Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Priority v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (2011–2020)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Priority v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (2011–2020)

Rada určí priority v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na období let 2011-2020, ale také krátkodobější vnitrostátní cíle a podporu poskytovanou Evropskou unií (EU).

PŘEHLED

Rada stanoví priority kodaňského procesu na období let 20112020. Cílem kodaňského procesu je zlepšit kvalitu a přitažlivost odborného vzdělávání a přípravy posílením spolupráce na evropské úrovni.

Tyto aktualizované cíle přispějí k dosažení priorit a iniciativ strategie Evropa 2020. Odborné vzdělávání a příprava má zásadní význam pro dosažení dvou cílů strategie: zvýšit do roku 2020 počet osob ve věku 30-34 let s dokončeným terciárním vzděláním na 40 % a snížit podíl osob předčasně ukončujících školní docházku na méně než 10 %.

Globální vize

Rada se domnívá, že pro svou větší účinnost musí politiky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy zvolit globální přístup a zohlednit přitom sociální politiky a politiky zaměstnanosti.

Do roku 2020 by systémy odborného vzdělávání a přípravy měly být přitažlivější a určené pro všechny a měly by poskytovat kvalitní vzdělání, plně přizpůsobené potřebám trhu práce. Musí být dostatečně flexibilní, aby bylo možné snadno přejít do jiného systému vzdělávání (základní vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání atd.). Další odborné vzdělávání a příprava musí být snadno dostupné a více zaměřené na profesní rozvoj. Možnosti vykonat část odborného vzdělávání a přípravy v zahraničí musí být větší.

Cíle na období let 2011-2020

Je určeno několik strategických cílů, kterých má být dosaženo do roku 2020. Všechny jsou doprovázené krátkodobými cíli (20112014), které mají být sledovány na vnitrostátní úrovni, a podrobnými údaji o podpoře poskytované Evropskou unií (EU) k jejich dosažení. Je určeno šest strategických cílů, a sice:

 • Učinit z počátečního odborného vzdělávání a přípravy přitažlivou vzdělávací možnost. V krátkodobém horizontu jsou orgány jednotlivých členských států vyzvány, aby podpořily přitažlivost odborného vzdělávání a přípravy, ale také aby podpořily činnosti umožňující žákům seznámit se s profesními drahami a s nabízenými kariérními možnostmi.
 • Podpořit špičkovou úroveň, kvalitu a relevantnost odborného vzdělávání a přípravy. Mezi lety 2011 a 2014 by mělo být dosaženo pokroku při vytváření vnitrostátních rámců pro zajišťování kvality. Posílena by měla být také spolupráce mezi institucemi odborného vzdělávání a přípravy a podniky, zejména prostřednictvím zavedení odborných stáží učitelů v podnicích. Instituce odborného vzdělávání a přípravy by měly obdržet zpětnou vazbu o zaměstnatelnosti svých absolventů.
 • Umožnit flexibilní přístup k odbornému vzdělávání a kvalifikacím. Na vnitrostátní úrovni a v krátkodobém horizontu by bylo nutné přezkoumat využívání pobídek k účasti na odborném vzdělávání a přípravě a práva a povinnosti zúčastněných subjektů. Orgány jednotlivých členských států by také měly přijmout vhodná opatření na podporu účasti na dalším odborném vzdělávání a přípravě. Návaznost mezi úrovněmi evropského rámce kvalifikací a úrovněmi vnitrostátních rámců kvalifikací by měla být zajištěna do roku 2012.
 • Zvýšit mezinárodní mobilitu v odborném vzdělávání a přípravě. Kvůli tomu by měly země EU zejména podporovat studenty a odborné pracovníky v účasti na některém z programů mobility, ale i místní a regionální orgány, jakož i instituce odborného vzdělávání a přípravy, aby vytvořily strategie v oblasti internacionalizace. Do programů by měla být začleněna výuka jazyků.
 • Podporovat inovaci, tvořivost a podnikatelskou iniciativu, jakož i využívání nových technologií. Na vnitrostátní úrovni by měla být podporována partnerství mezi institucemi odborného vzdělávání a přípravy, institucemi vysokoškolského vzdělávání, středisky pro design, umění, výzkum a inovace. Instituce odborného vzdělávání a přípravy by měly být podporovány nezbytným zařízením v oblasti nových technologií. Příznivý postoj ke stážím na získávání praktických zkušeností by měl také podpořit podnikatelskou iniciativu.
 • Všem zpřístupnit odborné vzdělávání a přípravu, zejména zlepšením jejího přispění k boji proti předčasnému ukončování školní docházky. Účast osob s nízkou kvalifikací a dalších ohrožených skupin by měla být podpořena vhodnými podpůrnými a poradenskými službami, využíváním nových technologií a stávajících systémů monitorování.

Rada také definuje pět průřezových cílů:

 • zvětšit zapojení subjektů podílejících se na odborném vzdělávání a přípravě a lépe informovat o výsledcích evropské spolupráce;
 • koordinovat řízení evropských a vnitrostátních nástrojů v oblasti transparentnosti, uznávání, zajišťování kvality a mobility;
 • posílit spolupráci mezi oblastí odborného vzdělávání a přípravy a dalšími příslušnými oblastmi politiky;
 • zlepšit kvalitu a srovnatelnost údajů pro účely tvorby politik na úrovni EU v oblasti odborného vzdělávání a přípravy;
 • náležitě využít podpory ze strany EU.

Kontext

Cíle stanovené v těchto závěrech byly schváleny v „komuniké z Brugg“ ze dne 7. prosince 2010, přijatém ministry školství 33 evropských zemí, sociálními partnery a Evropskou komisí.

AKT

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o prioritách posílené evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na období let 2011–2020 (Úř. věst. C 324 ze dne 1.12.2010, s. 5–15)

Poslední aktualizace 24.09.2015

Top