Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropská spolupráce v oblasti mládeže (2010-2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropská spolupráce v oblasti mládeže (2010-2018)

Evropská spolupráce v oblasti mládeže pro období 2010-2018 má za cíl zlepšit spolupráci mezi zeměmi Evropské unie (EU) při poskytování lepších příležitostí pro mladé lidi.

AKT

Usnesení Rady ze dne 27. listopadu 2009 o obnoveném rámci evropské spolupráce v oblasti mládeže (2010-2018) (Úřední věstník C 311 ze dne 19. 12. 2009, s. 1-11)

PŘEHLED

Evropská spolupráce v oblasti mládeže pro období 2010-2018 má za cíl zlepšit spolupráci mezi zeměmi Evropské unie (EU) při poskytování lepších příležitostí pro mladé lidi.

V ČEM SPOLUPRÁCE EU V OBLASTI MLÁDEŽE SPOČÍVÁ?

Usnesení Rady přijaté v roce 2009 stanoví obnovený rámec pro spolupráci EU v oblasti mládeže pro období 2010-2018. Navazuje na první rámec přijatý v roce 2002 pro období 2002-2009.

Hlavním cílem tohoto obnoveného rámce neboli „strategie EU pro mládež“ je zlepšit účinnost spolupráce a již zavedených opatření a přinášet mladým lidem v EU další prospěch.

Tato strategie má zejména dva cíle:

  • poskytovat mladým lidem více rovných příležitostí ve vzdělávání a na trhu práce,
  • povzbuzovat mladé lidi, aby se aktivně zapojovali do společnosti.

Těchto cílů by se mělo dosáhnout podporováním dialogu mezi mladými lidmi a tvůrci politik, aby bylo možné zvýšit aktivní občanství, podpořit sociální integraci a zajistit začlenění mladých lidí do tvorby politiky EU.

Proto se v osmi oblastech podporují konkrétní iniciativy zacílené na mladé lidi a iniciativy zaměřené na začleňování otázek mládeže:

  • vzdělávání a odborná příprava,
  • zaměstnanost a podnikání,
  • zdraví a dobré životní podmínky,
  • účast mladých lidí na demokratickém procesu EU a ve společnosti v kontextu konkrétního strukturovaného dialogu EU (se zaměřením na posílení postavení mládeže v letech 2014 a 2015),
  • dobrovolná činnost,
  • sociální začleňování,
  • mládež a svět s opatřeními zaměřenými na pomoc mladým lidem zapojit se mimo EU nebo více se angažovat v oblastech, jako je změna klimatu, mezinárodní spolupráce a lidská práva,
  • tvořivost a kultura.

Úloha zemí EU a Komise

Evropská komise a země EU jsou vyzvány k tomu, aby přijaly opatření, která by napomohla plnění cílů strategie pro mládež. Opatření v těchto oblastech se musí realizovat prostřednictvím otevřené metody koordinace, která vyžaduje politický závazek ze strany zemí EU a konkrétní pracovní postupy.

Mezi hlavní nástroje provádění strategie EU pro mládež patří vzájemné učení mezi zeměmi EU, zaměření na fakticky podloženou politiku, monitorování a podávání zpráv, dialog s mládeží a mobilizace programů EU, jako je program Erasmus+.

Strategie EU pro mládež také povzbuzuje náležité zohlednění otázek mládeže v dalších politických oblastech, které mají dopad na život mladých lidí: zaměstnanost mladých lidí (včetně systému záruk pro mladé lidi) a sociální začleňování (platforma EU pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení) jsou zřejmými příklady takových politik.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise Portál pro mládež a Strategie EU pro mládež. Viz také Zprávu EU o mládeži za rok 2015.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 20. května 2014 o přehledu týkajícím se procesu strukturovaného dialogu včetně sociálního začleňování mladých lidí (Úřední věstník C 183 ze dne 14. 6. 2014, s. 1-4)

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 20. května 2014 o pracovním plánu Evropské unie v oblasti mládeže na období let 2014-2015 (Úřední věstník C 183 ze dne 14. 6. 2014, s. 5-11)

Poslední aktualizace 22.09.2015

Top