Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Erasmus Mundus 2009–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Erasmus Mundus 2009–2013

Toto rozhodnutí zavádí akční program Společenství Erasmus Mundus pro období 2009–2013. Prostřednictvím tří specifických akcí tento program navazuje na program pro období 2004–2008. Jeho cílem je podporovat kvalitu vysokoškolského vzdělávání v Evropě a třetích zemích a také posilovat kvalifikace studentů a rozvíjet jejich mezikulturní porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1298/2008/ES ze dne 16. prosince 2008, kterým se zavádí akční program Erasmus Mundus 2009–2013 pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi

PŘEHLED

Tímto se zavádí program Erasmus Mundus na podporu kvality vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zvětšení potenciálu studentů a stimulaci mezikulturního porozumění. Cílem programu je také podporovat rozvoj vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích. Program poběží od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2013.

Konkrétní cíle

Cílem programu je zejména zlepšit:

 • spolupráci mezi evropskými vysokoškolskými institucemi;
 • kvalitu vysokoškolského vzdělávání;
 • dovednosti a kvalifikace občanů (EU a třetích zemí) prostřednictvím mobility;
 • vysokoškolské instituce ve třetích zemích, pokud jde o lidské zdroje a mezinárodní spolupráci;
 • viditelnost evropského vysokoškolského vzdělávání a přístup k němu, a to i pro státní příslušníky třetích zemí.

Akce

Program Erasmus Mundus se provádí prostřednictvím tří akcí, které obsahují:

 • kvalitní společné programy Erasmus Mundus, včetně magisterských a doktorských programů;
 • partnerství v rámci společných programů Erasmus Mundus mezi evropskými vysokoškolskými institucemi a vysokoškolskými institucemi třetích zemí;
 • opatření, která podporují evropské vysokoškolské vzdělávání.

Tyto akce je možné podporovat prostřednictvím přístupů, které podporují vypracování společných programů a sítí spolupráce, mobilitu lidí (zejména směrem do Evropy), jazykové dovednosti a mezikulturní porozumění, pilotní projekty s vnějšími partnery a hodnocení trendů a vývoje v oblasti vysokoškolského vzdělávání v mezinárodním kontextu.

Informace o činnostech a vývoji v programu má Komise co nejvíce šířit, a to zejména prostřednictvím internetových stránek programu.

Účast

Programu Erasmus Mundus se mohou účastnit:

 • vysokoškolské instituce, výzkumná střediska a podniky;
 • studenti na všech úrovních vysokoškolského vzdělávání;
 • postdoktorští výzkumní pracovníci, akademičtí pracovníci a pracovníci ve vysokoškolském vzdělávání;
 • další subjekty působící v oblasti vysokoškolského vzdělávání (veřejné i soukromé).

Program je otevřený pro členské státy Evropské unie (EU). Je otevřený také zemím Evropského sdružení volného obchodu, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru, kandidátským zemím pro vstup do EU a také zemím západního Balkánu a Švýcarské konfederaci, pokud v tomto smyslu byla uzavřena konkrétní dohoda.

Provádění

Komise je zodpovědná za to, aby se akce Společenství prováděly účinným a transparentním způsobem. Musí náležitě zohledňovat dvoustrannou spolupráci mezi členskými státy a třetími zeměmi a další programy a akce Společenství související s vysokoškolským vzděláváním a výzkumem. Komise by také měla konzultovat příslušné evropské organizace a sdružení a poskytovat svým delegacím ve třetích zemích příslušné veřejné informace.

Při provádění tohoto programu musí členské státy zajistit, aby byly náležité zapojeny příslušné zúčastněné subjekty, vyvíjelo se úsilí pro odstranění překážek spojených s výměnnými programy se třetími zeměmi a studenti a instituce byli o programu informováni. Členské státy by také měly určit struktury pro spolupráci s Komisí a také by měly usilovat o synergie s dalšími programy Společenství a souvisejícími vnitrostátními iniciativami.

Program by měl podporovat Lisabonskou strategii, rozmanitost a mezikulturní vzdělávání, rovnost a rovné příležitosti pro všechny s konkrétními opatřeními pro studenty se zvláštními potřebami, boj se všemi formami diskriminace a rozvoj třetích zemí.

Finanční rámec programu Erasmus Mundus pro období 2009–2013 je 493 690 000 EUR pro akce 1 a 3. Pro akci 2 je orientačně vyhrazeno 460 000 000 EUR.

Sledování a hodnocení

Komise musí program pravidelně sledovat ve spolupráci s členskými státy. Komise je také zodpovědná za pravidelné hodnocení programu a musí předkládat průběžnou zprávu Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, a to do 31. března druhého roku po zahájení vzdělávacích programů v rámci programu. Komise kromě toho musí do 30. ledna 2012 vydat sdělení o pokračování programu a do 31. prosince 2015 zprávu o hodnocení ex post.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1298/2008/ES

20. 12. 2008–99/99/9999

Úř. věst. L 340 ze dne 19. 12. 2008

See also

 • Další informace najdete na internetových stránkách o programu Erasmus Mundus Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu (DE) (EN) (FR) Evropské komise a Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EN)

Poslední aktualizace: 12.03.2009

Top