Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informování zemí EU o plánovaném a skutečném schodku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informování zemí EU o plánovaném a skutečném schodku

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví postupy, podle nichž vlády* EU poskytují Evropské komisi informace o schodku státního rozpočtu* a veřejném dluhu*.

KLÍČOVÉ BODY

 • Země EU dvakrát ročně informují Eurostat, statistický úřad Komise, o skutečném* a plánovaném* schodku veřejných financí a veřejném zadlužení.
 • Před 1. dubnem aktuálního roku (označovaný jako „rok“) údaje obsahují:
  • aktualizovaný odhad za předchozí rok (n-1), skutečný schodek za 3 předchozí roky (n-2, n-3, n-4) a plánovaný schodek veřejných financí pro běžný rok,
  • skutečné zadlužení za 4 předchozí roky (n-1, n-2, n-3, n-4) a plánované veřejné zadlužení na konci běžného roku.
 • Před 1. říjnem údaje obsahují:
  • skutečný schodek za 4 předchozí roky (n-1, n-2, n-3, n-4) a aktualizovanou výši plánovaného schodku veřejných financí a veřejného zadlužení pro běžný rok.
 • Země EU také Eurostatu poskytnou:
  • údaje z národních účtů,
  • údaje o svých investičních* výdajích,
  • skutečný HDP za 4 předchozí roky a očekávaný HDP za běžný rok,
  • další dotazníky a odůvodnění týkající se oznámení ohledně nahlášeného schodku a zadlužení,
  • podrobný soupis metod, postupů a zdrojů používaných k sestavení údajů o skutečném schodku a zadlužení a podkladových veřejných účtů,
  • pomoc národních odborníků, je-li vyžádána.
 • Pokud není rozpočtový rok totožný s kalendářním rokem, oznámí země EU údaje o dvou rozpočtových letech, které předcházejí běžnému roku.
 • Eurostat:
  • pravidelně hodnotí kvalitu údajů příslušné země a souvisejících účtů sektoru vládních institucí,
  • pravidelně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o kvalitě skutečných údajů oznamovaných zeměmi EU,
  • má nepřetržité kontakty s národními statistickými úřady,
  • vede pravidelný dialog se zeměmi EU a provádí v nich metodické inspekce s cílem přezkoumat údaje, provést kontrolu postupů a ověřit účty,
  • poskytuje údaje o skutečném schodku a zadlužení do 3 týdnů od dubnového a říjnového termínu ve formě tiskové zprávy.

V roce 2014 nařízení Komise (EU) č. 220/2014 pozměnilo nařízení (ES) č. 479/2009 nahrazující dřívější evropský systém národních a regionálních účtů (ESA 95) systémem ESA 2010.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 30. června 2009.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

KLÍČOVÉ POJMY

* Vláda: v tomto kontextu znamená vládní instituce, centrální vládní instituce, národní vládní instituce a místní vládní instituce a fondy sociálního zabezpečení.

* Schodek (přebytek) veřejných financí: čisté výpůjčky (čisté půjčky) centrálních vládních institucí.

* Veřejné zadlužení: hodnota celkového hrubého dluhu vládních institucí ke konci roku.

* Skutečný schodek veřejných financí a veřejné zadlužení: odhadované, předběžné, částečně finalizované nebo konečné výsledky za minulý rok.

* Plánovaný schodek veřejných financí a veřejné zadlužení: nejaktuálnější oficiální prognózy zohledňující rozpočtová rozhodnutí a nejaktuálnější vývoj a výhledy v hospodářské oblasti.

* Veřejné investiční výdaje: tvorba hrubého fixního kapitálu vládními institucemi.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (kodifikované znění) (Úř. věst. L 145, 10.6.2009, s. 1–9)

Postupné změny nařízení Rady (ES) č. 479/2009 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 04.07.2016

Top