Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vydávání euromincí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vydávání euromincí

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

CO JE CÍLEM TĚCHTO NAŘÍZENÍ?

 • Nařízení (EU) č. 651/2012 definuje typy euromincí a stanoví podmínky, které je nutné dodržet při jejich vydávání.
 • Nařízení (EU) č. 729/2014 stanoví technické požadavky euromincí a obsahuje obecné předpisy pro jejich vzory včetně podmínek pro schvalování vzorů.

KLÍČOVÉ BODY

 • Nařízení (EU) č. 651/2012 stanoví:
  • vlády zemí eurozóny (zemí, jejichž měnou je euro) mohou vydávat oběžné mince* a sběratelské*mince,
  • oběžné mince se vydávají a uvádějí do peněžního oběhu v nominální hodnotě, kromě malé části nepřesahující 5 %, jež může být uvedena na trh v hodnotě vyšší, je-li to odůvodněno vysokou kvalitou mince nebo speciálním balením,
  • národní pamětní* mince
   • mohou být vydávány pouze dvakrát ročně (s výjimkou případů, kdy je vzor společný ve všech zemích eurozóny),
   • celkový počet vydaných mincí nesmí překročit vyšší z dvou možných limitů, kterým je určité procento celkového počtu dvoueurových mincí uvedených do peněžního oběhu,
  • sběratelské mince
   • mají postavení zákonného platidla* pouze ve vydávající zemi eurozóny,
   • musí být jasně odlišitelné od oběžných mincí, pokud jde o nominální hodnotu, vyobrazení a dva z těchto aspektů: barva, průměr a hmotnost,
  • vlády zemí eurozóny musí vést vzájemné konzultace před zničením poškozených euromincí,
  • Komise provede posouzení dopadů dalšího vydávání jednocentových a dvoucentových mincí. Součástí tohoto posouzení bude analýza nákladů a přínosů, která zohlední skutečné výrobní náklady těchto mincí v porovnání s jejich reálnou hodnotou a přínosy.
 • Dále podle nařízení (EU) č. 729/2014:
  • existuje osm euromincí (1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů a 1 a 2 eura),
  • každá mince má zvláštní národní a společnou evropskou stranu,
  • národní strany:
   • musí obsahovat kruh dvanácti hvězd, které zcela lemují národní vzor,
   • musí zůstat beze změn po 15 let, pokud se nezmění hlava státu vyobrazená na minci,
   • nemají uvedenou nominální hodnotu mince, pokud potřeba takového označení nevychází z používání rozdílné abecedy,
   • musí být plně v souladu s tímto nařízením do 20. června 2062,
  • pamětní mince:
   • mohou být pouze v nominální hodnotě dvou eur,
   • zobrazují jiný národní vzor než ten, který je použit na běžných* dvoueurových mincích,
   • připomínají pouze významné příležitosti národního nebo evropského významu nebo
   • pouze příležitosti nejvyššího evropského významu, pokud jsou vydávány společně všemi státy eurozóny,
  • země eurozóny musí informovat Komisi a sebe navzájem o jakýchkoli navrhovaných změnách národních stran oběžných mincí a tyto návrhy podrobit schvalovacímu postupu. Ten umožňuje vznášení námitek ze strany
   • vlády, která se domnívá, že by vzor vyvolal nepříznivé reakce občanů její země,
   • Komise, pokud se tato domnívá, že návrh vzoru nesplňuje technické požadavky stanovené tímto nařízením.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJÍ?

 • Nařízení (EU) č. 651/2012 se používá od 16. srpna 2012.
 • Nařízení (EU) č. 729/2014 konsoliduje dřívější předpisy týkající se mincí platné v době zavedení eura v roce 2002 podle nařízení (ES) č. 975/98 a jeho postupných změn. Používá se od 22. července 2014.
 • Obě nařízení začlenila prvky doporučení Komise 2009/23/ES o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu.

KONTEXT

 • Euromince se začaly obecně používat v roce 2002. Osm nominálních hodnot se liší velikostí, barvou a tloušťkou v závislosti na jejich hodnotě a jejich podoba je navržena tak, aby maximálně znesnadňovala padělání.
 • Více informací najdete:

* KLÍČOVÉ POJMY

Oběžné mince: mince určené k veřejnému používání, jež jsou zákonným platidlem ve všech zemích eurozóny.

Sběratelské mince: mince, které nejsou určené k oběhu, a jsou zákonným platidlem pouze ve vydávající zemi eurozóny.

Pamětní mince: dvoueurové mince, které mají připomínat zvláštní příležitost národního nebo evropského významu.

Zákonné platidlo: mince nebo bankovky, které musí být přijímány v zemi, jsou-li nabízeny jako platba dluhu.

Běžné mince: oběžné mince kromě pamětních.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 651/2012 ze dne 4. července 2012 o vydávání euromincí (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 135–137)

Nařízení Rady (EU) č. 729/2014 ze dne 24. června 2014 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (přepracované znění) (Úř. věst. L 194, 2.7. 2014, s. 1–7)

Poslední aktualizace 04.04.2017

Top