění politiky v oblasti sportu na vnitrostátní úrovni. Pracovní plán z obecného hlediska naplnil očekávání vlád a přinesl hojné výsledky, pokud jde o postupy dané politiky. Naopak méně pozitivně byl hodnocen vliv pracovního plánu na postupy politiky v oblasti sportu mimo Unii.

Poslední aktualizace: 28.02.2014

Top