Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posílení koordinace hospodářské politiky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Posílení koordinace hospodářské politiky

Toto sdělení představuje reformy, kterými Komise hodlá zlepšit koordinaci hospodářských politik. Tyto reformy zahrnují zvýšený dohled nad rozpočtovými politikami členských států, zavedení evropského hospodářského semestru a zvláštní opatření pro eurozónu.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 12. května 2010 nazvané „Posílení koordinace hospodářské politiky“ (KOM(2010) 250 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Komise v tomto sdělení vysvětluje důsledky světové hospodářské krize z roku 2009. Soudí, že je nezbytné, aby Evropská unie (EU) posílila koordinaci hospodářských politik svých členských států.

Světová hospodářská krize totiž odhalila některá slabá místa Hospodářské a měnové unie (DE) (EN) (FR):

 • rozpočtová nerovnováha členských států, zejména jejich vysoký státní dluh, které mohou rychle vést ke krizovým situacím;
 • provázanost ekonomik členských států;
 • nedostatečná politická koordinace na úrovni EU;
 • makroekonomická a fiskální nerovnováha eurozóny, která zhoršila její hospodářskou situaci.

Tváří v tvář těmto problémům Komise hodlá zlepšit hospodářský dohled nad členskými státy, aby se zamezilo příliš vysokým státním deficitům. Dále navrhuje rozšíření dohledu nad makroekonomickým vývojem a zlepšení správy ekonomických záležitostí eurozóny.

Toto sdělení představuje tři hlavní cíle:

 • zajistit lepší dodržování Paktu o stabilitě a růstu;
 • zavést evropský hospodářský semestr;
 • prosadit rámec pro řešení krizí v eurozóně.

Pakt o stabilitě a růstu

Pakt o stabilitě a růstu je pakt, jímž se členské státy zavazují řídit svůj veřejný schodek tak, aby nedošlo k rozpočtové nerovnováze. Tento pakt obsahuje:

 • preventivní složku, která spočívá v programech stability a konvergenčních programech: členské státy tyto programy každoročně předkládají Komisi a Radě. Programy stability a konvergenční programy stanovují zejména rozpočtové cíle a hospodářské perspektivy každého členského státu;
 • nápravnou složku, která spočívá v postupu při nadměrném schodku: pokud členský stát nedodržuje Pakt o stabilitě a růstu, jsou mu určena doporučení, případně i sankce.

Komise proto navrhuje posílit preventivní a nápravnou složku paktu tím, že se bude věnovat více pozornosti kritériu dluhu. Například do programů stability a konvergenčních programů by se mohly promítnout nové cíle týkající se udržitelnosti veřejných financí. Komise také navrhuje, aby se lépe zohlednil vztah mezi dluhem a schodkem v postupu při nadměrném schodku.

Navíc by se fungování postupu při nadměrném schodku mělo urychlit, aby členské státy získaly doporučení co nejdříve a mohly tak napravit vznikající fiskální nerovnováhu.

Evropský semestr

Komise navrhuje zavedení evropského hospodářského semestru na začátku každého roku. Cílem tohoto semestru by bylo zejména posílit politickou koordinaci a hospodářský dohled nad členskými státy.

Na začátku evropského semestru by Evropská rada musela stanovit hlavní hospodářské problémy a poskytla by členským státům strategické pokyny pro politiku. Členské státy by závěry této horizontální diskuse zohlednily při přípravě programů stability a konvergenčních programů a vnitrostátních programů reforem.

Při plném respektování kalendáře vnitrostátních parlamentů by tak evropský semestr umožnil předložit a zkoumat tyto programy v době, kdy jsou důležitá fiskální rozhodnutí na vnitrostátní úrovni ještě v přípravné fázi.

Zvláštní opatření v eurozóně

Provázanost ekonomik členských států je ještě výraznější v eurozóně z důvodu společné měny. Komise proto navrhuje zvýšený hospodářský dohled nad členskými státy, které platí eurem.

Pro každý členský stát by se vytvořila hodnotící tabulka. Zahrnovala by soubor ukazatelů, jako je úroveň veřejného dluhu, ceny úvěrů, vývoj běžných účtů, produktivita nebo zaměstnanost. Součástí těchto tabulek by bylo kvalitativní hodnocení. Tabulky by sloužily jako východisko pro doporučení týkající se:

 • oblasti veřejných příjmů a výdajů;
 • fungování trhu práce, zboží, služeb a financí.

Dále Komise navrhuje zavést rámec pro řešení krizí k zajištění finanční stability v eurozóně. Tento rámec by měl formu úvěrů poskytovaných zemím eurozóny, které se ocitly ve finančních potížích. Členské státy by pro přidělení úvěru musely dodržovat program opatření ke konsolidaci vlastního rozpočtu.

Další kroky

Komise předloží návrhy právních předpisů potřebných k provedení reforem představených v tomto sdělení.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (EU) č. 407/2010 ze dne 11. května 2010 o zavedení evropského mechanismu finanční stabilizace (Úř. věst. L 118 ze dne 12.5.2010)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 30. června 2010 nazvané „Lepší koordinace hospodářské politiky pro stabilitu, růst a nová pracovní místa – Nástroje pro silnější správu ekonomických záležitostí EU“ (KOM(2010) 367 – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Toto sdělení přebírá návrhy předložené ve sdělení s názvem „Posílení koordinace hospodářské politiky“. Formuluje tyto politické představy do konkrétních podrobných návrhů. Sdělení přináší zejména informace o preventivních a nápravných opatřeních, jejichž cílem je lepší dodržování Paktu o stabilitě a růstu. Také upřesňuje cyklus evropského semestru.

Poslední aktualizace: 30.07.2010

Top