Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Přijetí eura

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Přijetí eura

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Nařízení (ES) č. 974/98 – o zavedení eura

Článek 140 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU)

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ A ČLÁNKU 140 SFEU?

 • Nařízení stanoví právní měnové požadavky, které musí splňovat země Evropské unie přijímající euro za svou měnu. Také stanoví různé etapy vedoucí k zavedení eura.
 • Článek 140 SFEU stanoví kritéria pro členství v hospodářské a měnové unii a přijetí eura. Zajišťuje pravidelné sledování pokroku zemí, které nejsou členy eurozóny, při plnění těchto požadavků.

KLÍČOVÉ BODY

 • Nařízení o zavedení eura:
  • obsahuje podrobnosti o datech zavedení jednotné měny v každé zemi eurozóny, o přechodu na hotovostní euro a o nahrazování národních měn,
  • potvrzuje, že jednotnou měnou je euro, které se dělí na 100 centů a nahrazuje národní měnové jednotky zúčastněných zemí podle schválených přepočítacích koeficientů,
  • dává Evropské centrální bance a národním centrálním bankám zemí eurozóny výlučnou pravomoc uvádět eurobankovky do oběhu,
  • umožňuje, aby si národní bankovky a mince zachovaly své postavení zákonného platidla ke dni, kdy vstoupí v platnost nařízení o zavedení eura,
  • stanoví podmínky přechodného období pro národní měny, což je možnost, které žádná země eurozóny nevyužila,
  • stanoví, že si národní bankovky a mince zachovávají své postavení zákonného platidla nejdéle po šest měsíců od konce přechodného období,
  • poznamenává, že po těchto přechodných obdobích jsou eurobankovky a euromince jediným zákonným platidlem v zemích eurozóny,
  • umožňuje zemím eurozóny použít přiměřené sankce proti padělání a napodobování eurobankovek a euromincí.
 • Aby země mohly přijmout euro, musí splňovat tyto čtyři hospodářské a finanční podmínky, známé jako kritéria konvergence, stanovené v článku 140 SFEU a protokolu (č. 13) SFEU:
  • cenová stabilita: po dobu 1 roku nesmí míra inflace překročit o více než 1,5 % míru inflace 3 zemí eurozóny, jež dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších výsledků,
  • veřejné finance: zajistit jejich dobrý stav a udržitelnost omezením národního schodku a dluhu na maximálně 3 % a 60 % hrubého domácího produktu,
  • stabilita směnných kurzů: vyhnout se nadměrné měnové fluktuaci alespoň po dobu posledních dvou let účastí v mechanismu směnných kurzů, který reguluje kurzy mezi eurem a měnami zemí, jež nejsou členem eurozóny,
  • konvergence úrokových sazeb: mít dlouhodobou úrokovou sazbu, která nepřekračuje o více než 2 procentní body úrokovou sazbu tří zemí eurozóny, které dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších výsledků.
 • Evropská komise pomohla připravit přijetí eura rozsáhlou informační kampaní. Ta se zaměřila na:
  • podniky, které začnou používat euro k transakcím ode dne 1. ledna 2002,
  • veřejnost, která si bude muset zvyknout na nové mince a bankovky a ceny a hodnoty, které vyjadřují,
  • skupiny se zvláštními potřebami, jako jsou sociálně nebo ekonomicky izolované osoby, osoby se zdravotním postižením nebo osoby neschopné číst či psát,
  • školou povinné děti, které budou vyrůstat s novou měnou a mohly by pomoci svým rodičům a prarodičům se s touto měnou seznámit.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 1. ledna 1999.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura (Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 1–5)

Postupné změny nařízení (ES) č. 974/98 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část třetí – Vnitřní politiky a činnosti Unie – Hlava VIII – Hospodářská a měnová politika – Kapitola 5 – Přechodná ustanovení – Článek 140 (bývalý čl. 121 odst. 1, bývalý čl. 122 odst. 2 druhá věta a bývalý čl. 123 odst. 5 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 108–110)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Protokol (č. 13) o kritériích konvergence (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 281–282)

Poslední aktualizace 03.04.2017

Top