Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modernizace odborného vzdělávání a přípravy v Evropě

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Modernizace odborného vzdělávání a přípravy v Evropě

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nový impuls pro evropskou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání na podporu strategie Evropa 2020 (KOM(2010) 296 v konečném znění ze dne 9. června 2010)

PŘEHLED

Cílem Evropské unie (EU) je modernizace odborného vzdělávání a přípravy s cílem zvýšit jejich přitažlivost a úlohu v agendě EU pro celkový růst a pracovní místa.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Navrhlo opětovné zahájení celounijní spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, jelikož přispívá k cílům strategie Evropa 2020 a Strategického rámce pro vzdělávání a odbornou přípravu.

KLÍČOVÉ BODY

Sdělení nastiňuje klíčové priority odborného vzdělávání a přípravy ve strategickém rámci pro vzdělávání a odbornou přípravu.

Celoživotní učení*

 • Přístup k příležitostem odborné přípravy je nutné maximalizovat, aby více lidí mohlo změnit svou kariéru.
 • Je zapotřebí větší flexibility, pokud jde o to, jakým způsobem je výstupů učení dosaženo, jak jsou posuzovány a jakým způsobem vedou ke kvalifikacím.
 • Při zlepšování poskytování odborného vzdělávání a přípravy musí hrát lepší úlohu i zaměstnavatelé, poskytovatelé odborné přípravy a instituce terciárního vzdělávání.
 • Dovednosti nabyté mimo formální vzdělávání a odbornou přípravu lze zhodnotit prostřednictvím přístupu k profesním kvalifikacím založeného na výsledcích na základě:

Sdělení též zdůrazňuje naléhavou potřebu nadnárodní mobility pro vzdělávací účely v oblasti odborného vzdělávání.

Zlepšování odborného vzdělávání a přípravy

 • K opatřením navrženým s cílem zlepšit kvalitu, účinnost a atraktivnost odborného vzdělávání a přípravy patří:

Odborné vzdělávání a příprava pomáhají bojovat proti sociálnímu vyloučení a prosazují růst podporující začlenění. Znevýhodnění studující mohou ve větší míře těžit z vyučování založeného na praxi odehrávajícího se mimo školní třídy s úzkou vazbou na místní trh práce.

Sdělení též vyzývá k podpoře tvořivosti a podnikání.

Následný vývoj

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) vydalo v roce 2015 monitorovací zprávu o pokroku v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v letech 2010–2014.

Uvádí, že dvě třetiny zemí EU provedly reformy v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, zejména v souvislosti s klíčovými kompetencemi, vyučováním založeným na praxi, se silnou interakcí mezi poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy a zúčastněnými subjekty v oblasti zaměstnání.

Většího pokroku je však zapotřebí v takových oblastech, jako je

 • podpora celoživotního učení,
 • mobilita a
 • zhodnocení neformálního učení*.

V roce 2015 ministři EU vypracovali Závěry z Rigy. Ty navrhují nové střednědobé priority pro odborné vzdělávání a přípravu. Patří k nim:

 • větší prosazování vyučování založeného na praxi,
 • rozšíření přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě a
 • další posilování klíčových kompetencí v učebních plánech odborného vzdělávání.

Důležitost odborného vzdělávání a přípravy byla též zdůrazněna ve sdělení Evropské komise o novém zamyšlení nad vzděláváním a v doporučení Rady o zárukách pro mladé lidi z roku 2013.

KONTEXT

Sdělení je hlavním bodem Kodaňského procesu z roku 2002, jehož cílem je zlepšit výsledky, kvalitu a atraktivnost odborného vzdělávání a přípravy v EU. V roce 2010 na něj navázalo komuniké z Brugg, které obsahovalo řadu krátkodobých návrhů pro odborné vzdělávání a přípravu.

KLÍČOVÉ POJMY

* Celoživotní učení: učení po celý život dané osoby s cílem zlepšit dovednosti, schopnosti, znalosti a kvalifikaci.

* Neformální učení: učení v „neformálních“ situacích (například ve sportovních nebo mládežnických klubech) na rozdíl od „formálního“ učení (škola, univerzita atd.).

Poslední aktualizace 14.10.2015

Top