Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropský mechanismus finanční stabilizace

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropský mechanismus finanční stabilizace

V důsledku finanční krize, která na konci roku 2008 postihla globální ekonomiku, bylo nutné vytvořit evropský mechanismus finanční stabilizace (EFSM) na pomoc zemím Evropské unie, které se ocitly v problémech, aby bylo možné zachovat finanční stabilitu EU.

AKT

Nařízení Rady (EU) č. 407/2010 ze dne 11. května 2010 o zavedení evropského mechanismu finanční stabilizace

PŘEHLED

V důsledku finanční krize, která na konci roku 2008 postihla globální ekonomiku, bylo nutné vytvořit evropský mechanismus finanční stabilizace (EFSM) na pomoc zemím Evropské unie, které se ocitly v problémech, aby bylo možné zachovat finanční stabilitu EU.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví podmínky a postupy pro poskytování finanční pomoci EU zemi EU, která v důsledku událostí, jež nemůže ovlivnit, čelí vážným hospodářským nebo finančním obtížím nebo je z téhož důvodu takovými obtížemi vážně ohrožena.

KLÍČOVÉ BODY

Finanční pomoc

Pomoc se poskytuje ve formě půjčky nebo úvěrové linky* poskytnuté příslušné zemi EU. Evropská komise proto může jménem EU sjednávat půjčky na kapitálových trzích nebo od finančních institucí, a to v souladu s rozhodnutím, které Rada EU přijme kvalifikovanou většinou.

Řízení

Příslušná země EU žádající o pomoc projedná s Komisí, se zapojením Evropské centrální banky (ECB), posouzení svých finančních potřeb. Země potom Komisi předloží návrh programu hospodářské a finanční obnovy.

Rozhodnutí o poskytnutí úvěrové linky obsahuje následující informace:

  • podmínky finanční pomoci,
  • obecné podmínky týkající se hospodářské politiky, spojené s finanční pomocí EU (například opatření k fiskální konsolidaci pro snížení veřejného dluhu),
  • schválení ozdravného programu připraveného přijímající zemí.

Komise bude v pravidelných intervalech ověřovat, zda je hospodářská politika přijímající země v souladu s ozdravným programem a s podmínkami stanovenými Radou, aby mohla nadále přijímat finanční pomoc, která se vyplácí v tranších.

Soulad s dalšími mechanismy finanční podpory

Evropský mechanismus finanční stabilizace je v souladu se střednědobým systémem poskytujícím finanční pomoc platebním bilancím. Navíc nevylučuje použití prostředků ze zdrojů mimo EU, například z Mezinárodního měnového fondu.

Rozpočet EFSM

EFSM je financován z rozpočtu EU. Komise si může jménem EU na finančních trzích vypůjčit celkem až 60 miliard EUR. Na půjčky se vztahuje záruka z rozpočtu EU.

EFSM byl aktivován pro Irsko a Portugalsko s celkovou částkou 46,8 miliardy EUR (22,5 miliardy EUR pro Irsko a 24,3 miliardy EUR pro Portugalsko), vyplácenou po dobu 3 let (2011-2014).

V červenci 2015 byl EFSM využit na krátkodobou pomoc Řecku (překlenovací úvěr) ve výši 7,16 miliardy EUR.

Pokud jde o expozici zemí mimo eurozónu, platí zvláštní opatření.

KONTEXT

Evropský mechanismus stability (ESM) konsoliduje a spojuje EFSM a Evropský nástroj finanční stability (EFSF), dva nástroje vytvořené dočasně v důsledku dluhové krize, a dnes s nimi koexistuje.

Za čas se ESM stane hlavním podpůrným mechanismem pro země eurozóny procházející dočasnými problémy s půjčováním peněz na finančních trzích v důsledku výše jejich dluhu. Jeho počáteční maximální úvěrová kapacita byla 500 miliard EUR na základě kapitálu ve výši 704,8 miliardy EUR. ESM je financován zeměmi EU podle klíče pro příspěvky ECB*.

Půjčky jsou financovány prostřednictvím výpůjček ESM na finančních trzích a vztahuje se na ně záruka ze strany jeho podílníků (zemí eurozóny). Půjčky se poskytují na základě přísných podmínek včetně návratu veřejných financí do udržitelných úrovní.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 13. května 2010.

Další informace:

KLÍČOVÉ POJMY

* Úvěrová linka: oprávnění poskytnuté Radou, na návrh Komise, zemi EU k čerpání finančních prostředků z EFSM až do určitého stropu po danou dobu.

* Klíč pro příspěvky ECB: tento klíč se vypočítává tak, aby odrážel podíl příslušné země na celkovém počtu obyvatel a hrubém domácím produktu EU. Tyto dva činitele mají stejnou váhu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 407/2010

13. 5. 2010

-

Úř. věst. L 118, 12. 5. 2010, s. 1-4

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 2015/1360

8. 8. 2015

-

Úř. věst. L 210, 7. 8. 2015, s. 1-2

Poslední aktualizace 14.09.2015

Top