Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Třetí etapa hospodářské a měnové unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Třetí etapa hospodářské a měnové unie

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Článek 119 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 140 Smlouvy o fungování Evropské unie

CO JE CÍLEM TŘETÍ ETAPY HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNIE EU?

Třetí etapou hospodářské a měnové unie EU (HMU) je zavedení eura a provádění společné měnové politiky v zemích EU.

KLÍČOVÉ BODY

Hospodářská a měnová unie (HMU) je procesem harmonizace hospodářských a měnových politik zemí EU. Tento proces má tyto tři fáze:

  • fáze 1 (od 1. července 1990 do 31. prosince 1993): volný pohyb kapitálu mezi zeměmi EU;
  • fáze 2 (od 1. ledna 1994 do 31. prosince 1998): koordinace měnových politik zemí EU a zvýšení spolupráce mezi jejich národními centrálními bankami a posílení hospodářské konvergence mezi zeměmi EU;
  • fáze 3 (od 1. ledna 1999): postupné zavádění eura a zavedení jednotné měnové politiky pod vedením Evropské centrální banky (ECB).

První dvě etapy HMU již byly dokončeny. Třetí a poslední etapa stále probíhá. Týká se zejména zavedení eura v zemích EU. V současné době přijalo euro, jakožto jednotnou měnu, 17 zemí EU. Tyto země tvoří „eurozónu“.

Přechod na euro

Dříve než může země EU přistoupit ke třetí fázi HMU, musí nejprve splnit řadu hospodářských a právních požadavků.

Hospodářské požadavky se nazývají konvergenční kritéria. Cílem je zajistit, aby EU měla stabilní ekonomiku a nacházela se ve stabilní finanční situaci, aby byla v eurozóně zachována stabilita.

Právní požadavky znamenají, že vnitrostátní právní předpisy jsou slučitelné se smlouvami EU, zejména pokud jde o body týkající se národní centrální banky a měny.

Pokud země EU splňuje všechny tyto požadavky, je jí povoleno účastnit se třetí fáze hospodářské a měnové unie a přijmout euro jako jednotnou měnu. Euro tedy nahradí dřívější národní měnu a stává se oficiální měnou dané země.

Evropská centrální banka

Evropská centrální banka hraje v HMU důležitou roli. Vypracovává měnovou politiku zemí eurozóny. Pouze ona může povolit vydávání eurobankovek. Země EU mohou vydávat mince, ale ECB musí předem povolit množství, které bude vydáno.

První zeměy eurozóny

3. květen 1998 je pro zahájení 3. fáze hospodářské a měnové unie historickým datem. Tento den přijala Rada rozhodnutí, ve kterém uznala, že 11 zemí EU splnilo podmínky nezbytné pro přijetí jednotné měny k 1. lednu 1999 (Belgie, Německo, Irsko, Španělsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko a Finsko).

Zavedení eura pak probíhalo ve dvou etapách:

  • 1. ledna 1999: euro bylo zavedeno jako účetní měna a byly stanoveny přepočítací koeficienty pro původní národní měny, které se tak staly jednotkami subdivize eura bez desetinných míst;
  • 1. ledna 2002: byly v zemích EU zavedeny mince a bankovky eura; občané i podniky EU tak mohli provádět své platby v eurech.

Řecko, které v roce 1998 nesplňovalo konvergenční kritéria, požádalo o přehodnocení své situace v roce 2000. Evropská komise vyslovila kladné stanovisko a Řecko oficielně vstoupilo do 3. fáze HMU dne 1. ledna 2001.

Rozšiřování eurozóny

V zásadě se od všech zemí EU očekává, že vstoupí do 3. fáze HMU a tedy přijmou euro (článek 119 Smlouvy o fungování Evropské unie). Některé země však ještě nesplňují nezbytné hospodářské a finanční podmínky. Tyto země mají dočasnou výjimku do doby než budou schopny vstoupit do eurozóny. Dánsko a Spojené království mají výjimku, pokud jde o účast v eurozóně, známou také jako „opt-out“ (viz níže).

Nejméně každé dva roky hodnotí Komise a ECB pokrok, který učinily země mající výjimku z konvergenčních kritérií a právních požadavků. Pokud vysloví kladné stanovisko týkající se schopnosti země vstoupit do 3. fáze HMU, přijme Rada rozhodnutí o přistoupení země do eurozóny.

Na základě tohoto postupu byla již eurozóna několikrát rozšířena a zahrnuje tyto další země:

V současné době má tedy euro jakožto společnou měnu 19 z 28 zemí EU.

Výjimky

Spojené království a Dánsko oznámily, že nehodlají vstoupit do 3. fáze HMU a nechtějí přijmout euro. Tyto dvě země mají výjimku týkající se účasti v HMU. Podrobnosti režimu výjimky jsou uvedeny v protokolech č. 15 a 16 přiložených k zakládajícím smlouvám EU. Dánsko a Spojené království si zachovaly možnost výjimečný režim ukončit a předložit kandidaturu pro vstup do 3. fáze HMU.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Článek 119 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 140 Smlouvy o fungování Evropské unie

Poslední aktualizace 01.08.2016

Top