Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mladí dobrovolníci – mobilita v rámci EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mladí dobrovolníci – mobilita v rámci EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Doporučení – mobilita mladých dobrovolníků v rámci EU

CO JE CÍLEM TOHOTO DOPORUČENÍ?

 • Snaží se vybízet země Evropské unie (EU) k podpoře mezinárodní mobility mladých dobrovolníků.
 • Vytváří systém intenzivnější spolupráce mezi zeměmi EU, na jehož základě lze vytvářet nové příležitosti pro mobilitu.

KLÍČOVÉ BODY

 • Toto doporučení zavádí systém spolupráce zemí EU na podporu přeshraniční dobrovolné činnosti mladých lidí*. Má při tom na paměti rozmanitost vnitrostátních programů dobrovolné činnosti v jednotlivých zemích EU.
 • Dobrovolná činnost přináší mladým lidem zkušenosti s neformálním vzděláváním* a informálním učením*. To je přínosné pro rozvoj jejich odborných a sociálních dovedností a zvyšují se tak jejich šance na získání práce a na to, že se stanou aktivními občany, a je podporováno jejich sociální začleňování. Dobrovolná práce nabízí mladým lidem cílevědomost a odpovědnost a dává strukturu jejich životu.
 • Doporučení naléhá na země EU, aby posilovaly spolupráci mezi dobrovolnickými organizacemi a veřejnými orgány zapojenými do organizace dobrovolné činnosti, a podporovaly tak mobilitu mladých dobrovolníků v celé Evropě. Doporučuje zemím EU přijmout opatření například k tomu, aby:
  • zpřístupnily více informací o vnitrostátní dobrovolné činnosti,
  • zlepšily přístup k informacím a přeshraniční dobrovolné činnosti pro všechny zainteresované osoby,
  • usnadnily mladým dobrovolníkům přístup k přeshraniční dobrovolné činnosti, zejména zjednodušením postupů,
  • rozvíjelypříležitosti pro tuto činnost pomocí flexibilního přístupu, přičemž aby braly v úvahu takové aspekty, jako je
   • hostitelská kapacita,
   • navazování kontaktů mezi dobrovolníky,
   • využívání evropských mechanismů mobility (např. Evropská karta mládeže),
   • mobilita mladých pracovníků*, a
   • školení osob činných v oblasti práce s mládeží,
  • prosazovaly rozvoj mezikulturních schopností a studium jazyků, aby přeshraniční mobilita byla snadnější,
  • podporovaly rozvoj nástrojů pro sebehodnocení, aby dobrovolnické organizace mohly zajistit kvalitu svých přeshraničních činností,
  • vyměňovaly si informace a vzájemně spolupracovaly s cílem zajistit sociální a právní ochranu dobrovolníků,
  • propagovaly uznávání vzdělání dobrovolníků prostřednictvím vnitrostátních a evropských nástrojů pro uznávání kvalifikace, např. Europass, Youthpass a Evropský rámec kvalifikací,
  • podporovaly účast mladých lidí s omezenými příležitostmi k přeshraniční dobrovolné činnosti.
 • Doporučení schvaluje podporu opatření zemí EU ve výše uvedené oblasti ze strany Evropské komise. Tato podpora probíhá prostřednictvím spolupráce EU v oblasti mládeže, otevřené metody koordinace a Evropské dobrovolné služby, která je financována z programu Erasmus+. Informace pro všechny zúčastněné subjekty šíří i Evropský portál pro mládež – dobrovolnictví.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Přeshraniční dobrovolná činnost: činnosti otevřené pro všechny mladé lidi, vykonávané z jejich svobodného rozhodnutí v obecném zájmu a po určitou dobu a v určitém rámci v zemi jiné, než je země bydliště, přičemž tato činnost je neplacená nebo placená jen symbolicky, s výjimkou úhrady nákladů.

Neformální vzdělávání: organizované učení vedené kvalifikovaným učitelem nebo vedoucím. Jeho výsledkem není formální kvalifikace. Pomáhá budovat dovednosti a schopnosti dané osoby, např. pokračovací vzdělávací kurzy pro dospělé a skauting pro děti.

Informální učení: bez školních osnov a získané kvalifikace. Učitel je prostě někdo kvalifikovanější než studující, např. chůva pomáhající dětem naučit se číst.

Pracovník s mládeží: osoba, která vede a podporuje mladé lidi v jejich osobním, sociálním a vzdělávacím rozvoji.

HLAVNÍ DOKUMENT

Doporučení Rady ze dne 20. listopadu 2008 o mobilitě mladých dobrovolníků v rámci Evropské unie (Úř. věst. L 319, 13.12.2008, s. 8–10)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Závěry Rady o jazykových znalostech pro zlepšení mobility (Úř. věst. C 372, 20.12.2011, s. 27–30)

Závěry Rady o referenční úrovni mobility ve vzdělávání (Úř. věst. C 372, 20.12.2011, s. 31–35)

Poslední aktualizace 17.01.2017

Top